Bài tập used to lớp 7

Used to/be used to/get used to là 3 cấu tạo dễ khiến lầm lẫn về kiểu cách thực hiện tốt nhất vào Tiếng Anh. Hiểu được điều ấy, Shop chúng tôi xin reviews mang lại chúng ta hầu hết bài bác tập Used to/be used to/get used to để giúp đỡ các bạn riêng biệt đúng đắn rộng. Cùng làm bài xích tập dưới đây với kiểm tra đáp án trong phần bên dưới nhé!

*
Bài tập Used lớn, be/get used to lớn có lời giải

các bài luyện tập Used to lớn – be used khổng lồ – get used to

A. Lý thuyết

1. Used to

S + used to + Vinf + O…

➔ Cấu trúc used to dùng làm nói về 1 kiến thức tuyệt hành động đã từng xảy ra các lần trong vượt khứ. Đôi khi, cấu trúc này cần sử dụng ngơi nghỉ thì thừa khđọng đơn.

Bạn đang xem: Bài tập used to lớp 7

Ex: I used to go swimming once a week.

(Tôi đã từng có lần đi bơi 1 lần một tuần)

S + did(n’t) + use khổng lồ + Vinf + O…

Ex: He didn’t used tovị morning exercise.

(Anh ấy chưa từng bằng hữu dục)

Did + S + use to lớn + Vinf + O…?

Ex: Did she used lớn go lớn school late?

(Cô ấy bao gồm hay tới trường muộn không?)

2. Be used to

S + be used lớn + cụm danh từ/Ving + O…

➔ Be used khổng lồ bộc lộ hành vi, vụ việc sẽ siêu rất gần gũi, lặp đi lặp lại cho nỗi tất cả kinh nghiệm với bài toán kia rồi, không thể mới mẻ và lạ mắt hay khó khăn.

Ex: Nam is used to getting up early in the morning.

(Nam đang thân quen cùng với việc dậy sớm vào buổi sáng)

3. Get used to

S + get used to lớn + N/Ving + O…

➔ Lúc muốn mô tả hành đông, sự việc đã dần trngơi nghỉ bắt buộc thân quen cùng với ai đó thì cần sử dụng cấu trúc get used to lớn.

Ex: Lam got used khổng lồ the noise in the room while he learnt.

(Lâm dần quen cùng với tiếng ồn trong chống Khi anh ấy học)


B. các bài luyện tập Used to, be/get used to

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

Bài 1: Chọn giải đáp đúng nhất

1.I used khổng lồ __________ in Germany when I was 7.

A.khổng lồ live B.live C.living D.lived

2. She’s used khổng lồ ____________ late at night.

A.working B.work C.khổng lồ work D.worked

3. Mr. Bean has lived in Vietphái nam for 4 years. He _____________ the hot climate here.

A.are used khổng lồ B.gets used to lớn C.used khổng lồ D.A & B are correct

4. Mai is used to ___________ her house by herself.

A.clean B.cleaning C.cleaned D.to lớn clean

5. Lam didn’t ____________ bởi vì morning exxercise, so now he is getting fat.

A.be used to B.used khổng lồ C.use lớn D.get used to

6. Hung is used to ___________ many hours in front of the computer.

A.lớn spkết thúc B.spend C.spent D.spending

7. My father used to _________ much coffee. Now, he doesn’t.

A.drink B.khổng lồ drink C.drank D.drinking

8. Tung isn’t used khổng lồ __________ in those bad conditions.

A.work B.to work C.working D.worked

9. Has she __________ driving on the right left?

A.use lớn B.used lớn C.been used khổng lồ D.got used to

10. My mother should be pretty used lớn _______ without electriđô thị by now.

A.live sầu B.living C.lived D.to lớn live

Bài 2: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

1.When my brother first moved lớn Korea he wasn’t used khổng lồ (eat) _________ so much meat.

2. My mother doesn’t think she will ever get used khổng lồ (walk) _________ up early.

3. Long used to lớn (tobe) ___________ a long distance driver when he was younger.

4. That knife is used (cut) __________ bread.

5. Don’t worry! Someday I’ll get used lớn (speak) __________ France.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Chỉ Từ Lớp 6 Trang 136, Soạn Bài Chỉ Từ

6. They used lớn (sing) _________ everyday, but now they learn English.

7. We were used lớn (eat) __________ at noon when we started school.

8. We used to lớn (travel) __________ to Nha Trang on foot.

9. Fron got used khổng lồ (go) _________ to lớn bed late to lớn complete everything.

10. Windy used lớn (drink) __________ much carbonated water.

Bài 3: Viết lại câu

1.Duong had lots of money but she lost it all when her business failed.

➔__________________________________________________________.

2. My brother likes thắm thiết music now, although he wasn’t keen on it he was

younger.

➔__________________________________________________________.

3. Jin seem to have lost interest in herhobbies.

➔__________________________________________________________.

4. Cuong gave sầu up smoking 5 years ago.

➔__________________________________________________________.

5. My mother lived in Danang when she were young.

➔__________________________________________________________.

6. Quynh was my best frikết thúc, but we aren’t friends any more.

➔__________________________________________________________.

7. When Hungwas young, he was a national football champion.

➔__________________________________________________________.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xác Định Chủ Ngữ Vị Ngữ Trạng Ngữ Trong Câu Sau

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài 1:

1.Chọn B.live sầu (cấu tạo used to lớn + Vinf)2. Chọn A.working (kết cấu be used to lớn + Ving)3. Chọn B.gets used to (biểu đạt bài toán dần quen cùng với hãy chọn kết cấu get used to)4. Chọn B.cleaning (kết cấu be used to lớn + Ving)5. Chọn C.use to lớn (cấu trúc used to + Vinf)6. Chọn D.spending (cấu tạo be used lớn + Ving)7. Chọn A.drink (cấu trúc used to + Vinf)8. Chọn C.working (cấu trúc be used lớn + Ving)9. Chọn D.got used khổng lồ (miêu tả việc dần thân quen cùng với nên chọn lựa cấu trúc get used to)10. Chọn B.living (cấu trúc be used to + Ving)

Bài 2:

1.eating(kết cấu be used khổng lồ + Ving)2. walking (cấu tạo get used lớn + Ving)3. be(cấu tạo used to + Vinf)4. lớn cutting(kết cấu be used khổng lồ + Ving)5. speaking(kết cấu get used lớn + Ving)6. sing(kết cấu used khổng lồ + Vinf)7. eating(kết cấu be used to + Ving)8. travel(cấu trúc used lớn + Vinf)9. going (cấu trúc get used to lớn + Ving)10. drink (kết cấu used to lớn + Vinf)

Bài 3:

1.Duong used to lớn have sầu lots of money.2. My brotheris used to liking thắm thiết music.3. Jin used to have interest in her hobbies.4. Cuong used to smoke 5 years ago.5. My mother used khổng lồ live in Danang when she were young.6. Quynh used lớn be my best friend.7. Hung used lớn be a national football champion when he was young.

Trên đó là một trong những định hướng với những dạng bài tập Used to lớn – be used khổng lồ – get used khổng lồ cần thiết trong thực hành thực tế. Hy vọng sau bài viết này các bạn đang núm thiệt có thể kiến thức về 3 cấu tạo này. Best wishes for you!


Chuyên mục: Kiến thức thú vị