Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

     Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

*
2 trang
*
tamnguyenth
*
*
7685
*
1Download


Xem thêm: Sách Giải Văn Lớp 9 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Soạn Văn 9 (Ngắn Gọn)

Quý Khách đang coi tài liệu "các bài luyện tập thì hiện giờ xong cùng vượt khđọng đơn", để cài đặt tài liệu cội về trang bị chúng ta cliông xã vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: 1 Thước Bằng Bao Nhiêu Mét, 1 Thước, 1 Tấc, 1 Li, 1 Phân Bằng Bao

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ ĐƠNHoàn thành những rượu cồn từ trong ngoặc với thì hiện thời hoàn thànhI have sầu not worked today.We (buy)..............a new lamp.We (not / plan)..............our holiday yet.Where (be / you) ?He (write)..............five sầu letters.She (not / see)..............hlặng for a long time.(be / you)..............at school?School (not / start)..............yet.(speak / he)..............khổng lồ his boss?No, he (have / not)..............the time yet.Hoàn thành các câu sau với thì Quá khứ đọng đơn1) I.........my Maths homework yesterday. (to lớn do)2).........Susan.........to England by plane? (khổng lồ go)3) They.........a farm two weeks ago. (lớn visit)4) Jenny và Peggy.........their brother. (not/to lớn help)5) The children.........at home last weekend. (not/lớn be)6) When.........you.........this wonderful skirt? (to design)7) My mother.........into the van. (not/to lớn crash)8) The boys.........the mudguards of their bicycles. (lớn take off)9).........you.........your aunt last week? (lớn phone)10) He.........milk at school. (not/khổng lồ drink)Hoàn thành các bài xích tập cùng các câu sau với thì bây giờ hoàn thành và quá khđọng đơnbài tập 1:1) The police.........two people early this morning. (to lớn arrest)2) She.........to Japan but now she.........bachồng. (to go - to lớn come)3) Dan.........two tablets this year. (already/to buy)4) How many games.........so far this season? (your team/lớn win)5).........the công nhân Tower when you.........in Toronto? (you/lớn visit - to stay)6).........your homework yet? – Yes, I.........it an hour ago. (you/to lớn do - khổng lồ finish)7) There.........an accident in High Street, so we have sầu khổng lồ use King Street khổng lồ get to your school. (to lớn be)8) I.........Peter since I.........last Tuesday. (not/to lớn see - to arrive)9) Frank.........his xe đạp last May. So he.........it for 4 months. (to get - lớn have)10) I"m sorry, I.........earlier, but I.........a lot lately. (not/khổng lồ write - to work)bài tập 2:1) Peter......... football yesterday.2) They......... the car. It looks new again.3) Last year we......... khổng lồ Italy.4) John & Peggy......... the book. Now they can watch the film.5) I......... my friover two days ago.6) We......... another country before.7) She......... a new oto in 2011.8) I"m sorry, but I......... my homework.9)......... the game of chess?10) The girls......... their lunch yet.những bài tập 31) I.........my keys, so I can"t open that door. (lớn lose)2) Columbus.........in the New World in 1492. (khổng lồ arrive)3) Nimãng cầu.........her leg. She is still in hospital. (to break)4) He.........here all his life. (lớn live)5) Colin.........for Brazil this morning. (to lớn leave)6) Last winter Robin.........with his father in the Alps for three days. (to lớn stay)7) Ellen.........with her left hvà. (always/lớn write)8) She.........a language course in Paris last summer. (to lớn do)9).........anyone.........yet? (lớn phone)10) I.........Paul today, but I.........hyên ổn last Sunday.các bài luyện tập 4:1) They.........all the new words. They needn"t worry about the demo. (khổng lồ learn)2) Three people.........hyên in hospital last Friday. (khổng lồ visit)3) Martin.........for 50 miles on scenic routes three weeks ago. (lớn cycle)4) We.........chicken Tandoori before. (never/to try)5).........a job yet? (you/lớn find)6) Emily và Molly.........each other for more than 10 years now. (to lớn know)7) First he.........khổng lồ the announcement, then he.........to lớn a café for a drink. (lớn listen - lớn go)8) She.........late four times this week. (to be)9) What"s that lovely smell in here? - Jasmine.........a yummy cake. (to lớn bake)CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI )* Dạng 1: S + HTHT (đậy định) + for + thời gian =>It’s + thời hạn .+ since + last + QKĐ (khẳng định)Ex: I haven’t seen my father for one month. – It is one month since I last saw my father. Tom hasn’t had his hair cut for over three months. – It is three months since Tom last had his hair cut. Dạng 2: S + HTHT (che định) + before => It’s + the first time + S + HTHT (khẳng định)Ex: I haven’t seen that man here before. => It is the first time I have met that man here. It is the first time I have read this book. => I haven’t read this book before.* Dạng 3: - S + HTHT (tủ định) + since / for + .. - S + last + QKĐ (khẳng định) + when + mệnh đề - The last time + S + QKĐ (khẳng định) + was + thời gianEx: I haven’t heard hlặng since August. => The last time I heard him was in August. I haven’t seen hyên since I left school. => I last saw hyên ổn when I left school. * Dạng 4: S + HTHT (khẳng định) + for + thời gian => S + began / started + V-ing + thời gian + agoEx: I have worked here for ten years.=> I began working here ten years ago. It started raining two days ago. > It has rained for two days.CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI ) 1.Viết lại câu ko biến hóa nghĩa:1) This is the first time he went abroad.=> He hasn’t..2) She started driving 1 month ago.=> She has3) We began eating when it started to rain.=> We have sầu.4) I last had my hair cut when I left her.=> I haven’t.5) The last time she kissed me was 5 months ago.=> She hasn’t.6) It is a long time since we last met.=> We haven’t7) When did you have it ?=> How long .?..8) This is the first time I had such a delicious meal .=> I haven’t..9) I haven’t seen hyên for 8 days.=> The last ..10) I haven’t taken a bath since Monday.=> It is .

Chuyên mục: Kiến thức thú vị