công thức tính trọng lượng riêng

I. LÝ THUYẾT CHUNG

1. Khối lượng riêng rẽ là gì?

Khối lượng riêng (Density) là 1 đại lượng đo tỷ lệ lượng bên trên một đơn vị chức năng thể tích của vật hóa học bại. Nó được xem bởi vì thương số thân mật lượng (m) của một vật thực hiện bởi vì hóa học bại (nguyên chất) và thể tích (V) của vật. Đơn vị đo lượng riêng rẽ là kilogam bên trên mét khối (kg/m3) hoặc gam bên trên centimét khối (g/cm3) theo gót hệ đo lường và thống kê chuẩn chỉnh quốc tế.

Bạn đang xem: công thức tính trọng lượng riêng

hướng dẫn công thức tính lượng riêng rẽ trọng lượng riêng rẽ chủ yếu xác

2. Trọng lượng riêng rẽ là gì?

Trọng lượng riêng (Specific Weight) là trọng lượng của một mét khối vật hóa học. Trọng lượng riêng rẽ không giống với lượng riêng rẽ. Đơn vị đo trọng lượng riêng rẽ là N/m³. Công thức tính trọng lượng riêng rẽ là: Trọng lượng riêng rẽ = Khối lượng riêng rẽ x 9,81.

I. Công thức tính lượng riêng

Khối lượng riêng rẽ của một vật được xem bởi vì tỷ trọng thân mật lượng và thể tích của vật đó:

D = m/V

Trong đó:

 • D là lượng riêng rẽ (kg/cm3)
 • m là lượng của vật (kg)
 • V là thể tích (m3)

Nếu hóa học này là đồng hóa học, lượng riêng rẽ bên trên từng địa điểm đều giống như nhau và tính bởi vì lượng riêng rẽ trung bình:

ρ = m/V

Trong bại ρ là lượng riêng rẽ khoảng của một vật thể ngẫu nhiên.

II. Công thức tính trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng rẽ của vật thể được xem bởi vì công thức:

d = P/V

Trong đó:

 • d là trọng lượng riêng rẽ (N/m³)
 • P là trọng lượng (N)
 • V là thể tích (m³)

III. Sự không giống nhau thân mật lượng riêng rẽ và trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng rẽ là trọng lượng của một mét khối vật hóa học, không giống với lượng riêng rẽ. Công thức tính trọng lượng riêng:

Trọng lượng riêng rẽ = Khối lượng riêng rẽ x 9.81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng rẽ là N/m³).

Bài tập dượt về lượng riêng rẽ và trọng lượng riêng

Bài 1: Một vỏ hộp sữa ông lâu với lượng 0.397 kilogam, thể tích 0.32 m³. Xác tấp tểnh lượng riêng rẽ của sữa chứa chấp vô vỏ hộp.

Giải:

Khối lượng riêng rẽ của sữa chứa chấp vô vỏ hộp là:

D = m/V = 0.397 kilogam / 0.32 m³ = 1.240625 kg/m³

Ta với m = 0.397 kilogam, V = 0.00032 m3

Khối lượng riêng rẽ của sữa là D = m/V = 0.397/0.00032 ≈ 1240.6 (kg/m3)

Bài 2: tường 10 lít cát với lượng 15 kg

 1. Thể tích của một tấn cát: V = m/D = 1000/1500 = 0.667 (m3)
 2. Trọng lượng của một lô cát 3m3: Phường = D x V x g = 10 x 1500 x 3 x 9.8 = 441000 N

Bài 3: Một lượng cát hoàn toàn có thể tích 80 cm3 với lượng là một trong,2 kilogam.

 1. Khối lượng riêng rẽ của khối cát: D = m/V = 1.2/0.00008 = 15000 kg/m3
 2. Trọng lượng riêng rẽ của khối cát: d = D x g = 15000 x 9.8 = 147000 N/m3

Bài 4: Khối đá hoàn toàn có thể tích là 0.5m3 và lượng riêng rẽ của đá là 2600kg/m3.

Khối lượng của khối đá là: m = D x V = 2600 x 0.5 = 1300 kg

Bài 5: Để xác lập trọng lượng riêng rẽ của hóa học thực hiện ngược cản, tớ cần thiết công cụ sau:

 • Một ngược cân nặng 200g nhưng mà tớ cần thiết đo trọng lượng riêng rẽ của hóa học thực hiện nó, với cùng một sợi chi buộc vô ngược cân nặng.
 • Một bình phân tách phỏng với GHĐ 250m3, mồm rộng lớn đế hoàn toàn có thể mang lại lọt quá cân nặng vô vào phía trong bình. Bình chứa chấp khoáng 100 m3 nước.
 • Một lực nối tiếp với GHĐ tối thiểu 2,5N.

Các bước nhằm xác lập trọng lượng riêng rẽ của hóa học thực hiện ngược cản:

 1. Thả chìm ngược cân nặng vào trong bình phân tách phỏng.
 2. Giả sử nước dưng lên tới mức mực 120m3. Vậy thể tích ngược cân nặng 200g là: V = 120 – 100 = 20(m3) = 0.00002(m3).
 3. Sau bại, tớ treo ngược cân nặng lên lực nối tiếp nhằm đo lực nâng của chính nó, lực này

Bài 6: Hãy tính lượng của một cái dầm Fe hoàn toàn có thể tích 40dm3.

Tra bảng, tớ thấy Fe với lượng riêng rẽ là D = 7800kg/m3 và V = 40dm3 = 0,04 m3.

Tính lượng dầm sắt:

Xem thêm: nhật ký điện thoại

Ta có: D = m/V suy rời khỏi m = D.V

Hay m = 7800.0,04 = 312 (kg)

Bài 7: Một vỏ hộp sữa ông Thọ với lượng 397g và hoàn toàn có thể tích 320cm2. Hãy tính lượng riêng rẽ của sữa vô vỏ hộp theo gót đơn vị chức năng kg/ m3.

Ta có: 397g = 0,397kg. 320cm3 = 0,00032m3.

Khối lượng riêng rẽ của sữa vô vỏ hộp là:

D = m/V = 0,397 / 0,00032 = 1240kg/m3.

Bài 8: tường 10 lít cát với lượng 15kg.

a) Tính thể tích của một tấn cát.

Ta có: 10/15kg (1 tấn = 1000kg; 1 lít = 1 dm3).

Thể tích của một tấn cát: V = (1000 . 10)/15 = 666,7(1) = 0,667(m3).

b) Tính trọng lượng của một lô cát 3cm3.

Trọng lượng của lô cát là 45.000N.

Bài 9: 1kg kem giặt VISO hoàn toàn có thể tích 900cm3. Tính lượng riêng rẽ của kem giặt VISO và đối chiếu với lượng riêng rẽ của nước.

Ta có: 1 cm3 – 0,001m3. Khối lượng riêng rẽ của kem giặt VISO là:

D = 1/0,0009 = 1111,1 (kg/m3).

So sánh với lượng riêng rẽ của nước thì lượng riêng rẽ của kem giặt VISO to hơn.

Bài 10: Mỗi hòn gạch ốp nhì lỗ với lượng 1,6kg. Hòn gạch ốp hoàn toàn có thể tích 1.200cm3. Mồi lỗ hoàn toàn có thể tích 192 cm3. Tính lượng riêng rẽ và trọng lượng riêng rẽ của gạch ốp.

Thế tích thực của hòn gạch ốp là:

V = 1200 – (192.2) = 816 (cm3) = 0,0816 (m3).

Khối lượng riêng rẽ của gạch:

D = m/V = 1,6 / 0,0816 = 1960,8 kg/cm3

Trọng lượng riêng rẽ của gạch:

d = 10.D = 10.1960,8 = 19608 N/cm3.

Vậy là chúng ta vừa mới được dò thám hiểu về Công thức tính lượng riêng rẽ, trọng lượng riêng rẽ và nhiều dạng khác nhau bài bác tập dượt thông thường gặp gỡ. Đây là phần kiến thức và kỹ năng Vật lí 6 đặc biệt cần thiết. Các chúng ta đánh dấu nhằm coi khi cần thiết nhé ! Xem tăng công thức tính diện tích S hình cầu nữa đó !

(Nguồn: tinycollege.edu.vn)

Xem thêm: cách phát hiện điện thoại bị theo dõi