công thức quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp nối là 1 trong vô 3 thì quá khứ thông thường bắt gặp nhất vô group những thì quá khứ vô giờ Anh, nằm trong Anh ngữ Ms Hoa mò mẫm hiểu tăng về thì quá khứ thông dụng này nha.

Bạn đang xem: công thức quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous tense) là thì được dùng Lúc ham muốn nhấn mạnh vấn đề trình diễn trở nên hoặc quy trình của sự việc vật hoặc vụ việc hoăc thời hạn sự vật hoặc vụ việc ê ra mắt và phía trên là thì giờ Anh nhưng mà nhiều chúng ta lầm lẫn nhất.

Để hùn những chúng ta cũng có thể mạnh mẽ và tự tin về kỹ năng và kiến thức thì giờ Anh quá khứ tiếp nối cô đang được share cụ thể, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu nhận thấy, bài xích luyện... Hôm ni Ms Hoa TOEIC sẽ share cụ thể cho tới chúng ta bài xích viết Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous) - Tổng quan lại khá đầy đủ kể từ A - Z. Vậy tất cả chúng ta nằm trong vô bài học kinh nghiệm tức thì thôi nào!

1. Câu xác định vô thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều – was

- S= We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều – were

Eg:

- We were just talking about it before you arrived. ==> Chúng tớ đang được nói đến chuyện ê tức thì trước lúc cậu đến.

Thì quá khứ tiếp nối - Công thức, cách sử dụng - ms Hoa TOEIC

2. Câu phủ toan

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Eg:

- He wasn’t working when his quấn came yesterday. => Hôm qua chuyện anh tớ đang được ko thao tác làm việc Lúc sếp của anh ấy tớ cho tới.

3. Câu nghi vấn vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were

     No, S + wasn’t/weren’t

Eg:

- Q: Was your mother going lớn the market at 7 A.M yesterday? ==> Lúc 7 giờ sáng sủa ngày qua u em đang di chuyển chợ với nên không?

  A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỆN

Dấu hiệu nhận thấy của thì quá khứ tiếp nối - Ms Hoa TOEIC

Các trạng kể từ chỉ thời hạn vô quá khứ tất nhiên thời gian xác lập.

- at + giờ + thời hạn vô quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn vô quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong quá khứ)

Trong câu với “when” Lúc trình diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra và một hành vi không giống xen vô.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang được hát vô phòng tắm thì u tôi lên đường vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện tổn thất Lúc Cửa Hàng chúng tôi đang được coi ti vi)

Cân nhắc dùng thì Quá khứ tiếp nối Lúc với xuất hiện tại những kể từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời gian đó); …

- She was nhảy while I was singing (Cô ấy đang được múa trong những khi tôi đang được hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc ê người nam nhi đang được gửi thư ở bưu điện)

 (Mới + HOT) - Inbox nhận tư liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm vô quá khứ tiếp diễn

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ sáng sủa ngày qua, anh tớ đang được coi Người Nhện)

 1. watches
 2. watched
 3. was watching

Có tín hiệu – at + giờ + thời gian trong quá khứ à Ta phân chia động kể từ phân chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án C

2. Diễn đạt nhị hành vi xẩy ra mặt khác vô quá khứ

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong khi tôi đang được tắm thì cô ấy đang được dung máy tính)

 1. used
 2. was using
 3. uses

Trong câu xuất thực trạng kể từ while + mệnh đề phân chia thì quá khứ tiếp nối, tớ phân chia mệnh đề còn sót lại theo dõi thì quá khứ tiếp nối nhằm trình diễn mô tả 2 hành vi xẩy ra nằm trong 1 khi vô quá khứ

Chọn đáp án B

Cách sử dụng thì quá khứ tiếp nối - ms Hoa TOEIC

>>> LUYỆN TẬP THÊM: Thì Quá Khứ Hoàn Thành - Công thức, cách sử dụng và bài xích luyện với đáp án

3. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen vào

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đang được nấu nướng cơm trắng thì tổn thất năng lượng điện.)

