cách tính tích có hướngBài ghi chép Công thức tính Tích với vị trí hướng của nhị vecto vô không khí với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Công thức tính Tích với vị trí hướng của nhị vecto vô không khí.

Bạn đang xem: cách tính tích có hướng

Công thức tính Tích với vị trí hướng của nhị vecto vô không khí đặc biệt hay

Bài giảng: Các dạng bài xích luyện hệ trục tọa phỏng vô không khí - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

1. Định nghĩa:

Trong không khí Oxyz cho tới nhị vecto a=(a1;a2;a3 ) và b=(b1;b2;b3 ). Tích với vị trí hướng của nhị vecto ab , kí hiệu là [a , b ], được xác lập bởi

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Chú ý: Tích với vị trí hướng của nhị vecto là 1 trong những vecto, tích vô vị trí hướng của nhị vecto là một vài.

2. Tính chất

+ [a, b ]⊥ a ; [a , b ]⊥ b

+ [a , b ]=-[b, a ]

+ [i, j ]=k ; [ j , k ]= i ; [k , i ]= j

+ |[ a , b ]|=| a |.| b |.sin⁡( a , b )

+ a , b nằm trong phương ⇔ [a , b ]= 0 (chứng minh 3 điểm trực tiếp hàng)

Quảng cáo

3. Ứng dụng của tích được đặt theo hướng (chương trình nâng cao)

+ Điều khiếu nại đồng phẳng lặng của phụ thân vecto:

    a , bc đồng phẳng lặng ⇔[ a , b ]. c =0

+ Diện tích hình bình hành ABCD:

    SABCD=|[AB ; AD ]|

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

+ Diện tích tam giác ABC:

    SABC=1/2 |[AB ; AC ]|

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

+ Thể tích khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’:

    VABCD.A'B'C'D'=|[AB; AD ]. AA' |

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

+ Thể tích tứ diện ABCD

    VABCD=1/3 |[AB ; AC ]. AD |

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Trong không khí với hệ trục tọa phỏng Oxyz, cho tới 4 điểm A(1; 0; 1), B(-1; 1; 2), C(-1; 1; 0), D(2; -1; -2).

a) Chứng minh rằng A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

b) Tính thể tích tứ diện ABCD. Suy rời khỏi phỏng lâu năm lối cao của tứ diện qua quýt đỉnh A

Lời giải:

AB =(-2;1;1); AC =(-2;1; -1); AD =(1; -1; -3)

⇒[AB , AC ]=(-2;-4;0) ⇒[ AB , AC ]. AD =2≠0

AB , AC , AD ko đồng phẳng lặng.

Vậy A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

b) VABCD=1/6 |[AB , AC ]. AD |=2/6=1/3

Ta có: BC =(0;0; -2), BD =(3; -2; -4)

⇒[ BC , BD ]=(-4; -6;0)⇒SBCD=1/2 |[BC , BD ]|=√13

VABCD=1/3 d(A;(BCD)).SBCD

⇒d(A;(BCD))Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Bài 2: Trong không khí hệ trục tọa phỏng Oxyz, cho tới 4 điểm A(-3; 5; 15), B(0; 0; 7), C(2; -1; 4), D(4; -3; 0). Chứng minh AB và CD hạn chế nhau.

Lời giải:

+ Ta có: AB =(3; -5; -8); AC =(5; -6; -11);

AD =(7; -8; -15), CD =(2; -2; -4)

⇒[ AB , AC ]=(7;-7;7) ⇒[ AB ,(AC) ⃗ ].(AD) ⃗=0

AB , AC , AD đồng phẳng lặng.

⇒ A, B, C, D nằm trong tuỳ thuộc một phía phẳng lặng (1)

+ [AB , CD ]=(4; -4;4) ≠0AB , CD ko nằm trong phương (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi AB và CD hạn chế nhau.

