Bài 68 trang 35 sgk toán 6 tập 2

d) ( displaystyle 1 over 2 + 1 over - 3 + 1 over 4 - - 1 over 6)


Phương thơm pháp điệu - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

a) ( displaystyle 3 over 5 - - 7 over 10 - 13 over -20)( displaystyle = 3 over 5 + 7 over 10 + 13 over 20 )( displaystyle = 3.4 over 5.4 + 7.2 over 10.2 + 13 over 20 )

( displaystyle = 12 + 14 + 13 over 20 = 39 over 20)

b) ( displaystyle frac34 + frac - 13 - frac518 )( displaystyle = frac3.936 + frac - 1.1236 + frac - 5.236 )

( displaystyle = frac27 - 12 - 1036 = frac536)

c) ( displaystyle frac314 - frac5 - 8 + frac - 12 = frac314 + frac58 + frac - 12 )( displaystyle = frac1256 + frac3556 + frac - 2856 )

( displaystyle = frac12 + 35 - 2856 = frac1956) 

d) ( displaystyle frac12 + frac1 - 3 + frac14 - frac - 16 )( displaystyle = frac12 + frac - 13 + frac14 + frac16 ) 

( displaystyle = frac612 + frac - 412 + frac312 + frac212 )( displaystyle = frac6 - 4 + 3 + 212 = frac712)

Đáp số: ( displaystyle a)39 over 20;b)5 over 36;c)19 over 56;d)7 over 12)


Chuyên mục: Kiến thức thú vị