Cách sử dụng gerund

     

Danh cồn từ là 1 mảng ngữ pháp không có quy tắc và cần phải vứt thời hạn ghi ghi nhớ nhằm cầm được những kết cấu từ bỏ. Bài viết reviews các kiến thức và kỹ năng tương quan đến danh hễ tự trong tiếng Anh cũng tương tự các trường đoản cú, nhiều tự kèm theo cùng với danh hễ trường đoản cú.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. LÝ THUYẾT

I.Khái niệm:

Danh động tự là động từ bỏ thêm đuôi "ing" nhằm thay đổi danh tự.Việc thêm đuôi "ing" đã đổi khác bề ngoài của từ: Động trường đoản cú thành danh tự chỉ hành động.

Bạn đang xem: Cách sử dụng gerund

Ví dụ:

He plays football every morning.

Từ play nhập vai trò có tác dụng hễ từ bỏ trong câu.

Playing football is his favourite activity in the morning.

Từ play thêm đuôi "ing" là danh động từ bỏ đóng vai trò quản lý ngữ vào câu.

II. Cách áp dụng danh rượu cồn từ:

Danh đụng từ quản lý ngữ:

Ví dụ: 

Doing excercise in the morning is good for hearth.

Smoking in public area is forbidded in Singapore.

Danh đụng từ làm tân ngữ: Danh động trường đoản cú thua cuộc một hễ tự khác để té nghĩa.

Ví dụ:

My mother likes cooking.

She enjoys meeting new people.

Danh rượu cồn từ làm cho tân ngữ của đụng tự be:

Ví dụ:

My favourite sport is swimming.

My great passion in life is studying.

Danh hễ từ bỏ làm tân ngữ của giới từ:

Adjective sầu + preposition + Gerund: tính từ bỏ + giới từ bỏ + danh cồn từ

Ví dụ:

 Mary is crazy about playing tennis.

Noun + preposition + Gerund: Danh tự + giới từ + danh rượu cồn từ

Ví dụ:

 There’s no interest in writing letters.

Xem thêm: Giải Địa Lí 8 Bài 35 : Thực Hành Về Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam

Verb + preposition + Gerund: Động trường đoản cú + giới tự + danh động từ

Ví dụ:

Sue dreams of being a pop star.

Danh đụng trường đoản cú được sử dụng sau những cụm từ: 

be busy

can’t / couldn’t help

can’t stand / bear / face

feel like

it’s no good / use

spover time

there’s no point in

it’s (not) worth.

Bận rộn

Không thể ngừng

Không thể chịu

Cảm thấy

Không tất cả tác dụng

Dành thời gian

Không gồm tác dụng

Không đáng

Ví dụ:

He is busy reading papers.

I don"t feel like doing anything today.


bài tập 1: lựa chọn câu trả lời đúng:

1. The bicycle he lent me badly needed_____.

A. khổng lồ clean B. clean C. cleaning D. khổng lồ be cleaning

2. I got tired of_____since she kept giving me the same food every day.

A. eat B. to lớn eat C. eating D. khổng lồ eating

3. Please come on time. I hate_____ .

A. being kept waiting B. being kept wait

C. to lớn be kept waiting D. to be kept wait

4. He says he doesn’t rethành viên _____ you.

A. lớn promise to lớn help B. to lớn promise helping

C. promising to help D. promising helping

5. I am not used lớn _____early. I’d rather stay in bed a bit longer.

A. get up B. getting up C. khổng lồ getting up D. lớn get up

6. It’s such a waste _____good food to lớn Dave – he really doesn’t appreciate it.

A. to give B. khổng lồ giving C. giving D. give

7. I suggest staying at trang chính & ______ television.

A. watch B. lớn watch C.watching D. lớn watching

8. He decided khổng lồ let his hair _____ long.

Xem thêm: Cách Làm Sữa Chua Bằng Lò Vi Sóng Đơn Giản, Đúng Cách, Ủ Sữa Chua Bằng Lò Vi Sóng Đơn Giản, Đúng Cách

A. grow B. growing C. to grow D. lớn growing

9. Mary prefers _____.

A. singing to dance B.singing khổng lồ khiêu vũ C. to lớn sing than khổng lồ dance D. sing lớn dance


Chuyên mục: Kiến thức thú vị