Quảng cáo

Bài 3: : Trong không khí với hệ trục tọa phỏng Oxyz, cho tới hình vỏ hộp ABCD.EFGH với A(1; 1; 1), B(2; 1; 2), E(-1; 2; -2), D(3; 1; 2). Tính khoảng cách kể từ A cho tới mặt mũi phẳng lặng (DCGH)

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

+ AB=(1;0;1), AD=(2;0;1), AE=(-2;1; -3)

⇒[ AB , AD ]=(0;1;0)⇒[ AB , AD ]. AE=1

⇒VABCD.EFGH=|[ AB , AD ]. AE |=1

+ SAEFB=|[ AB , AE ]|=√3

⇒SDCGH=SAEFB=√3

VABCD.EFGH=d(A;(DCGH)).SDCGH

⇒d(A;(DCGH))Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới phụ thân điểm A(-2;2;1), B(1;0;2), C(-1;2;3). Diện tích tam giác ABC là:

   A. (3√5)/2   B. 3√5

   C. 4√5   D. 5/2

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

AB =(3; -2;1); AC =(1;0;2)⇒[AB , AC ]=(-4; -5;2)

SABC=1/2 |[AB , AC ]|=(3√5)/2

Bài 2: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới tứ điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1) và D(-2;1;-1). Thể tích của tứ diện ABCD là:

   A. 1   B. 2

   C. 1/3   D. 1/2

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

AB =(-1; 1;0); AC=(-1;0;1); AD=(-3;1; -1)

⇒[AB , AC ]=(1;1;1)⇒ AD . [AB , AC ]=-3

VABCD=1/6 |AD . [AB , AC ]|=1/2

Bài 3: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới tam giác ABC biết A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0). Bán kính lối tròn xoe nội tiếp tam giác ABC là:

   A. √5   B. √3

   C. 4√2   D. 2√5

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

AB=(-5; 0;-10); AC=(3;0;-6); BC=(8;0;4)

AB=5√5;AC=3√5;BC=4√5

SABC=1/2 |[ AB , AC ]|=30

Gọi r là nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp tam giác ABC, p là nửa chu vi tam giác

Ta có:

S=pr

⇒rCác dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải=√5

Bài 4: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới tứ diện ABCD biết A(2;-1;1), B(5;5;4), C(3;2;-1), D(4;1;3). Thể tích tứ diện ABCD là:

   A. 3   B. 4

   C. 9   D. 6

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

AB=(3; 6;3); AC=(1;3;-2); AD=(2;-2; 2)

⇒[ AB , AC ]=(-21;9;3)⇒ AD . [AB , AC ]=-54

VABCD=1/6 |AD . [AB , AC ]|=9

Bài 5: Trong không khí Oxyz cho tới tứ diện ABCD. Độ lâu năm lối cao vẽ kể từ D của tứ diện ABCD cho tới vày công thức này sau đây:

   A. Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

   B. Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

   C. Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

   D. Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Lời giải:

Đáp án : D

Bài 6: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới tam giác ABC biết A(1;0;0), B(0;0;1), C(2;1;1). Độ lâu năm lối cao của tam giác ABC kẻ kể từ A là:

   A. (2√30)/5   B. (√30)/5

   C. (√10)/5   D. (√6)/2

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

AB=(-1; 0;1); AC=(1;1;1)⇒[AB , AC ]=(-1;2;-1)

SABC=1/2 |[ AB , AC ]|=√6/2

BC=| BC |=√5

SABC=1/2 h.BC ⇒h=(2S)/BC=√(30)/5

Bài 7: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới hình chóp S.OAMN với S(0;0;1), A(1;1;0), M(m;0;0), N(0;n;0). Trong số đó m>0, n>0 và m+n=6. Thể tích hình chóp S.OAMN là:

   A. 1   B. 2

   C. 4   D. 6

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

OA=(1;1;0), OM=(m;0;0), ON=(0;n;0), OS=(0;0;1)

[ OA , OM ]=(0;0; -m)⇒ OS . [ OA , OM ]=(0;0; -m)

⇒VS.OAM=1/6 |OS . [OA , OM ]|=m/6

[OA , ON ]=(0;0; m)⇒ OS . [OA , OM ]=(0;0; n)

⇒VS.OAN=1/6 |OS . [OA , ON ]|=n/6

Xem thêm: code của huyền thoại hải tặc

Ta có:

VS.OAMN=m/6+n/6=(m+n)/6=1

Bài 8: Cho A(1;-2;0), B(3;3;2), C(-1;2;2), D(3;3;1). Thể tích của tứ diện ABCD bằng

   A. 3   B. 4

   C. 5   D. 6

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

AB=(2;5-;2); AC=(-2;4;2); AD=(2;5;1)

⇒[AB , AC ]=(2; -8;18) ⇒ AD . [AB , AC ]=-18

VABCD=1/6 |AD . [AB , AC ]|=3

Bài 9: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới tứ diện ABCD biết A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0), D(1;2;1). Độ lâu năm lối cao AH của tứ diện ABCD là:

   A. 5   B. 6

   C. 7   D. 9

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

Áp dụng công thức:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

tính được: h= 9

Bài 10: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới A(1; 0; 0); B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai ?

   A. Bốn điểm A, B, C, D ko đồng phẳng lặng.

   B. Tam giác ABD là tam giác đều.

   C. AB⊥CD

   D. Tam giác BCD là tam giác vuông.

Lời giải:

Đáp án : D

Bài 11: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho những điểm A(4;0;0), B(x0;y0;0) với x0>0, y0>0 sao cho tới OB=8 và góc AOBˆ=600 . Gọi C(0;0;c) với c>0. Để thể tích tứ diện OABC vày 16√3 thì độ quý hiếm phù hợp của c là:

   A. 6   B. 3

   C. √3   D. 6√3

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

OA=(4;0;0), OB=(x0;y0;0); OC=(0;0;c)

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

OB=√(x02+y02 )=8 ⇒y0=4√3

OA=(4;0;0); OB=(4;4√3;0) ⇒[ OA , OB ]=(0;0;16√3)

OC[ OA , OB ]=16c√3

VABCD=1/6 |OC [ OA , OB]|=1/6.16c√3=16√3 ⇒c=6

Bài 12: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0), D(1;2;1). Thể tích của tứ diện ABCD bằng:

   A. 30   B. 40

   C. 50   D. 60

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

VABCD=1/6 |AD . [ AB , AC ]|=30

Bài 13: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) điểm D nằm trong Oy và thể tích tứ diện ABCD vày 5. Tọa phỏng của D là:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

D nằm trong Oy ⇒ D(0;y;0)

AB=(1;-1;2); AC=(0;-2;4); AD=(-2;y-1;1)

⇒ [AB , AC ]=(0; -4;-2) ⇒ AD . [AB , AC ]=2-4y

VABCD=1/6 |AD . [ AB , AC ]|=|2-4y|/6=5

⇒ |2-4y|=30Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Bài 14: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới A(0;0;2), B(3;0;5), C(1;1;0), D(4;1;2). Độ lâu năm lối cao của tứ diện ABCD hạ kể từ đỉnh D xuống (ABC) là:

   A. √(11)   B. √(11)/11

   C. 1   D. 11

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

Ta với AB(3;0;3), AC(1;1;-2), và AD(4;1;0).

Dễ thấy [AB, AC]Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải=(-3;9;3),

nên SABC=1/2|[AB, AC]|Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Vậy độ cao hạ kể từ đỉnh D của tứ diện là Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Bài 15: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới A(0; 2; -2); B(-3; 1; -1);

C(4; 3; 0), D(1; 2; m). Tìm m nhằm tứ điểm A, B, C, D đồng phẳng lặng.

Một học viên giải như sau:

   Bước 1: AB=(-3;-1;1), AC=(4;1;2), AD= (1;0;m+2)

   Bước 2: [AB, AC]Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải=(-3;10;1)

    [AB , AC ]. AD= 3+m+2 = m+5

   Bước 3: A, B, C, D đồng phẳng⇔[AB, AC]. AD= 3+m+2 = m+5 = 0 ⇔ m= -5.

