cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Công thức tính góc thân thiết hai tuyến đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng

Để tính góc thân thiết hai tuyến đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng, tao dùng công thức sau đây:

Bạn đang xem: cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

cosθ = |a1 * b1 + a2 * b2| / (sqrt(a1^2 + a2^2) * sqrt(b1^2 + b2^2))

Trong đó:

 • a1, a2 là nhì bộ phận của vector vị trí hướng của đường thẳng liền mạch đầu tiên
 • b1, b2 là nhì bộ phận của vector vị trí hướng của đường thẳng liền mạch loại hai
 • θ là góc thân thiết hai tuyến đường thẳng

Tính góc thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng

Giới thiệu về góc thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng

Trong không khí tía chiều, góc thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng là góc thân thiết đường thẳng liền mạch cơ và phương vuông góc của mặt mũi bằng cơ. Việc đo lường góc thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng cực kỳ cần thiết trong số việc tương quan cho tới không khí, nhất là vô hình đồ họa PC và kiến thiết chuyên môn.

Công thức tính góc thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng

Để tính góc thân thiết đường thẳng liền mạch d đem vectơ chỉ phương u và mặt mũi bằng (P) đem vectơ pháp tuyến n, tao dùng công thức sau:

$$\sin \varphi = \frac{\left|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}\right|}{\left|\mathbf{u}\right| \cdot \left|\mathbf{n}\right|}$$

Trong đó:

công thức tính góc thân thiết hai tuyến đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng
 • u là vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch d
 • n là vectơ pháp tuyến của mặt mũi bằng (P)
 • $\varphi$ là góc thân thiết đường thẳng liền mạch d và mặt mũi bằng (P)
 • $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|$ là độ quý hiếm vô cùng của tích vô vị trí hướng của nhì vectơ u và n
 • $|\mathbf{u}|$ và $|\mathbf{n}|$ theo lần lượt là phỏng lâu năm của nhì vectơ u và n
Công thức tính

Giải bài bác tập dượt về Cosin, Sin, Góc thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng

Bài 1:

Cho đường thẳng liền mạch d1 : 2x + nó + z – 1 = 0 và đường thẳng liền mạch d2 : x – 2y – mz + 3 = 0. Xác lăm le m nhằm cosin góc thân thiết hai tuyến đường trực tiếp đang được cho tới là:

A. m= 2

B. m = – 4

C. m= (- 1)/2

D. m= 1

Hướng dẫn giải:

Đường trực tiếp d1 đem vectơ chỉ phương v1 = (2, 1, 1) và đường thẳng liền mạch d2 đem vectơ chỉ phương v2 = (1, -2, -m).

Để tính cosin góc thân thiết hai tuyến đường trực tiếp, tao dùng công thức:

cos(α) = (v1 . v2)/(√(v12)×√(v22))

Vậy, tao có:

v1 . v2 = 2×1 + 1×(-2) + 1×(-m) = 2 – 2m

|v1| = √(22 + 12 + 12) = √6

|v2| = √(12 + (-2)2 + (-m)2) = √(m2 + 5)

Vậy:

cos(α) = (2 – 2m)/(√6×√(m2 + 5))

Ta cần thiết mò mẫm m nhằm cos(α) = một nửa. Tức là:

(2 – 2m)/(√6×√(m2 + 5)) = 1/2

Xem thêm: lang quân không như ý tập 1

2 – 2m = √6×√(m2 + 5)/2

4 – 4m2 = 6(m<sup

Bài 2:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch d và mặt mũi bằng (P): 2x – nó – z + 5 = 0 và M(1; -1; 0). Đường trực tiếp Δ trải qua điểm M, rời d và tạo nên với mặt mũi bằng (P) một góc thỏa mãn nhu cầu sin (Δ; (P)) = 0,5. Chọn đáp án đúng:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải:

Đường trực tiếp Δ trải qua điểm M(1; -1; 0) và rời đường thẳng liền mạch d, hoàn toàn có thể tìm kiếm ra vectơ chỉ phương v của đường thẳng liền mạch Δ.

Đường trực tiếp d đem vectơ chỉ phương vd = (1; -2; -2).

Mặt bằng (P) đem vectơ pháp tuyến n = (2; -1; -1).

Để tính góc thân thiết đường thẳng liền mạch Δ và mặt mũi bằng (P), tao dùng công thức:

sin(θ) = |(v . n)|/(|v|×|n|)

Trong đó:

 • θ là góc thân thiết hai tuyến đường trực tiếp Δ và (P)
 • v là vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch Δ
 • n là vectơ pháp tuyến của mặt mũi bằng (P)

Vậy, nhằm sin(θ) = 0,5, tao cần thiết mò mẫm vectơ chỉ phương v của đường thẳng liền mạch Δ sao cho:

|(v . n)| = 0,5×|v|×|n|

Tương đương với:

|v||n|sin(θ)| = 0,5×|v|×|n|

Do cơ, tao có:

sin(θ) = 0,5

|v| = √(12 + (-2)2 + (-2)2) = √9 = 3

|n| = √(22 + (-1)

Nguồn tham lam khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3c

Xem thêm: nanh fenrir