Cách sử dụng từ nối trong tiếng anh

     

Từ nối trong giờ đồng hồ Anh là nhà điểm ngữ pháp không nhiều được người học tập giờ Anh nhắc và quyên tâm nhiều. Tuy nhiên, nếu nhỏng không tồn tại từ bỏ nối liên kết thì câu vnạp năng lượng của bạn sẽ trngơi nghỉ phải tách rộc rạc với thiếu xúc tích và ngắn gọn. Trong nội dung bài viết này, Step Up đã tổng đúng theo lại tất cả những các loại tự nối trong giờ đồng hồ Anh. Những kỹ năng và kiến thức này để giúp đỡ các bạn giao tiếp cũng giống như có tác dụng vnạp năng lượng “mượt mà” rộng đấy, đừng bỏ qua mất nhé!
Bạn đang xem: Cách sử dụng từ nối trong tiếng anh

1. Định nghĩa trường đoản cú nối vào tiếng Anh

Định nghĩa: Từ nối trong tiếng Anh (có cách gọi khác là Linking words xuất xắc Transitions), được dùng làm links giữa các câu, giúp cả đoạn văn uống nghiêm ngặt hơn, mạch lạc hơn. Trong một câu xuất xắc đoạn vnạp năng lượng, giả dụ nlỗi không tồn tại từ bỏ nối, chắc chắn rằng hầu hết câu nói của bạn sẽ tương đối tách rạc và gây thiếu thốn ngắn gọn xúc tích.

*
*
*
*

Bài tập: Điền từ nối trong tiếng Anh bằng phương pháp chọn câu trả lời đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand hyên ổn.A. andB. so thatC. if notD. or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________he goes to the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me khổng lồ wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. butB. howeverC. soD. therefore6. My mother was sichồng._________________, I had lớn stay at home page lớn look after her.A. ButB.

Xem thêm: Con Mèo Trèo Cây Cau Lời Bài Hát Con Mèo Trèo Cây Cau, Con Mèo Trèo Cây Cau Lời Bài Hát

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office & went home.A. thereforeB. butC. howeverD. so9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had lớn bởi vì homework, he still attended your party yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10.D


Trên đây là tổng thể kiến thức bao gồm có mang và phân nhiều loại về từ nối trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng bài viết giúp chúng ta biết thêm được không ít từ bỏ nối để ứng dụng với nhiều văn uống chình họa khác biệt. Step Up chúc bàn sinh hoạt tốt!


Chuyên mục: Kiến thức thú vị