Bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

     

Nay họ vẫn ôn tập lại một kiến thức và kỹ năng siêu cơ phiên bản và rất gần gũi trong giờ Anh chính là thì Lúc Này đơn. Bài viết này sẽ triệu tập giới thiệu số đông dạng bài tập tự dễ dàng tới cạnh tranh, từ cơ bản tới cải thiện. Nếu chúng ta làm sao chưa nắm vững lý thuyết thì nên ôn lại nghỉ ngơi cuối nội dung bài viết nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6


I. Chia cồn từ

I usually ___________(go) khổng lồ school. They ___________ (visit) us often. You ___________ (play) basketball once a week. Tom ___________ (work) every day. He always ___________ (tell) us funny stories. She never ___________ (help) me with that! Martha và Kevin ___________ (swim) twice a week. In this club people usually ___________ (dance) a lot. Linda ___________ (take care) of her sister. John rarely ___________ (leave) the country. We ___________ (live) in the city most of the year. Lorie ___________ (travel) khổng lồ Paris every Sunday. I ___________ (bake) cookies twice a month. You always ___________ (teach) me new things. She ___________ (help) the kids of the neighborhood. We (fly)________ khổng lồ Spain every summer. Where your children (be) ________? He (have) ________ a new haircut today. She (not study) ________ on Friday. Where _______ your father­­_____? (work)

II. Viết thành câu trả chỉnh

you / to speak / English

when / he / lớn go / home

they / to clean / the bathroom

where / she / lớn ride / her xe đạp

Billy / lớn work / in the supermarket

III. Chuyển những câu sau quý phái dạng lấp định

My father makes breakfast.

They are eleven.

She writes a letter.


I speak Italian.

Danny phones his father on Sundays.

IV. Hoàn chỉnh những câu sau đây với những trường đoản cú gợi ý vào hộp


wake up – open – speak – take – vị – cause – live sầu – play – cthảm bại – live – drink


Ann _____________ handball very well. I never _____________ coffee. The swimming pool _____________ at 7:00 in the morning. It _____________ at 9:00 in the evening. Bad driving _____________ many accidents. My parents _____________ in a very small flat. The Olympic Games _____________ place every four years. They are good students. They always _____________ their homework. My students _____________ a little English. I always _____________ early in the morning.

V. Tìm cùng sửa lỗi sai

What does they wear at their school? Do he go lớn the library every week? Windy always watch TV at 9 p.m before going to bed at 10 p.m. Sometimes, we goes swimming together with her family. How does Lindomain authority carries such a heavy bag?

VI. Viết lại câu trả chỉnh

Minh/usually/not/sleep/early/at weekends. You/understvà the questions from your teacher? Her husband/his colleague/play/tennis/whenever/they/miễn phí. My family/normally/eat/breakfast/6.30. San/not/phone/mother/Mondays.

VII. Hoàn thành đoạn văn

Mai (tobe) _________ is a good doctor. She (work) __________ at Bach Mai hospital in Hanoi. The patient (love) __________ her because she (tobe) _________ very helpful. She often (get) _________ up early at 6.00 and (drive) __________ oto to lớn work with her husbvà. Sometimes, Mai (come) __________ baông chồng home at 5 p.m. Then, she (prepare) __________ the meal for her family. In her không lấy phí time, she (meet) __________ her best friends và (chat) ___________ with them. on Sundays, her family (visit) ___________ her parents và sometimes, she (go) ____________ shopping with her mother.

VIII. Bài tập lếu hợp

1) I ____________ (be) in a coffe now.

2) ____________ (she/play) tennis every week?

3) They ____________ (go) to lớn the cinema every Wednesday.

4) ____________ (she/be) a singer?

5) You ____________ (find) the weather here cold.

6) ____________ (they/be) on the bus?

7) Lucy ____________ (ride) her bicycle to lớn work.

8) Why ____________ (he/be) in France?

9) I ____________ (not/play) the piano very often.

10) It ____________ (not/be) cold today.

11) We ____________ (be) from Portugal.

12) ____________ (we/make) too much noise at night?

13) Where ____________ (Harry/study)?

14) ____________ (it/be) foggy today?

15) We ____________ (not/be) late.

16) They ____________ (not/like) animals.

17) Where ____________ (you/be)?

18) He ____________ (not/be) an accountant.

19) ____________ (the dog/eat) chicken?

20) She ____________ (be) my sister.

Đáp án bài tập

I.

go visit play works tells helps swyên ổn dance takes care leaves live sầu travels bake teach helps fly Where are you children? has does not study does… work.

II.

Do you speak English? When does he go home? Do they clean the bathroom? Where does she ride her bike? Does Billy work in the supermarket?

III.

My father doesn’t make breakfast. They aren’t eleven. She doesn’t write a letter. I don’t speak Italian. Danny doesn’t phone his father on Sundays.

IV.

Plays Drink Opens Closes Causes Live Take Do Speak Wake up

V.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Có Sử Dụng Câu Đặc Biệt Lớp 7 Ngắn, Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Câu Đặc Biệt

does ➔ vị Do ➔ Does watch ➔ watches goes ➔ go carries ➔ carry

VI.

Minc doesn’t usually sleep early at the weekends. Do you understvà the questions from your teacher? Her husb& and his colleague play tennis wheneven they are không tính phí. My family normally eats breakfast at 6.30. San doesn’t phone her mother on Mondays.

VII.

is – works – loves – is – gets – drives – comes – prepares – meets – chats – visits – goes

VIII.

am Does she play go Is she find Are they rides is he don’t play isn’t are Do we make does Harry study Is it aren’t don’t like are you isn’t Does the dog eat ‘s

Tóm tắt định hướng thì Lúc Này đơn

1. Khái niệm

Thì bây chừ đối kháng (Simple Present tense) là thì dùng để diễn đạt một hành vi mang tính thường xuyên , theo kinh nghiệm hằng ngày hoặc hành vi lặp đi lặp lại gồm tính quy vẻ ngoài, một thời gian biểu hoặc miêu tả chân lý với thực sự minh bạch. Đây là một trong công ty điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng vào tiếng Anh.

2. Các thể trong thì vào Tiếng Anh

Thể khẳng định:

I am a student study at the International school of Thai Nguyen University.

Thể bao phủ định:

I bởi vì not travel with my friends, I will have trip with my family.

Thể nghi vấn:

Do you a cashier?

Do he live near my father house?

Có thể sử dụng Wh- cho thì ngày nay đơn để hỏi về sự việc nào đó.

Ví dụ: What is this?

Where are you from ?

*

Chúng ta áp dụng thì ngày nay đơn trong số những trường phù hợp sau:

Diễn tả các tâm lý ở hiện nay tại

I am not happy.

(Tôi ko được vui)

Diễn tả một kiến thức trong sinc hoạt

I get up at 7am every day.

(Tôi dậy vào 7 giờ phát sáng mỗi ngày).

Một vấn đề mang tính hóa học liên tiếp lặp đi lặp lại

I celebrate my birthday every year.

(Mỗi năm tôi rất nhiều tổ chức sinch nhật).

Một sự thật hiển nhiên

The sun rises in the east.

(Mặt ttách mọc ở hướng đông).

Một vấn đề ra mắt vào tương lai đã được lên định kỳ núm thể

The bus leaves at 8pm.

(Xe bus sẽ khởi hành cơ hội 8 giờ).

Dấu hiệu nhấn biết

Thì hiện giờ đối chọi hay đi kèm với những trạng tự, các từ bỏ sau đây (cường độ liên tục bớt dần):

Always: luôn luôn luôn luôn, thời gian nào cũng Every day/week/month/year: hằng ngày/tuần/tháng/năm Usually: hay thường, thường xuyên Often: thường xuyên Sometimes: thỉnh thoảng, thỉnh phảng phất Seldom: hi hữu khi Rarely: thi thoảng lúc Hardly ever: phần đông ko lúc nào Never: ko bao giờ

Ví dụ:

It’s always cold in this room. (Căn chống này luôn luôn luôn luôn giá buốt lẽo)

Sometimes it’s best not to lớn say anything.

Xem thêm: Hiện Tại Phân Từ Và Quá Khứ Phân Từ Lớp 8, Ngữ Pháp Tiếng Anh 8

(Đôi lúc không nói gì là xuất sắc nhất)

I rarely have sầu time to lớn read a newspaper. (Tôi thi thoảng khi dành thời hạn hiểu báo)

vì vậy Báo Song Ngữ sẽ tổng phù hợp một số trong những bài xích tập tiếng Anh thì Hiện tại đối chọi, ví như thắc mắc điều gì chúng ta hãy bình luận dưới nhằm bọn chúng mình câu trả lời nhé!


Chuyên mục: Kiến thức thú vị