Cho 200ml dung dịch ba(oh)2 0 1m

     

Cho 200ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1 M và NaOH 0,1M phản ứng với X ml dung dịch H2SO4 0,5M thu được (200 + x) ml dung dịch có pH = 1. Sau phản ứng khối lượng kết tủa tối đa thu được là:
Bạn đang xem: Cho 200ml dung dịch ba(oh)2 0 1m

*
Khóa học ăn chắc điểm 7 tất cả các môn cho teen mất gốc 2k3. Đăng ký ngay!

*
Hỏi bài tập, thầy cô tinycollege.edu.vn trả lời miễn phí!

*
Thi online trên app tinycollege.edu.vn. Tải ngay!


0,02 mol Ba(OH)2 và 0,02 mol NaOH + 0,0005x mol H2SO4

Dung dịch thu được có pH = 1 => Phản ứng dư axit.

Khối lượng kết tủa BaSO4 tối đa thu được=233.0,02=4,66 gam

=> Chọn đáp án D.


*

CHINH PHỤC NHANH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ GỠ BOM LT THƯỜNG GẶP - BUỔI 02-LÝ 12 - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


TÍNH ĐƠN ĐIỆU BUỔI 2 (BÀI TOÁN TÌM M LIÊN QUAN TỚI HÀM BẬC 3 ) - Livestream TOÁN thầy GIANG
Xem thêm: Làm Gì Khi Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Người Yêu Cũ Hay Không?

Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Na và 0,2 mol Al vào nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Cho 77,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 725 ml H2SO4 2M loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 193,1 gam muối sunfat trung hòa và 7,84 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối của Z so với He là 4,5. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X gần nhất vởi giá trị nào sau đây


Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 (loãng, vừa đủ), thu được y mol khí N2O duy nhất và dung dịch Y chứa 8m gam muối. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 25,84 gam NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của y là


Cho bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho X lần lượt tác dụng với lượng dư các chất sau: dung dịch Na2CO3, khí CO2, dung dịch HCl, dung dịch NH3, dung dịch A1Cl3, dung dịch NaHSO4. Số phản ứng sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa là:


*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị