Cách hạch toán ngoại tệ

     

Cách hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thực hiện như thế nào? Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế liên quan đến ngoại tệ. Khi mua bán ngoại tệ, kế toán phải nắm vững các nguyên tắc và phương pháp hạch toán tỷ giá liên quan.

1. Nguyên tắc kế toán về chênh lệch tỷ giá

Nguyên tắc thứ nhất: Doanh nghiệp phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản phải thu và phải trả.

Bạn đang xem: Cách hạch toán ngoại tệ

Nguyên tắc thứ hai: các khoản chênh lệch tỷ giá phải phản ánh doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh.

Nguyên tắc thứ ba: Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Nguyên tắc thứ tư: Doanh nghiệp không được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị tài sản dở dang.

*

Một số nguyên tắc về chênh lệch tỷ giá trong hạch toán ngoại tệ.

2. Hướng dẫn cách hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, tùy theo trường hợp mà doanh nghiệp sẽ hạch toán khác nhau:

Cách hạch toán ngoại tệ trong trường hợp mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ bằng ngoại tệ

Nợ các tài khoản: 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 (tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch).Nợ TK 635 – Chi phí tài chính nếu lỗ theo tỷ giá hối đoái.Có TK 111 (1112), 112 (1122) theo tỷ giá ghi sổ kế toán.Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính nếu lãi theo tỷ giá hối đoái.

Xem thêm: Mô Hình Nuôi Cá Trê Trong Bể Xi Măng Hiệu Quả Nhờ Sử Dụng Máy Thái Cá 3A

Trường hợp mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ bằng ngoại tệ nhưng chưa thanh toán, vay hoặc nhận nợ nội bộ bằng ngoại tệ

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 627, 641, 642…Có các TK 331, 341, 336…

*

Hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Trường hợp ứng trước ngoại tệ cho người bán để mua hàng hóa, vật tư, TSCĐ, dịch vụ

Kế toán cần phản ánh số tiền ứng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ứng trước, cụ thể:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (theo tỷ giá thực tế của ngày ứng trước).Nợ TK 635 – Chi phí tài chính trong trường hợp lỗ tỷ giá hối đoái.Có các TK 11 (1112), 112 (1122) theo tỷ giá được ghi trên sổ kế toán.Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính trong trường hợp lãi tỷ giá hối đoái.

Khi nhận hàng hóa, vật tư, tài sản cố định từ người bán

Với giá trị hàng hóa, vật tư, TSCĐ, dịch vụ đã ứng trước bằng ngoại tệ, ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ứng trước:

Nợ TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642.Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá thực tế của ngày ứng trước).

Với giá trị hàng hóa, vật tư, TSCĐ, dịch vụ vẫn còn nợ:

Nợ TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch).Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch).

Cách hạch toán ngoại tệ trong trường hợp thanh toán khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

Nợ TK 331, 336, 341 – Tỷ giá ghi sổ kế toán.Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (trường hợp lỗ tỷ giá hối đoái).Có TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá ghi sổ kế toán).Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái).

Trên đây là hướng dẫn cách hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Kế toán cần lưu ý 4 nguyên tắc quan trọng để hạch toán ngoại tệ cho từng trường hợp cụ thể đảm bảo đúng quy định.

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN


Chuyên mục: Kiến thức thú vị