Bài tập so sánh lớp 6

     

các bài luyện tập đối chiếu trong tiếng Anh nâng cấp có đáp án

Nằm trong bộ tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bạn dạng, bài bác tập Viết lại câu so sánh vào giờ đồng hồ Anh có câu trả lời vì tinycollege.edu.vn đọc cùng đăng sở hữu. Bài tập về Câu đối chiếu gồm đáp án với nhiều dạng bài từ luận không giống nhau về câu so sánh giờ đồng hồ Anh trường đoản cú cơ bản mang đến nâng cấp để các bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng và cải thiện khả năng đối chiếu, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh cũng như đề cập lại kiến thức vẫn học tập các kết cấu viết lại câu đối chiếu trong tiếng Anh khác biệt như: So sánh rộng, So sánh rộng độc nhất, So sánh ngang bằng. Mời chúng ta thuộc tham khảo, download tài liệu.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh lớp 6

I. Điền vào nơi trống dạng so sánh đúng của từ bỏ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group.


2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.

3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve sầu had.

4. Well, the place looks (clean) …………………….now.

5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the Trắng one.

6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….

7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.

8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa

9. This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen.

10. He runs ( fast )………………….of all.

11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.

12. Which planet is (close) ……………………. khổng lồ the Sun?

13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….

14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.

15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.

16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.

17. They live sầu in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.


18. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

1. the cleverest; 2. longer; 3. the best

4. cleaner; 5. more expensive; 6. more quickly; 7. more dangerous

8. more sweetly; 9. the most exciting; 10. the fastest; 11. the most popular

12. the closest" 13. beautifully – most beautifully; 14. hotter; 15. worse

16. better; 17. big - bigger; 18. more difficult - the most difficult; 19. largest


II. Hoàn thành những câu so sánh sau:

1. So sánh ngang bằng.

a. Mary/ tall/ her brother.

_______________________________________________

b. A lemon/ not sweet/ an orange.

_______________________________________________

c. A donkey/ not big/ a horse.

_______________________________________________

d. This dress/ pretty/ that one.

_______________________________________________

e. the weather/ not cold/ yesterday.

_______________________________________________

Đáp án:

a - Mary is as tall as her brother.

b - A letháng is not as sweet as an orange.

c - A donkey is not as big as a horse.

d - This dress is as pretty as that one.

e - The weather is not as cold as yesterday.

2. So sánh hơn:

a. A rose/ beautiful/ a weed.

_______________________________________________

b. A dog/ intelligent/ a chicken.

_______________________________________________

c. Ba/ friendly/ Nam.

_______________________________________________

d.Your house/ far/ from school / my house.

_______________________________________________

e. A horse/ strong/ a person.

_______________________________________________

Đáp án:

a - A rose is more beautiful than a weed.

b - A dog is more intelligent than a chicken.

c - Ba is more friendly than Nam.

d - Your house is further from school than my house.

e - A horse is stronger than a person.

3. So sánh nhất:

a. The Nile/ long/ river/ in the world.

_______________________________________________

b. Lan/ tall/ student / in my class.

_______________________________________________

c. English coffee/ bad/ of all.

_______________________________________________

d. Australia/ small/ continent in the world.

_______________________________________________

e. That/ high/ mountain in the world.

_______________________________________________

Đáp án

a - The Nile is the longest river in the world.

b - Lan is the tallest student in my class.

c - English coffee is the worst of all.

d - nước Australia is the smallest continent in the world.

e - That is the highest mountain in the world.

các bài luyện tập ngã sung

Những bài tập 1: Hoàn thành câu bởi dạng so sánh đúng của tự vào ngoặc:

1. Her daughter is................her (beautiful).

2. Summer is....................season of the year (hot)

3. That dog isn"t....................it looks (dangerous)

4. In the past, people were....................than today (polite)

5. It is...........today than it was yesterday (cold)

6. Our khách sạn was..............than all the others in the town (cheap)

7. What"s....................river in the world (long)

8. It was an awful day. It was.............day of my life (bad)

9. Everest is...............mountain in the world. It is.........than any other mountain (high)

10. I prefer this chair khổng lồ the other one. It"s.................. (comfortable)

Đáp án

1. Her daughter is as beautiful as her.

2. Summer is the hottest season of the year.

3. That dog isn"t as dangerous as it looks.

4. In the past, people were more polite than today.

5. It is colder today than it was yesterday.

6. Our khách sạn was cheaper than all the others in the town.

7. What"s the longest river in the world.

8. It was an awful day. It was the worst day of my life.

9. Everest is the highest mountain in the world. It is higher than any other mountain.

10. I prefer this chair khổng lồ the other one. It"s more comfortable.

bài tập 2: Viết lại các câu sau bắt đầu bởi từ cho trước sao cho nghĩa không thay đổi.

