Giải sbt tiếng anh lớp 5 unit 15 what would you like to be in the future?

Quý khách hàng đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập tức thì phiên bản không hề thiếu của tư liệu tại đây (89.22 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Giải sbt tiếng anh lớp 5 unit 15 what would you like to be in the future?

các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 5

Unit 15 nâng cao: What would you

lượt thích lớn be in the future?

Bản quyền nằm trong về VnDoc nghiêm cnóng đầy đủ hành động xào nấu vị mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. doctor B. brother C. mother D. aunt2. A. rich B. successful C. interesting D. future3. A. problem B. eraser C. ruler D. school bagExercise 2: Read & complete

a an the Ø

1. A: What would she like to be in ________ future?B: She’d like to lớn be ________ pilot

A: Why?

B: Because she’d lượt thích to lớn fly ________ plane2. A: What would he like to be?

B: He’d like to be ________ engineerA: Why?

B: Because he would like to build ________ roadsExercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D1. My brother __________ in the thể hình every day.A. works out

B. work out
C. worked outD. working out

2. What are you doing? - I ___________ a short storyA. am writing


(2)

D. writting

3. ________ he _________ watching animal programmes? - No, he _________.A. Do/ he/ do

B. Does/ like/ doesn’tC. Does/ he/ doesD. Do/ he/ doesn’t

4. Would you like to be a doctor _______ a nurse?A. to

B. orC. fromD. but

5. Why shouldn’t he drive his car _________?A. fastly

B. many fastC. much fastD. too fast

6. Your sister likes drawing, ________?
A. does she

B. doesn’t sheC. don’t sheD. isn’t she

7. Why does Tom want to be a pilot? - Because he wants ___________.A. flying a plane

B. to lớn fly a planeC. fly a planeD. lớn fly plane


(3)

A. goods atB. good atC. good inD. goods in

Exercise 4: Read the following tinycollege.edu.vn & choose true (T) or false (F)

I would lượt thích lớn be a doctor when I grow up. I like to help siông chồng people. I would lượt thích toopen a hospital for children & become the greademo doctor in my country. I will be agood doctor because I am a caring person. I am also good at thinking logically. This isvery important for a doctor. However, I will need to train myself harder to lớn be a gooddoctor in the future. One day, I will make my dream come true

1. I would like khổng lồ be a scientist when I grow up2. I would like to open a hospital for adults

3. I would lượt thích khổng lồ be the greademo doctor in my country
4. I am a caring person and I am good at thinking logically5. I will not need lớn train myself harder to be a doctorExercise 5: Make questions for the underlined parts
1. I would lượt thích to be a doctor in the future

___________________________________________2. Anna is reading fairy tales.

___________________________________________3. I have a pain in my eye.

___________________________________________

Exercise 6: Reorder these words khổng lồ have sầu correct sentences1. A/ after/ nurse/ looks/ patients/ ./

___________________________________________2. Would/ like/ you/ a/ to/ fly/ kite/ ?/


(4)

___________________________________________-The

end-các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 5

Unit 15 nâng cao

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A2. D3. A

Exercise 2: Read & complete

1. A: What would she like to lớn be in ____the____ future?B: She’d like lớn be ___a_____ pilot

A: Why?

B: Because she’d lượt thích to fly ____a____ plane2. A: What would he like to lớn be?

B: He’d like to lớn be ___an_____ engineerA: Why?

B: Because he would like to build ____Ø____ roadsExercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A 2. C 3. B 4. B

5. D 6. B 7. B 8. B

Exercise 4: Read the following tinycollege.edu.vn and choose true (T) or false (F)

1. F 2. F 3. T 4. T 5. F

Exercise 5: Make questions for the underlined parts1. What would you like ti be in the future?

2. What is Anna reading?3. What is the matter with you?


(5)

2. Would you like to lớn fly a kite?
3. The baby is scared of ghosts.


i:


Xem thêm: Đọc Đoạn Trích Sau Và Trả Lời Câu Hỏi, Chỉ Ra Những Từ Ngũ Phủ Định Đó

Tài liệu liên quan


*
bài tập bồi dưỡng HS tốt HÓA 9 gồm giải đáp 6 1 4
*
Tài liệu Đề thi HSG lớp 9 bao gồm giải đáp 4 1 2
*
Bài biên soạn De thi TV 5- Co dap an 3 396 0
*
Tài liệu 260 bài bác tập trắc nghiệm phần năng lượng điện luân chuyển chiều (Có đáp án) pdf 30 3 73
*
Tài liệu các bài tập luyện trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx 15 3 44
*
250 Những bài tập pmùi hương trình và hệ phương thơm trình Có giải đáp 114 753 0
*
Bai tap hinh giai tich vào mat phang (bao gồm dap an) 8 491 2
*
bài tập trắc nghiệm môn quản ngại trị kinh doanh tất cả đáp án 22 891 4
*
bai tap dong dien trong cac moi truong teo dap an 2 702 3
*
Bai tap phuong phap si so chon loc(teo dap an) 8 342 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm tìm sẽ sẵn sàng chuẩn bị mua về


(11.09 KB - 5 trang) - Tải Những bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 nâng cao: What would you lượt thích khổng lồ be in the future? - Ôn tập Unit 15 Tiếng Anh lớp 5 tất cả câu trả lời
Tải phiên bản không thiếu thốn ngay


Xem thêm: Tre Việt Nam Thép Mới Lớp 6 Hay Nhất, Tùy Bút : Tre Việt Nam Của Thép Mới

×

Chuyên mục: Kiến thức thú vị