 1. was cooking
 2. cooked
 3. will cook

Chuyện tổn thất năng lượng điện xẩy ra đột ngột xen vô hành vi đang được nấu nướng cơm trắng => Ta phân chia hành vi đang được xẩy ra và bị xen vào sinh sống thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án A

4.Hành động lặp lên đường tái diễn vô quá khứ và phiền phức cho tới người khác

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. noise (Khi anh tớ thao tác làm việc ở phía trên, anh tớ luôn luôn tạo ra ồn ào)

 1. makes

 2. was always making

 3. made

Hành động tạo ra tiếng ồn ào xẩy ra liên tiếp, lặp lên đường tái diễn phiền phức cho tới người không giống vô quá khứ

=> Ta phân chia động kể từ này ở thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

Chúng tớ nằm trong ôn lại kỹ năng và kiến thức thì quá khứ tiếp diễn qua đoạn phim này nhé!

IV. BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài luyện 1:: Biến thay đổi những câu sau sang trọng phủ toan, nghi vấn vấn và vấn đáp những thắc mắc nghi vấn vấn đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. Anne was riding her xe đạp lớn school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. He was typing a letter when his quấn went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài luyện 2: Chia động kể từ ở dạng chính nhằm triển khai xong câu

 1. I (walk)___________down the street when it began lớn rain.
 2. At this time last year, I (attend)__________an English course.
 3. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.
 4. The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.
 5. When we met them last year, they (live)______ in Santiago.
 6. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the thành phố.
 7. The lorry (go) _____ very fast when it hit our xế hộp.
 8. While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a buổi tiệc nhỏ in the other room.
 9. Mary and I (dance)_________ in the house when the telephone rang.
 10. We (sit)________ in the café when they saw us.

Bài luyện 3: Chia động kể từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối nhằm triển khai xong đoạn văn sau

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I (go) 1…………………………. lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were xanh rớt lượt thích the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful Đen. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. u that his name was John. He (stay) 9…………………………. with u the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the kết thúc of my holidays when I left Hawaii I said good-bye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote lớn u a letter very soon and I answered him.

Xem thêm: cập nhật ios 16.4

Bài luyện 4: Tìm lỗi sai trong số câu sau

 1. I was play football when she called u.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she tự while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren't sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn't broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.
 9. While I am listening lớn music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài luyện 5: Hoàn trở nên những câu sau vì thế ý tưởng phát minh của chủ yếu chúng ta, dùng thì Quá khứ tiếp nối

 1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………
 2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…
 3. At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..
 4. At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….
 5. Half an hour ago, ……………………………………………………………
 6. Matt phoned while we …………………………………………………....…
 7. The doorbell rang while I …………………………………………………...
 8. We saw an accident while we ………………………………………………
 9. Ann fell asleep while she …………………………………………………..
 10. The television was on, but nobody …………………………………………

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài luyện 1:

CÂU ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Các thành phần của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái ngược mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ nẩy trở nên chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren't working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren't.

Work /wɜːk/ động kể từ Có nghĩa là “làm việc”, danh kể từ ngoài nghĩa “công việc” còn Có nghĩa là “tác phẩm”
3

- She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn't.

Painter /'peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): thực hiện bánh ngọt

4

- Anne wasn't riding her xe đạp lớn school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp lớn school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn't.

School of thought (n): Trường phái tư tưởng
5

- He wasn't typing a letter when his quấn went into the room.

- Was he typing a letter when his quấn went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Room /ruːm/ (n): Ngoài tức thị “căn phòng” còn Có nghĩa là “không gian dối trống”

VD: There's room for one more at the table. (Có vị trí trống trải cho một người nữa bên trên bàn đấy)

Bài luyện 2: Chia động kể từ ở dạng chính nhằm triển khai xong câu:

CÂU ĐÁP ÁN PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1 was walking

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô mô tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Tôi đang được đi dạo bên trên lối thì trời mưa)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

Đi cỗ bên trên lối tớ ko phát biểu là “walk on the street” nhưng mà phát biểu là “walk down / walk along the street”
2 was attending Có kể từ tín hiệu At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): Vắng mặt