1. This is the most delicious cake I"ve sầu ever tasted.

=> I"ve sầu................................

2. I"ve sầu never met any more dependable person than George.

=> George is..............................

3. There isn"t anybody toàn thân as kind-hearted as your mother.

=> Your mother is........................

4. There is no better teacher in this school than Mr John.

=> Mr John is...................................

5. Have sầu you got any bigger than that one?

=> Is this.......................................?

Đáp án

1. This is the most delicious cake I"ve sầu ever tasted.

=> I"ve never tasted a more delicious cake than this one.

2. I"ve never met any more dependable person than George.

=> George is the most dependable person I"ve sầu ever met.

3. There isn"t anybody as kind-hearted as your mother.

=> Your mother is more kind-hearted than anyone.

4. There is no better teacher in this school than Mr John.

=> Mr John is the best teacher in this school.

5. Have you got any bigger hat than that one?

=> Is this the smallest hat you"ve got?

II. Rewrite these sentences, keeping the original meaning:

1. My house is bigger than your house.

=> Your house is......................

2. The blaông chồng oto is cheaper than the red oto.

=> The red car_____________

3. This film is more interesting than that one.

=> That film is_____________

4. My kitchen is smaller than yours.

=> Your kitchen________________

5. My grandmother is older than every one in my family.

=> My grandmother is the________

6. No one in my class is as tall as Tam.

=> Tam is the____________________

7. I can"t cook as well as my mother.

=> My mother can cook____________

8. He does not play tennis as well as Jaông chồng.

=> Jaông xã can___________________

9. I did not spkết thúc as much money as you.

=> You spent___________________

10. I don"t think this book is expensive sầu as it is.

=> This book is____________

11. He is the tallest boy in his class.

=> No one in_______________

12. This is the most interesting film of all.

=> No other films are_____________

13. No cars in the world are more expensive sầu than Japanese ones.

=> Japanese cars _____

14. This exercise is easier than that one.

=> That exercise is not_________

15. He drives more carefully than Jack does.

=> Jack_____________

16. No one in the group plays better than he.

=> He can___________________

17. No hotel in the city is as comfortable as this.

=> This hotel is the _______

18. Other oceans in the world aren"t as large as the Pacific one.

=> The Pacific Ocean is ______

Đáp án:

1 - Your house is not as big as my house.

2 - The red car is more expensive than the black car.

3 - That film is not as interesting as this one.

4 - Your kitchen is bigger than mine.

5 - My grandmother is the oldest in my family

6 - Tam is the tallest student in my class.

7 - My mother can cook better than me.

8 - Jaông chồng can play tennis better than he.

9 - You spent more money than than me.

10 - This book is more expensive sầu than I think.

11 - No one in his class is taller than him.

12 - No other films are more interesting than this one.

13 - Japanese cars are the most expensive sầu oto in the world.

14 - That exercise is not as easy as this one.

15 - Jaông chồng drives not as carefully as he does.

16 - He can play better than all in the group.

17 - This khách sạn is the most comfortable one in the đô thị.

18 - The Pacific Ocean is the largest ocean in the world.

