claim là gì

/kleim/

Thông dụng

Danh từ

Sự đòi hỏi, sự yêu thương sách, sự thỉnh cầu
to put in a claim for damages
đòi bồi thông thường thiệt hại
to phối up (make, lay) a claim to
đòi, yêu thương sách
Quyền đòi hỏi, quyền yêu thương sách
to have a claim vĩ đại something
có quyền yêu thương sách loại gì
Vật yêu thương sách; điều yêu thương sách
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ( Uc) quyền khai quật mỏ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luận điệu; điều xác nhận

Ngoại động từ

Đòi, yêu thương sách; thỉnh cầu
every citizen may claim the protection of the law
tất cả từng công dân đều hoàn toàn có thể đòi hỏi pháp lý bảo vệ
to claim back something from somebody
yêu cầu ai trả lại loại gì
to claim for higher pay
đòi thêm thắt lương
Đòi chất vấn, bắt cần, xứng đáng để
there are several matters that claim my attention
có một số trong những việc yên cầu tôi cần chú ý
Nhận, khai là, nghĩ rằng, tự động mang đến là
does anyone claim this umbrella?
có ai nhận cái dù này không?
he claimed vĩ đại be the best fooball-player in the school
nó cho chính bản thân là cầu thủ soccer đảm bảo chất lượng nhất của trường
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác nhận, nhận chắc

Chuyên ngành

Xây dựng

đòi
sự kháng nghị
sự năng khiếu nại

Kỹ thuật công cộng

khiếu nại
claim for compensation
khiếu nại đòi hỏi bồi thường
quyền khai quật mỏ

Kinh tế

bồi khoản
điều yêu thương sách
đòi (bồi thường)
cash claim
sự đòi hỏi bồi thường
claim board
ủy ban đòi hỏi bồi thường
claim compensation (to...)
yêu cầu đòi hỏi bồi thường
claim damages (to...)
đòi bồi thông thường thiệt hại
claim for compensation
sự đòi hỏi bồi thường
claim for damages
sự đòi hỏi bồi thông thường thiệt hại
claim for general average
đòi bồi thông thường tổn thất chung
claim for improper packing
sự đòi hỏi bồi thông thường vì như thế vỏ hộp ko đúng
claim for incorrect material
sự đòi hỏi bồi thông thường vì như thế ko chính nguyên vẹn liệu
claim for indemnity
sự đòi hỏi bồi thường
claim for inferiority of quality
sự đòi hỏi bồi thông thường vì như thế quality kém
claim for loss and damage of cargo
sự đòi hỏi bồi thông thường tổn thất về sản phẩm & hàng hóa (chở bên trên tàu)
claim for short weight
sự đòi hỏi bồi thông thường vì như thế thiếu hụt trọng lượng
claim for shortage
sự đòi hỏi bồi thông thường số sản phẩm thiếu
claim for trade dispute
sự đòi hỏi bồi thông thường về xung đột mậu dịch
claim letter
thư đòi hỏi bồi thường
claim on cargo
sự đòi hỏi bồi thông thường về sản phẩm chở
claim statement
bản kê đòi hỏi bồi thường
commercial claim
sự đòi hỏi bồi thông thường thương vụ
damages claim
sự đòi hỏi bồi thông thường tổn thất
document for claim
chứng kể từ đòi hỏi bồi thường
extravagant claim
sự đòi hỏi bồi thông thường quá đáng
insurance claim
đòi bồi thông thường bảo hiểm
insured claim
quyền đòi hỏi bồi thông thường bảo hiểm
no-claim bonus
tiền thưởng (do) ko đòi hỏi bồi thường
no-claim bonus
tiền thưởng ko đòi hỏi bồi thường
no-claim discount
bớt giá chỉ tự ko đòi hỏi bồi thường
non-contractual claim
sự đòi hỏi bồi thông thường ko khế ước
priority of claim
quyền ưu tiên đòi hỏi bồi thường
proof of claim
chứng minh đòi hỏi bồi thường
quality claim
đòi bồi thông thường về phẩm chất
quantity claim
đòi bồi thông thường về số lượng
right vĩ đại claim
quyền đòi hỏi bồi thường
right vĩ đại claim for damages
quyền đòi hỏi bồi thông thường thiệt hại
settlement of claim
giải quyết việc (đòi) bồi thông thường (bảo hiểm)
shortage claim
đòi bồi thông thường số liệu thiếu
shortage claim
đòi bồi thông thường con số thiếu
trade claim
sự đòi hỏi bồi thông thường thương mại
transportation claim
sự đòi hỏi bồi thông thường vận tải
written statement claim
bản thuyết minh đòi hỏi bồi thường
quyền đòi
insured claim
quyền đòi hỏi bồi thông thường bảo hiểm
interest claim
quyền đòi hỏi chi phí lãi
right vĩ đại claim
quyền đòi hỏi bồi thường
right vĩ đại claim for damages
quyền đòi hỏi bồi thông thường thiệt hại
quyền khai quật mỏ
số chi phí năng khiếu nại
sự đòi hỏi (bồi thường)
claim for damages
sự đòi hỏi bồi thông thường thiệt hại
claim for improper packing
sự đòi hỏi bồi thông thường vì như thế vỏ hộp ko đúng
claim for incorrect material
sự đòi hỏi bồi thông thường vì như thế ko chính nguyên vẹn liệu
claim for inferiority of quality
sự đòi hỏi bồi thông thường vì như thế quality kém
claim for loss and damage of cargo
sự đòi hỏi bồi thông thường tổn thất về sản phẩm & hàng hóa (chở bên trên tàu)
claim for short weight
sự đòi hỏi bồi thông thường vì như thế thiếu hụt trọng lượng
claim for shortage
sự đòi hỏi bồi thông thường số sản phẩm thiếu
claim for trade dispute
sự đòi hỏi bồi thông thường về xung đột mậu dịch
claim on cargo
sự đòi hỏi bồi thông thường về sản phẩm chở
commercial claim
sự đòi hỏi bồi thông thường thương vụ
damages claim
sự đòi hỏi bồi thông thường tổn thất
extravagant claim
sự đòi hỏi bồi thông thường quá đáng
non-contractual claim
sự đòi hỏi bồi thông thường ko khế ước
trade claim
sự đòi hỏi bồi thông thường thương mại
transportation claim
sự đòi hỏi bồi thông thường vận tải
sự năng khiếu nại
tiền bồi thường
claim for damages
đòi chi phí bồi thông thường thiệt hại
claim payment
trả chi phí bồi thường
claim settlement
thanh toán chi phí bồi thường
return for no claim
trả lại sản phẩm không tồn tại chi phí bồi thường
trái quyền
acquisition of a claim
sự thủ đắc ngược quyền (của người khác)
assignable claim
trái quyền hoàn toàn có thể gửi nhượng
assignment of a claim
chuyển nhượng ngược quyền
claim assignment
sự chuyển nhượng ủy quyền ngược quyền
commercial claim
trái quyền vô luật thương mại
enforce a claim (to...)
hành sử ngược quyền
exercise a claim (to...)
hành xử ngược quyền
legal claim
trái quyền theo đuổi luật
live claim
trái quyền còn hữu hiệu
mortgage claim
trái quyền thế chấp
mutual claim
trái quyền hỗ tương
preferential claim
trái quyền ưu tiên
short-term claim
trái quyền cộc hạn
trái quyền (quyền đòi hỏi nợ)
vạt yêu thương sách
yêu cầu

Địa chất

khu vực được dùng nhằm khai quật mỏ, ruộng mỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affirmation , allegation , application , assertion , birthright , Call , case , counterclaim , declaration , demand , dibs , due , entreaty , interest , lien , part , petition , plea , postulation , prerogative , pretense , pretension , privilege , profession , protestation , reclamation , request , requirement , requisition , suit , title , ultimatum , cry , exaction , portion , stake , asseveration , averment , statement , arrogation , postulate , premise , right
verb
adduce , advance , allege , ask , assert , believe , Call for , challenge , collect , declare , defend , exact , have dibs on something , hit , hit up , hold , hold out for , insist , justify , knock , lúc lắc claim vĩ đại , need , pick up , pop the question * , postulate , pretend , profess , pronounce , require , requisition , solicit , stake out , take , uphold , vindicate , demand , affirm , argue , asseverate , aver , avouch , avow , contend , maintain , say , state , insist on , (colloq.) assert , acclaim , appropriate , arrogate , birthright , Call , case , charge , dibs , elicit , invalidate , lien , mine , name , ownership , predicate , pretence , pretense , privilege , proclaim , property , purport , repudiate , right , supersede , title , underlie

Từ ngược nghĩa