Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh

     

Ở bải viết trước, bản thân đã ra mắt với các bạn cách đọc những kí hiệu trên bàn phím laptop. Bây giờ mình sẽ share với các bạn cách đọc ký hiệu toán học và khoa học trong giờ Anh.Bạn sẽ xem: bí quyết đọc các công thức toán học tập trong giờ anh

Symbols

+plus/’plʌs/
minus/’maɪnəs/
±plus or minus/’plʌs ɔ: ‘maɪnəs/
xmultiplied by/’mʌltɪplaɪd baɪ/
/over; divided by/’əʊvə/ /dɪ’vaɪdəd/
÷divided/dɪ’vaɪdəd/
=equals/’ɪ:kwəlz/
approximately, similar/ə’prɒksɪmətlɪ/ /’sɪmɪlə tʊ/
equivalent to; identical/ɪk’wɪvələnt tʊ/ /aɪ’dentɪkl tʊ/
not equal to/’nɒt ‘iːkwəl tʊ/
>greater than/’greɪtə ðən/
4to the fourth; to the power four/tə ðə ‘fɔːθ/ /te ðə ‘pɑʊə fɔː/
n to the n; to the nth; to the power nguồn n/tə ðɪ en; tə dɪ enθ; tə ðə pɑʊər en/
root; square root/ru:t/ /skweə ru:t/
cube root/kju:b ru:t/
fourth root/fɔːθ ruːt/
!factorial/fæk’tɔːrɪəl/
%percent/pə’sent/
infinity/ɪn’fɪnətɪ/
varies as; proportional to/’vɛərɪz/ /prə’pɔːʃənəl/
˙dot/dɒt/
¨double dot/dʌbl dɒt/
:is to, ratio of/reɪʃɪəʊ/
f(x) fxf; function/ef/ /’fʌŋkʃən/
f"(x)f dash; derivative/dæʃ/ /dɪ’rɪvətɪv/
f”xf double-dash; second derivative/’dʌbl dæʃ/ /’sekənd dɪ’rɪvətɪv/
f”"(x)f triple-dash; f treble-dash; third derivative/’trɪpl dæʃ/ / trebl dæʃ/ /θɜ:d dɪ’rɪvətɪv/
f(4)f four; fourth derivative/fɔːθ dɪ’rɪvətɪv/
partial derivative, delta/paːʃəl dɪ’rɪvətɪv/ /deltə/
integral/’ɪntɪgrəl/
sum/sʌm/
w.r.t.

Bạn đang xem: Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh

with respect to/wɪð ‘rɪspekt/
loglog/lɒg/
log₂xlog khổng lồ the base 2 of x/lɒg tə ðə beɪs tu: əv eks/
therefore/’ðɛəfɔː/
because/bɪ’kɒz/
gives, leads to, approaches/gɪvz/ /li:dz tʊ/ /əprəʊʧəz/
/per/pɜ:/
belongs to; a thành viên of; an element of/bɪ’lɒŋz/ /’membə/ /’elɪmənt/
does not belong to; is not a member of; is not an element of/nɒt bɪ’lɒŋ/ /nɒt ə ‘membə/ /nɒt ən ‘elɪmənt/
contained in; a proper subset of/kən’teɪnd ɪn/ /’prɒpə ‘sʌbset/
contained in; subset/’sʌbset/
intersection/’ɪntəsekʃən/
union/’juːnɪən/
for all/fə rɔ:l/
cos xcos x; cosine x/kɒz/
sin xsine x/saɪn/
tan xtangent x/tan/
cosec xcosec x/’kəʊsek/
sinh xshine x/’ʃaɪn/
cosh xcosh x/’kɒʃ/
tanh xthan x/θæn/
|x|mod x; modulus x/mɒd/ /’mɒdjʊləs/
degrees Centigrade/dɪ’gri:z ‘sentɪgreɪd/
degrees Fahrenheit/dɪ’gri:z ‘færənhaɪt/
°Kdegrees Kelvin/dɪ’gri:z ‘kelvɪn/
0°K, –273.15 °Cabsolute zero/absəlu:t zi:rəʊ/
mmmillimetre/’mɪlɪmiːtə/
cmcentimetre/’sentɪmiːtə/
cc, cm³cubic centimetre, centimetre cubed/’kjuːbɪk ‘sentɪmiːtə/ /’sentɪmiːtə ‘kju:bd/
mmetre/’miːtə/
kmkilometre/kɪ’lɒmɪtə/
mgmilligram/’mɪlɪgræm/
ggram/græm/
kgkilogram/’kɪləgræm/
ACA.C.

Xem thêm: Thịt Kho Tàu Cực Ngon Với Cách Nấu Món Thịt Kho Tàu Ngon Và Chuẩn Nhất 2021

/eɪ si:/
DCD.C./di: si:/

 

Examples

x + 1x plus one
x -1x minus one
x ± 1x plus or minus one
xyx y; x times y; x multiplied by y
(x — y)(x + y) x minus y, x plus y
x/yx over y; x divided by y;
x ÷ yx divided by y
x = 5x equals 5; x is equal to 5
x ≈ yx is approximately equal khổng lồ y
x ≡ yx is equivalent to y; x is identical with y
x ≠ yx is not equal to y
x > y x is greater than y
x 4x to the fourth; x to lớn the power nguồn four
xnx lớn the n; x to the nth; x to lớn the nguồn n
x-nx khổng lồ the minus n; x to lớn the power nguồn of minus n
root x; square root x; the square root of x
the cube root of x
the fourth root of x

*

the nth root of x
(x + y)²x plus y all squared
(x/y)²x over y all squared
n!n factorial; factorial n
x%x percent
infinity
x ∝ yx varies as y; x is (directly) proportional lớn y
x ∝ 1/yx varies as one over y; x is indirectly proportional lớn y
x dot
x double dot
f(x) fxf of x; the function of x
f"(x)f dash x; the (first) derivative of with respect to lớn x
f”xf double-dash x; the second derivative of f with respect khổng lồ x
f”"(x)f triple-dash x; f treble-dash x; the third derivative of f with respect to x
f(4)f four x; the fourth derivative of f with respect lớn x
∂vthe partial derivative of v
∂v∂θdelta v by delta theta, the partial derivative of v with respect lớn θ
∂²v∂θ²delta two v by delta theta squared; the second partial derivative of v with respect to θ
dvthe derivative of v
dvdθd v by d theta, the derivative of v with respect khổng lồ theta
d²vdθ²d 2 v by d theta squared, the second derivative of v with respect lớn theta,
integral

*

*

the sum from i equals 1 to lớn n
w.r.t.with respect to
logeylog lớn the base e of y; log y lớn the base e; natural log (of) y
therefore
because
gives, approaches
Δx → 0delta x approaches zero
limΔx→0the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends to zero
LtΔx→0the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends to lớn zero
m/secmetres per second
x ∈ Ax belongs to A; x is a thành viên of A; x is an element of A
x∉ Ax does not belong to A; x is not a thành viên of A; x is not an element of A
A⊂ BA is contained in B; A is a proper subset of B
A ⊆ BA is contained in B; A is a subset of B
A ⋂ BA intersection B
A ⋃ BA union B
cos xcos x; cosine x
sin xsine x
tan xtangent x, chảy x
cosec xcosec x
sinh xshine x
cosh xcosh x
tanh xthan x
|x|mod x; modulus x
18 ℃eighteen degrees Centigrade
70 ℉seventy degrees Fahrenheit


Chuyên mục: Kiến thức thú vị