BÀI TẬPhường VIẾT LẠI CÂU SO SÁNH BÀI SỐ 2

I. Chia đúng từ bỏ trong ngoặc:

1. It"s..................... than mine. (small)

2. Yours is....................... than mine. (big)

3. It cost...................... than I thought. (little)

4. He"s...................... than he looks. (intelligent)

5. The road is....................... than the motorway. (narrow)

6. She talks...................... than I do. (quickly)

7. It"s....................... than it looks. (bad)

8. It"s...................... than it was. (good)

9. It was...................... than I thought it would be. (quick)

10. I"d like some...................... information about your courses. (far)

Đáp án

1. It"s..........smaller............. than mine. (small)

2. Yours is.........bigger.............. than mine. (big)

3. It cost.........less.............. than I thought. (little)

4. He"s.........more intelligent.............. than he looks. (intelligent)

5. The road is........more narrow............... than the motorway. (narrow)

6. She talks.......quicker................ than I vì. (quickly)

7. It"s.........worse.............. than it looks. (bad)

8. It"s..........better............. than it was. (good)

9. It was........quicker............... than I thought it would be. (quick)

10. I"d like some..........farther............. information about your courses. (far)

II. Dùng những vẻ ngoài so sánh cùng với tính từ vào ngoặc:

1. Mary is 10 years old. Julie is 8 years old. Mary is (old)............................Julie.

2. The Alps are very high. They are (high)..........................mountains in Europe.

3. An ocean is (large)................................ a sea.

4. A Rolls Royce costs a lot of money. A Twingo costs less money.

A Rolls Royce is (expensive)...............................a Twingo.

5. John"s results were good. Fred"s results were very poor. Fred"s results were (bad)................................John"s.

6. This exercise is not difficult. It"s (easy)...............................I expected.

7. The weather is not good today - it"s raining. I hope the weather will be (good)........................next week.

8. People are not friendly in big cities. They are usually (friendly)......................in small towns.

9. In the government of a country, the President is (important).....................person.

10. People say that Chinese is (difficult)...................to learn than English.

11. This thử nghiệm is not (difficult).....................as it was last month.

12. The winter is coming. It is getting (cold)..................& (cold)...................

13. The problem seems lớn be (serious)..........and............

Đáp án

1. older than 2. higher than

3. larger than 4. more expensive

5. worse than 6. easier than

7. better 8. Friendlier

9. the most important 10. more difficult

11. as difficult 12. colder - colder

13. more - more serious

III. Chia dạng đúng của tính từ trong ngoặc:

1. The movie was (interesting)................than the one on TV.

2. We"ve got (little)............................time than I thought.

3. This shirt is too small. I need a ( large).................one.

4. Lan is (clever).................& (pretty)...................than Lien.

5. She is (nice)...........................than I expected.

6. This was the (big)......................farm I"ve ever visited.

7. Who between the two workers is the (good).......................?

8. This old machine is (powerful)................than we thought.

Xem thêm:

9. The farmers have never had a (rich)............ harvest than that.

10. Which is (difficult)........................, English or Math?

11. It is the (expensive).....................of the two cars.

12. Which is the (expensive).....................of these two coats?

13. What is the (long)...................river in Vietphái mạnh.

Đáp án:

1. more interesting

2. less

3. larger

4. cleverer - prettier

5. nicer

6. biggest

7. best

8. more powerful

9. richer

10. more difficult

11. most expensive

12. most expensive

13. longest

IV. Viết lại các câu sau làm sao cho nghĩa ko đổi:

1. Her old house is bigger than her new one.

=> Her new house...................................................

2. No one in my class is taller than Peter.

=> Peter.......................................................

3. The black dress is more expensive than the Trắng one.

=> The white dress...................................................

4. According khổng lồ me, English is easier than Maths.

=> According to lớn me, Maths........................................

5. No one in my group is more intelligent than Mary.

=> Mary................................................................

6. No river in the world is longer than the Nile.

=> The Nile...........................................................

7. Mount Everest is the highest mountain in the world.

=> No mountain......................................................

8. This is the first time I have sầu ever met such a pretty girl.

=> She is..............................................................

9. He works much. He feels tired.

=> The more.........................................................

10. This computer works better than that one.

=> That computer.....................................................

11. The apartment is big. The rent is high.

=> The bigger..........................................................

12. We set off soon. We will arrive soon.

=> The sooner............................................................

13. The joke is good. The laughter is loud.

=> The better...............................................................

14. She gets fat. She feels tired.

=> The fatter................................................................

15. As he gets older, he wants khổng lồ travel less.

=> The older................................................................

16. The children are excited with the difficult games.

=> The more................................................................