Bài giải bên trên đích thị hoặc sai? Nếu sai thì sai kể từ bước nào?

   A. Đúng.   B. Sai kể từ bước 1.

   C. Sai kể từ bước 2.   D. Sai kể từ bước 3.

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

Bước 2 sai. Phép tính đích thị ở phía trên cần là [AB, AC] . AD = -3+m +2= m -1.

Bài 16: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới tam giác ABC với A(1;0;1), B(0;2;3), C(2;1;0). Độ lâu năm lối cao của tam giác kẻ kể từ C là:

   A. √(26)   B. √(26)/2

   C. √(26)/3   D. 26

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

AB(-1;2;2), AC(1;1;-1). Độ lâu năm lối cao kẻ kể từ C của tam giác ABC là:

d(C, AB)Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Bài 17: Cho hình chóp S.ABCD biết A(-2;2;6), B(-3;1;8), C(-1;0;7), D(1;2;3). Gọi H là trung điểm của CD, SH⊥(ABCD). Để khối chóp S.ABCD hoàn toàn có thể tích vày 27/2(đvtt) thì với nhị điểm S1, S2 thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi Việc. Tìm tọa phỏng trung điểm I của S1S2

   A. (0; 1; 5)    B. (1; 0; 5)

   C. (0; -1; -5)    D. (-1; 0; -5)

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

Ta có: AB=(-1;-1;2); AC=(1; -2;1) ⇒ [AB; AC ]=(3;3;3)

⇒SABC=1/2 |[AB ; AC ]|=(3√3)/2

DC=(-2; -2;4); AB=(-1;-1;2) ⇒ DC=2 AB

⇒ ABCD là hình thang và SABCD=3SABC=(9√3)/2

VABCD=1/3 SH.SABCD=27/2 ⇒SH=3√3

Lại với H là trung điểm của CD ⇒H (0;1;5)

Gọi S (a; b; c) ⇒ SH=(-a;1-b;5-c)

Do SH⊥(ABCD) nên SH=k[ AB ; AC]=(3k;3k;3k)

⇒3√3Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải⇒k=±1

Với k = 1 ⇒ SH=(3;3;3)⇒S(-3; -2;2)

Với k = -1 ⇒ SH=(-3;-3;-3)⇒S(3; 4;8)

⇒I(0;1;5)

Bài 18: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới tứ điểm A(-1;-2;4), B(-4;-2;0), C(3;-2;1), D(1;1;1). Độ lâu năm lối cao của tứ diện kẻ kể từ D là:

   A. 3   B. 1

   C. 2   D. 1/2

Lời giải:

Đáp án : A

Bài 19: Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, cho tới tam giác ABC với A(1;0;1), B(0;2;3), C(2;1;0). Độ lâu năm lối cao của tam giác kẻ kể từ C là:

   A. √(26)   B. √(26)/2

   C. √(26)/3   D. 26

Lời giải:

Đáp án : C

Bài 20: Trong không khí Oxyz, cho tới tứ diện ABCD với A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) và D nằm trong trục Oy. tường VABCD=5 và với nhị điểm D1(0;y1;0), D2(0;y2;0) thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi Việc. Khi cơ y1+y2 bằng

   A. 1   B. 0

   C. 2   D. 3

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

D nằm trong trục Oy ⇒D(0;y;0)

AB=(1; -1;2), AC=(0; -2;4), AD=(-2;y-1;1)

⇒[ AB; AC ]=(0; -4; -2)⇒[AB ; AC ] . AD=-4y+2

VABCD=1/6 |[ AB ; AC ] . AD |=1/6 |-4y+2|=5 ⇒y=-7;y=8

⇒D(0; -7;8) và D (0;8;0)

⇒ y1+y2= 1

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian.jsp

Xem thêm: phim hiện đại trung quốc