3 was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô mô tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô ( Jim đang được ngồi bên dưới gốc cây thì nghe thấy giờ nổ)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
4 was riding

Dấu hiện tại là While + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô mô tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Cậu bé nhỏ đang được lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike:  Lái xe đạp điện / xe pháo máy tớ dùng động kể từ “ride”

- Drive + xế hộp / truck: Lái xe hơi / xe tải lớn, tớ dùng động kể từ “drive”

5 were living    
6 was walking  

Camera ko trừng trị âm là /ca u ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): Máy hình họa, máy quay

7 was going   Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: Xe tải
8 was studying; was having Có kể từ tín hiệu While + Mệnh đề phân chia ở thì Quá khứ tiếp nối, mệnh đề đàng sau tớ cũng phân chia ở thì Quá khứ tiếp nối nhằm tế bào mô tả 2 hành vi xẩy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): quý khách hàng nằm trong phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): quý khách hàng nằm trong nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): quý khách hàng nằm trong lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): quý khách hàng nằm trong nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): quý khách hàng tri kỷ

9 were dancing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô mô tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen vô (Marry và tôi đang được múa thì điện thoại cảm ứng thông minh ụp chuông)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
10 were sitting Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn với động kể từ “saw” (Ai ê bị phát hiện ra Lúc đang khiến gì) => Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán coffe được bố trí bàn bên trên những vỉa hè cho tới khách hàng vừa phải ngồi vừa phải nom lối phố

- Trendy café (n): quán coffe với phong thái theo dõi Xu thế thịnh hành

Bài luyện 3:

1. went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was
6. beat 7. Asked 8. Told 9. stayed 10. Had

Bài luyện 4:

1. I was play football when she called u.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren't sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn't broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.

9. While I am listening lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing 2- Was…study => Were…studying 3- Do => doing
4- Went => go 5- Sleep => sleeping 6- Have => had
7- Broke => break 8- Go => went 9- Am => was
10- Turn => turned    

Bài luyện 5:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents. 6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise. 7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch. 8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework. 9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John. 10. The television was on, but nobody was watching.

Trên đấy là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về thì quá khứ tiếp nối nhưng mà cô ham muốn share cho tới chúng ta, mong muốn rằng tiếp tục giúp đỡ bạn nào là đang được ham muốn học tập giờ Anh, ôn đua TOEIC với kỹ năng và kiến thức nền tảng tốt nhất có thể nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt và đoạt được được giờ Anh hiệu suất cao.

Ngoài rời khỏi, nếu như mình muốn luyện đua TOEIC và được tư vấn trong suốt lộ trình học tập không tính phí gần giống khóa đào tạo và huấn luyện phù phù hợp với năng lượng gần giống tiềm năng của phiên bản đằm thắm, hãy ĐK size sau đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Tại Ms Hoa TOEIC, những các bạn sẽ được tư vấn trong suốt lộ trình học tập phù phù hợp với năng lượng gần giống tiềm năng của tớ nhằm hoàn toàn có thể lựa lựa chọn khóa đào tạo và huấn luyện phù phù hợp với phiên bản đằm thắm.

Ngoài rời khỏi, sứ fake của Ms Hoa cũng chính là những tinh nhanh và với bề dày kinh nghiệm tay nghề và được minh chứng vì thế thành phẩm đua của những học tập viên.

Đặc biệt, với cách thức học tập độc quyền RIPL hùn học tập viên đoạt được giờ Anh đơn giản dễ dàng qua chuyện những giờ học tập tràn trề hứng thú, được thực hành thực tế ngôn từ liên tiếp nằm trong khối hệ thống kỹ năng và kiến thức gạn lọc.

Và nhiều tư liệu độc quyền và hữu ích đang được hóng đón chúng ta mày mò nhằm trở nên kỹ năng và kiến thức của chủ yếu chúng ta đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

 • TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS) – CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP
 • THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FULL KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC, BÀI TẬP
 • THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN – CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM

Xem thêm: mã vnpay