17. People dive fast. Many accidents happen.

=> The faster................................................................

18. I meet hlặng much. I hate him much

=> The more................................................................

19. My trùm works better when he is pressed for time,

=> The less...................................................................

đôi mươi. As he has much money, he wants to lớn spover much.

=> The more...................................................................

21. If you read many books, you will have much knowledge.

=> The more.....................................................................

22. He speaks too much và people feel bored.

=> The more.....................................................................

23. The growth in the economy makes people"s living condition better.

=> The more.......................................................................

24. People learn a lot of things as they travel far.

=> The farther......................................................................

Đáp án:

1. Her new house isn"t so/ as big as her old one.

2. Peter is the tallest in my class.

3. The Trắng dress isn"t so/ as expensive as the black one.

4. According khổng lồ me, Maths isn"t so/ as easy as English.

5. Mary is the most intelligent in my group.

6. The Nile is the longest river in the world.

7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.

8. She is the prettiest girl I have sầu ever met.

9. The more he works, the more tired he feels.

10. That computer doesn"t work so/ as well as that one.

11. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

12.The better the joke is, the louder the laughter is.

14. The fatter she gets, the more tired she feels.

15. The older he gets, the less he want lớn travel.

16. The more difficult the games are, the more excited the children are.

17. The faster people drive sầu, the more accidents happen.

18.The more I meet hyên, the more I hate hyên ổn.

19. The less time my boss has, the better he works.

trăng tròn. The more money he has, the more he wants to lớn spend.

21. The more books you read, the more knowledge you will have sầu.

22.The more he speaks, the more bored people feel.

23.The more the economy grows, the better people"s living condition is.

24. The farther people travel, the more the learn.

V. Chọn câu trả lời đúng

1. Of the four dresses, which is ………………..expensive?

A. the best

B. the most

C. the more

D. the greater

2. The larger the apartment, the................... the rent.

A. expensive

B. more expensive

C. expensively

D. most expensive

3. The faster we walk,………….. we will get there.

A. the soonest

B. the soon

C. the more soon

D. the sooner

4. “ Why did you buy these oranges? ” “They were ……….….. I could find. ”

A. cheapest

B. cheapest ones

C. the cheapest ones

D. the most cheapest

5. She plays the piano …………… as she sings.

A. as beautifully

B. more beautifully

C. as beautiful

D. the most beautifully

6. The streets are getting more và …………… these days.

A. crowded

B. less crowded

C. more crowded

D. most crowded

7. The larger the city, …………… the crime rate.

A. highest

B. higher

C. the highest

D. the higher

8. You must explain your problems …………....

A. as clear as you can

B. as clearly as you can

C. as clear than you are

D. as clearly as you are

9. Pil is ……………… person we know.

A. the happier

B. the happiest

C. happier

D. happiest

10. Which woman are you going to lớn vote for? –I’m not sure. Everyone says that Joan is………….

A. smarter

B. the smarter

C. more smarter

D.more smart

11. Bill is ………………

A. lazier and lazier

B. more and more lazy

C. lazier & more lazy

D. more lazy and lazier

12. It’s too noisy here. Can we go somewhere …………………?

A. noisier

B. more quiet

C. more noisy

D. quieter

13. ………………..the time passes, …………….I feel ! The deadline of my thesis is coming, but I have sầu just finished half of it.

A. The faster / the nervous

B. The more fast / the nervous

C. The fast / the more nervous

D. The faster / the more nervous

14. Đài Loan Trung Quốc is the country with…………………..population.

A. the larger

B. the more large

C. the largest

D. the most large

15. She sat there quietly, but during all that time she was getting…………….Finally she exploded.

A. more và more angry

B. the more angry

C. angrier and angrier

D. the most angry

16. For ……………….., it is certain that in the future some things will be very different.

A. the better or the worse

B. the good or the bad

C. good or bad

D. better or worse

17. Her grandfather’s illness was…………………..we thought at first.

A. more seriously as

B. as seriously as

C. more serious than

D. as serious than

18. My brother was feeling tired last night, so he went to lớn bed…………..usual.

A. more early than

B. as early as

C. more earlier as

D. earlier than

19._______ you study for these exams, _______ you will vị.

