Bài tập relative clause lớp 9

Các thì trong tiếng anh, câu hỏi đuôi tuyệt mệnh đề quan hệ nam nữ luôn luôn là mọi kiến thức cơ bạn dạng vào cỗ môn giờ Anh lớp 9 cơ mà bất cứ học sinh nào cũng đề xuất nắm rõ. Để giúp chúng ta học viên ráng được những kỹ năng này một cách kết quả nhất, bài viết sau đây sẽ cung cấp văn bản lý thuyết tương tự như bài xích tập mệnh đề quan hệ tình dục lớp 9 tất cả đáp án cho bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập relative clause lớp 9

Lý tngày tiết đề nghị chũm vững

Mệnh đề quan hệ giới tính được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ hoặc câu đứng trước nó, hoặc rất có thể sửa chữa cho cả mệnh đề (that). Động trường đoản cú quan hệ nam nữ thường xuyên được đặt tại thân câu. Lưu ý, sau đại từ quan hệ tình dục, động trường đoản cú bắt buộc phân chia theo chủ ngữ đứng trước đó.

Mệnh đề dục tình gồm nhị các loại chính:

Mệnh đề quan hệ nam nữ xác định (Defining relative sầu clauses): Dùng để sửa chữa thay thế danh từ bỏ đứng trước nó, danh từ bỏ ko khẳng định với ko dùng lốt phẩy phân cách nó với mệnh đề thiết yếu.Mệnh đề quan hệ ko xác định (Non-defining relative sầu clauses): Sử dụng khi danh trường đoản cú là danh trường đoản cú xác minh, cung ứng thêm biết tin về một người, một đồ vật hoặc một vụ việc đã có được xác minh. Được ngăn cách cùng với mệnh đề chủ yếu bởi một hoặc nhì vết phẩy (,) xuất xắc dấu gạch ngang (-).

Các đại tự quan hệ thông dụng vào giờ Anh:

Who:

– Thay ráng mang đến danh từ chỉ tín đồ, đứng trước động từ bỏ.

– Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

– Example: I told you about the woman who lives next door.

Whom: 

– Tgiỏi cố kỉnh đến danh từ chỉ tín đồ, đứng trước mệnh đề.

– Cấu trúc: N (person) + WHOM + S + V

– Example: I was invited by the professor whom I met at the conference.

Which:

– Thay cầm cho danh từ chỉ thiết bị, đứng trước động từ bỏ hoặc mệnh đề.

– Cấu trúc: N (thing) + WHICH + V + O

N (thing) + WHICH + S + V

– Example: Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

*

That:

– Sử dụng để sửa chữa cho who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính tình dục xác định. Đứng sau so sánh rộng độc nhất vô nhị, sau các từ: only, the first, the last. sau những đại tự cô động, đại tự đậy định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody toàn thân, someone, something, somebody toàn thân, all, some, any, little, none.

– Không áp dụng that Khi trước đó bao gồm giới tự, trước đó tất cả lốt phẩy hoặc vào mệnh đề quan hệ ko khẳng định.

– Example: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

Whose:

– Chỉ tải của fan hoặc thiết bị, vậy cho những từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s.

– Cấu trúc: N (person, thing) + WHOSE + N + V

– Example: Do you know the boy whose mother is a nurse?

Một vài ba trạng từ bỏ không nhiều phổ biến hơn:

Why: 

– Đứng đầu mệnh đề chỉ nguyên nhân, sửa chữa mang lại cụm for the reason, for that reason…

– Cấu trúc: N (reason) + WHY + S + V

– Example: I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

Where: 

– Txuất xắc cố gắng cho từ bỏ chỉ xứ sở “there”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Toán Lớp 7 Sgk

– Cấu trúc: N (place) + WHERE + S + V

Where = on/ in/ at + which

– Example: The hotel where we stayed wasn’t very clean.

*

When

– Thay cầm mang lại mệnh đề chỉ thời gian “then”

– Cấu trúc: N (time) + WHEN + S + V

When = on/ in/ at + which

– Example: I don’t know the time when she will come baông xã.

các bài tập luyện mệnh đề quan hệ lớp 9 tất cả đáp án

Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

The men _______ lives next-door are English. The dictionary _______ you gave sầu me is very good. Do you know the girls _______ are standing outside the church? The police are looking for the thief _______ got inlớn my house last night. The chocolate _______ you lượt thích comes from the United States. I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday. A burglar is someone _______ breaks inkhổng lồ a house & steals things. Buses _______ go khổng lồ the airport every half hour. I can’t find the key _______ opens this door. I gave you a book _______ had many pictures. I don’t lượt thích the boy _______ Sue is going out with. Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday. The man _______ she is going khổng lồ marry is very rich. This is the ngân hàng _______ was robbed yesterday. He wore a mask _______ made hyên look lượt thích Mickey Mouse.

Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

He arrived with a friover ______ waited outside in the oto. The man ______ mobile was ringing did not know what to lớn vị. The car ______ the robbers escaped in was a BMW. The woman ______ daughter was crying tried to lớn calm her down. The postman ______ works in the village is very old. The family ______ oto was stolen last week is the Smiths. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny. A bus is a big car ______ carries lots of people. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly. Children ______ like music are often good at mathematics. The engineers ______ designed the building received an award. The girl ______ recited the poem is my niece. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money lớn build a new town hall. The Pacific Ocean, ______ might have sầu been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean. The newspaper to lớn ______ we subscribe is delivered regularly.
*

Đáp án

Who Which Who Who Which Which That That Which Which Who Which Whom Which Which

Chọn câu trả lời đúng

Mr. Ken, …………. is living next door, is a dentist.

A. that B. who C. whom D. what

The man ………….she wanted to see her family.

A. which B. where C. whom D. who

The woman ………….came here two days ago is her professor.

A. who B. that C. whom D. what

Freedom is something for ………….millions have sầu given their lives.

A. which B. where C. whom D. who

Blair has passed the exam last week, ………….is great news.

A. who B. that C. which D. whom

The film about ………….they are talking about is fantastic.

A. who B. which C. whom D. that

He is the boy ………….is my best friend.

A. that B. whom C. who D. A& C

I live sầu in a pleasant room ………….the garden.

A. to overlook B. overlooking C. overlooked D. which overlooking

The pilot was the only man ………….after the crash.

Xem thêm: Cách Reset Máy Tính Fx 570Es Plus, Cách Reset Máy Tính Casio Cầm Tay Fx

A. was rescued B. rescued C. rescuing D. to lớn be rescued

I’ll see you near the post office ………….we met the other day.

A. which B. where C. when D. why

Đáp án

1. B2. C3. A4. A5. C6. B7. D8. B9. D10. B

Trên đây là một vài ba bài bác tập mệnh đề quan hệ giới tính lớp 9 tất cả đáp án với lý thuyết yêu cầu nắm rõ. Hãy có tác dụng thật các bài xích tập với cải thiện chuyên môn giờ đồng hồ Anh của bản thân mình các bạn nhé!


Chuyên mục: Kiến thức thú vị