Cách tính định mức sử dụng nguyên liệu

     

Kế toán viên ngoài việc theo dõi sổ sách để báo cáo cho chủ tịch để cai quản trị để giá cả sản xuất. Nhìn xa hơn, ngân sách chi tiêu là 1 loại ngân sách sản xuất gớm doanh, là khoản mục hiểm yếu khi thanh kiểm tra thuế. Bởi vì đó, kế toán còn là một người tham mưu mang lại nhà làm chủ các tư vấn chuyên môn, ví dụ là vấn đề xây dựng định mức để quản trị nội cỗ và giảm khủng hoảng pháp lý về thuế, sẽ được trình bày trong bài viết này.