A. The harder / the better

B. The more / the much

C. The hardest / the best

D. The more hard / the more good

đôi mươi. His house is _______ mine.

A. twice as big as

B. as twice big as

C. as two times big as

D. as big as twice

21. Nobody toàn thân is happy than Miss Snow is.

22. He needs many more sugar than I vị.

23. Does Mary feel weller today than she did yesterday?

24. It’s becoming hard & harder to find a job. 

25. The more you have, the most you want.

Đáp án

1 - B; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - A; 

6 - C; 7 - D; 8 - B; 9 - B; 10 - B;

11 - A; 12 - D; 13 - D; 14 - C; 15 - C; 

16 - D; 17 - C; 18 - D; 19 - A; đôi mươi - A; 

21 - happy thành happier; 

22 - many thành much;

23 - weller thành better;

24 - hard thành harder;

25 - most thành more;

VI. Viết dạng đúng của tự trong ngoặc.

1. Can"t you think of anything _____________(intelligent) to say?

2. Well, the place looks _____________(clean) now.

3. Janet looks ____________(thin) than she did.

4. You need to draw it ______________(carefully) .

5. The weather is getting ___________ (bad).

6. The programme will be shown at a __________ (late) date.

7. I can"t stay ________________(long) than half an hour.

8. A điện thoại phone would be a_______________ (useful) present.

9. I"ll try lớn finish the job ________________ (soon).

10. It was_______________ (busy) than usual in town today.

11. I"ll be even_____________ (annoyed) if you vì chưng that again.

12. Since the break-in I feel ____________ (nervous).

ĐÁP ÁN

1. Can"t you think of anything _______more intelligent______(intelligent) to lớn say?

2. Well, the place looks __cleaner________(clean) now.

3. Janet looks _____thinner______(thin) than she did.

4. You need to lớn draw it ____more carefully________(carefully) .

5. The weather is getting _____worse______ (bad).

6. The programme will be shown at a __later_______ (late) date.

7. I can"t stay ________longer_____(long) than half an hour.

8. A mobile phone would be a___more useful_________ (useful) present.

9. I"ll try to lớn finish the job ____sooner______ (soon).

10. It was_____busier_______ (busy) than usual in town today.

11. I"ll be even______more annoyed____ (annoyed) if you do that again.

12. Since the break-in I feel _____more nervous______ (nervous).

VI. Viết dạng đúng của tự trong ngoặc.

It"s the shortest (short) day of the year.

It"s the most beautiful (beautiful) building in the world.

1. That was the __________ (funny) film I"ve ever seen.

2. It was the ______________(horrible) feeling I"ve sầu ever had.

3. Have you read her ______________(recent) book?

4. It"s the _______________(large) company in the country.

5. It was the _______________(boring) speech I"ve sầu ever heard.

6. You"ve got the _______________(far) khổng lồ travel.

7. That"s the _____________(helpful) idea so far.

8. The factory uses the ________________ (modern) production methods.

9. This is the __________________(early) I"ve sầu ever got up.

10. It was the ________________(sad) day of my life.

ĐÁP. ÁN

1. That was the _____funniest____ (funny) film I"ve ever seen.

2. It was the _______most horrible______(horrible) feeling I"ve ever had. 

3. Have you read her ____most recent________(recent) book?

4. It"s the ________largest____(large) company in the country.

5. It was the _________most boring_____(boring) speech I"ve sầu ever heard.

6. You"ve got the _____furthest________(far) lớn travel.

7. That"s the ________most helpful____(helpful) idea so far.

8. The factory uses the ____most mordern______(modern) production methods.

9. This is the ______earliest_______(early) I"ve sầu ever got up.

10. It was the _____sadest______(sad) day of my life.

Xem thêm: Thứ Tự Nhiệt Độ Sôi Các Hợp Chất Hữu Cơ, So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Ngoài các bài tập luyện viết lại câu so sánh tất cả câu trả lời, tinycollege.edu.vn cũng đăng mua không hề ít tư liệu tiếp thu kiến thức không giống góp học tập xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh hơn như: Ngữ pháp giờ Anh, Luyện nghe tiếng Anh, Luyện viết giờ đồng hồ Anh.... Mời chúng ta tìm hiểu thêm.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị