Unit 10 lớp 8: language focus

Bài học Language Focus Unit 10 giờ đồng hồ Anh lớp 8 gợi ý những em làm cho quen thuộc cùng với cấu trúc ngữ pháp bắt đầu về câu tiêu cực.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 8: language focus


Video bài giảng

Tóm tắt bài xích giảng

1.Grammar Language Focus Unit 10 Lớp 8

2. Exercise Language Focus Unit 10 Lớp 8

2.1. Unit 10 Language Focus Exercise 1

2.2. Unit 10 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 10 Language Focus Exercise 3

2.4.Unit 10 Language Focus Exercise 4

Những bài tập trắc nghiệm


Công thức chung:Be + past participleQuy tắc chuyển đổiTân ngữ của câu dữ thế chủ động cai quản ngữ của câu bị độngBE được chia theo thì của động trường đoản cú làm việc câu nhà độngVí dụActive: Jaông chồng opens the doorPassive: The door is opened by JackMột số lưu lại ýVị trí của trạng tự chỉ nơi chốn, trạng trường đoản cú chỉ thời gian và trạng trường đoản cú chỉ thể giải pháp vào câu bị động:S + + pp + ( adv.of place ) + by agent + ( adv.of time )S + + ( adv.of manner ) + pp + by agentBy + them , people, everyone/ someone/ everything/........., me, you, him , her, us có thể lược quăng quật trong câu thụ động.

2. Exercise Language Focus Unit 10 Lớp 8


2.1. Unit 10 Language Focus Exercise 1

Work with a partner. (Hãy làm việc với chúng ta em.)

Read a guide on how to lớn recycle glass. Look at the instructions, rewrite them in the passive khung & put the pictures in the correct order.(Hãy hiểu chỉ dẫn về kiểu cách tái sử dụng thủy tinh. Em hãy xem các hướng dẫn rồi viết lại chúng sinh hoạt dạng tiêu cực với xếp ttinh ma theo đồ vật từ bỏ đúng.)

a)Break the glass into small pieces.

=>The glass is broken into lớn small pieces.

b)Then wash the glass with a detergent liquid.

c)Dry the glass pieces completely.

d)Mix them with certain specific chemicals.

e)Melt the mixture until it becomes a liquid.

f)Use a long pipe, dip it inlớn the liquid, then blow the liquid into intended shapes.

*

Guide lớn answer

b. Then the glass is washed with a detergent liquid.

c. The glass pieces are completely dried.

d. The glass pieces are mixed with certain specific chemicals.

e. The mixture is melted until it becomes a liquid.

f.

=> A long pipe is used to dip the mixture into the liquid and then the liquid is blown into intended shapes.

=> A long pipe is used. The mixture is dipped into lớn the liquid. Then the liquid is blown into lớn intended shapes.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Văn Tả Cơn Mưa Hay Nhất, 28 Bài Văn Tả Cơn Mưa Hay Nhất

Trật trường đoản cú tranh:

1 –> 4 –> 3 –> 5 –> 2 –> 6


2.2. Unit 10 Language Focus Exercise 2

A famous inventor, Dr. Klặng, is going to build a time machine. One of his assistants, Hai, is asking him questions about the invention. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in brackets. (Tiến sĩ Kyên, một nhà kỹ thuật danh tiếng sắp sửa thêm ráp một cỗ máy thời hạn. Hải, một trong những cung cấp của ông hỏi ông một vài ba câu hỏi về phát minh này. Em hãy chấm dứt hội thoại, cần sử dụng hình thức đúng của hễ từ bỏ cho trong ngoặc.)

Hai:When (0)willthe projectbe started, Doctor?

Dr. Kim:Very soon.

Hai:Many people want khổng lồ see the time machine.

Dr. Kim:Yes. It (1) ______ to lớn the public when it is finished.

Hai:(2) ______ by the over of the year, Doctor?

Dr. Kim:I"m afraid not, but it (3) ______ before Tet.

Hai:(4) ________ by you?

Dr. Kim:No, I need you to build it. When can you start?

Hai:Let"s begin tomorrow.

Guide to lớn answer

(1)will be shown

(2)Willitbe built

(3)will be finished

(4)Willitbe made


2.3. Unit 10 Language Focus Exercise 3

Complete the dialogues. Use the words in the box. (Hoàn thành những cuộc đối thoại. Sử dụng các trường đoản cú vào size.)

a) Ba:Turn right, then left, và the left again.

Nam:It"s (0)difficult to followyour directions. Can you start again, please?

b) Mr. Dao:Can you bởi the exercise, Hoa?

Hoa:Yes, Mr. Dao. It"s (1) _____.

c) Lan:In the future, mankind might live on the moon.

Nga:Really? It"s (2) ______.

d) Mrs. Thoa:Stop, Tuan! It"s (3) ______ near the stove sầu.

Tuan:Sorry, Mom.

e) Hoa:Should I stir the mixture, aunt Thanh?

Aunt Thanh:No. It"s (4) _______ for five sầu minutes.

Guide khổng lồ answer

b. (1)easy to lớn understand

c. (2)hard lớn believe

d. (3)dangerous lớn go

e. (4)important khổng lồ wait


2.4. Unit 10 Language Focus Exercise 4

Complete the letter. Use the correct forms of the verbbeand the adjectives in the box. (Em hãy xong xuôi bức thư này, sử dụng dạng đúng của cồn từbecùng tính trường đoản cú cho trong form.)

happy delighted certain relieved sure afraid

Dear Nam,

Your grandfather và I (0)are delightedthat you passed your English exam.

Congratulations!

Aunt Mai (1) ______ that you remembered her birthday last week. She told me you gave sầu her a beautiful scarf.

I (2) _____ that your mother is feeling better. Please give her my love.

Xem thêm: Từ Sài Gòn Vũng Tàu Bao Nhiêu Km Có Xa Không? Đường Đi Vũng Tàu

We"re looking forward to lớn seeing you in June. However, grandfather (3) _____ that the day is wrong. (4) ______ that you"re arriving on Saturday 20th? I (5) ______ that there are no trains from Ha Noi on Saturday.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị