Cách dùng absolutely

     

Trạng từ chỉ mức độ - Adverbsof Degree là gì?

Trạng từ chỉ mức độcho biết mức độ (ít, nhiều, …) của một tính chất hoặc một đặc tính.

Bạn đang xem: Cách dùng absolutely

. Các trạng từ chỉ mức độ thường được đặt trước tính từ, trạng từ hoặc động từ nhưng bọn chúng bổ nghĩa, mặc dù cho có một số ngoại lệ.

Các trạng từ chỉ mức độ thường gặp được sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Full degree (mức độ trọn vẹn): completely, totally, absolutely, entirely, quiteLarge degree (mức độ lớn): very, extremely, really, awfully, terriblyMedium degree (mức độ trung bình): rather, fairly, quite, pretty, somewhatSmall degree (mức độ nhỏ): a little, a bit, slightlyNegative (không tồn tại gì): hardly, scarcely, at allOthers (các loại khác): so, as; too; more, most, less, least

Ví dụ:

Trạng từ chỉ mức độBổ nghĩaVí Dụ
extremelyadjectiveThe water was extremely cold.
quiteadjectiveThe movie is quite interesting.
justverbHe was just leaving.
almostverbShe has almost finished.
veryadverbShe is running very fast.
tooadverbYou are walking too slowly.
enoughadverbYou are running fast enough.

*

Cách cần sử dụng trạng từ chỉ mứcđộ

1. Bổ nghĩa mang đến tính từ hoặc trạng từ


It"s very cold. I"m so tired.You"re absolutely right.These are rather expensive.We"re a bit busy today.It wasn"t at all interesting.
I come here quite often. I saw her fairly recently.We hardly ever go out. He agreed somewhat reluctantly.

Có thể cần sử dụng phân số hoặc tỷ số phần trăm làm trạng từ chỉ mức độ.

The bottle is only half full.The forecast was eighty per cent accurate.

Lưuý:


Ta sử dụng completely, totally, absolutely... với các từ diễn tả mức độ trọn vẹn, trọn vẹn.
This tin opener is completely useless. (useless = absolutely no use)We are absolutely delighted at the news. (delighted = very pleased)
It"s very unsatisfactory. (It"s very useless)We were extremely pleased. (We were extremely delighted)
Một số từ thường không đi với "very" giỏi "extremely" bao gồm: amazed, amazing, appalled, appalling, awful, complete, delighted, dreadful, essential, false, fascinated, horrible, ideal, impossible, incredible, magnificent, marvellous, perfect, terrible, terrific, useless.
Sau một cụm từ với very, tất cả thể dùng indeed để nhấn mạnh thêm.
These photos aren"t very good. (phổ biến hơn so với "These photos aren"t good" hoặc "These photos are bad")
Txuất xắc vì really, ta tất cả thể dùngreal vào lối nối hằng ngày, đặc biệt là tiếng Anh Mỹ.
It"s real cold today.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kể Chuyện Phần Thưởng Tiếng Việt 2, Tiếng Việt Lớp 2 Kể Chuyện: Phần Thưởng


Pretty & a bit hayđược cần sử dụng vào lối nói thường ngày.
I"m pretty sure I"ll be going.
Somewhat, a little, a bit cùng slightly sở hữu nghĩa không được tốt, ko được thoải mái, dễ chịu. Tuy nhiên, khi sử dụng với các thể so sánh,ý nghĩa của chúng trở đề nghị tích cực hơn.
Trong lối nói hàng ngày, ta có thể cần sử dụng that rứa cho so trong câu phủ định.
No, they don"t own an aeroplane. They aren"t that rich.
Có thể dùngmuch, far hoặc ratherđể bổ nghĩa chotoo.
This coat is much too big for me.
Có thể cần sử dụng twice, three times...để diễn tả mức độ gấp từng nào lần.
I earn double/twice what I used to/twice as much as I used lớn.You"re looking ten times better than you did yesterday.

2. Bổ nghĩa cho một tính từ hoặc trạng từ ở thể so sánh.

This new sofa is much nicer than the old one. (very nicer)Come on. Try a bit harder.The alternative sầu route was no quicker.
Trước thể đối chiếu, ta bao gồm thể dùng:(very) much, a lot; rather, somewhat; a little, a bit, slightly; three times...

3. Bổ nghĩa mang lại cụm từởthể đối chiếu nhất

It was just about the nicest holiday I could have imagined.We offer easily the best value / by far the best value.
Lưuý: Trạng từđôi lúc bao gồm thể xuất hiện sau một cụm từở thể so sánh nhất.
Có thể sử dụng phần lớn trạng từ chỉ mức độ với một tính từ thuộc ngữ (tính từ đứng trước danh từ mà lại nó bổ nghĩa)
- She"s such a tall girl. (a so tall girl) - It"s quite an old book. ("a quite old book" không nhiều gặp hơn)

Vị trí của trạng từ chỉ mứcđộ trong câu

Trạng từ chỉ mức độ thường đứng trướcđộng từ,tính từ hoặc trạng từ nhưng mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

Hehardly sleepson the weekkết thúc. (đứng trước động từ chính)She isextremely polite. (đứng trước tính từ)She plays pianovery well. (đứng trước trạng từ)

Nhưng enough đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

The box isn’t big enough.You should write clearly enough for us to read.

At all cũng tất cả thểđặtở cuối câu.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị