cu+hno3 đặc

Cu HNO3 đặc

Bạn đang xem: cu+hno3 đặc

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài xích học: Cân vì chưng phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối hạt nitrat.... cũng tựa như những dạng bài xích luyện. Mời chúng ta nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O  

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 quánh ở sức nóng phỏng thường

3. Cân vì chưng phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2

Bước 1. Xác quyết định số lão hóa thay cho thay đổi thế này.

Cu0 + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Bước 2. Lập thăng vì chưng electron.

1x

2x

Cu  → Cu+2 + 2e

N+5 + 1e → N+4

Bước 3. Đặt những thông số tìm ra vô phương trình phản xạ và tính những thông số còn sót lại.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 loãng

5. Cu thuộc tính với HNO3 quánh hiện tại tượng

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit HNO3đặc và sinh rời khỏi khí nito đioxit NO2 nâu đỏ lòm.

Mở rộng: Axit nitric HNO3 oxi hoá được đa số những sắt kẽm kim loại, cho dù là sắt kẽm kim loại với tính khử yếu hèn như Cu. Khi cơ, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến mức độ oxi hoá cao và dẫn đến muối hạt nitrat.

Thông thông thường, nếu như người sử dụng hỗn hợp HNO3 quánh thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì tạo nên trở nên NO.

6. Phương trình phản xạ chất hóa học liên quan

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
 • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
 • CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • CuO + H2 → Cu + H2O
 • CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

7. Tính hóa học của đồng và phù hợp hóa học của đồng kim loại

7.1. Tính hóa học vật lí

Đồng là 1 trong những sắt kẽm kim loại với red color, mềm, và dễ dàng kéo sợi, dễ dàng dát mỏng dính, là sắt kẽm kim loại mềm nhất, sắt kẽm kim loại đồng thông thường dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng cao (sau bạc). đồng với lượng riêng biệt là 8,98 g/cm3 và sức nóng nhiệt độ chảy 10830C.

Khi với tạp hóa học thì phỏng hạn chế năng lượng điện của đồng tiếp tục hạn chế dần dần, Các loại kim loại tổng hợp của đồng khá ổn định.

7.2. Tính hóa chất của đồng

Đồng là loại sắt kẽm kim loại với tính khử yếu hèn rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại không giống. Đồng hoàn toàn có thể thuộc tính được với phi kim, thuộc tính với những axit và thuộc tính với những hỗn hợp muối

a. Tác dụng với phi kim

Khi (Cu) phản xạ với Oxi đun rét sẽ khởi tạo trở nên CuO bảo đảm bởi vậy (Cu) tiếp tục không trở nên oxi hoá.

2Cu + O2 → CuO

Khi tao đun rét cho tới sức nóng phỏng kể từ (800-1000oC)

CuO + Cu → Cu2O (đỏ)

Khi thuộc tính thẳng với khí Cl2, Br2, S…

Cu + Cl2 → CuCl2

Cu + S → CuS

Tác dụng với những axit

(Cu) ko thể thuộc tính với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

Khi với oxi, (Cu) hoàn toàn có thể thuộc tính với hỗn hợp HCl, với xúc tiếp thân thiện axit và không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Đối với HNO3, H2SO4 đặc thì:

Cu + 2H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tác dụng với những hỗn hợp muối

Đồng hoàn toàn có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

8. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu này tại đây ko chủ yếu xác?

A. Cu phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa N2.

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) dẫn đến Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo nên kết tủa black color CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đồng phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa nitơ.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) dẫn đến Cu2O => đúng

2Cu + O2 → 2CuO

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl => đúng

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo nên kết tủa black color CuS => đúng

CuCl2 + H2S → CuS↓ + HCl

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng dẫn đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu sắc xanh lơ.

B. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp được màu sắc xanh lơ và khí ko hương thơm thực hiện xanh lơ giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng dẫn đến kết tủa blue color.

D. Phản ứng tạo nên hỗn hợp được màu sắc xanh lơ và khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian.

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì thế phản xạ tạo nên hỗn hợp được màu sắc xanh lơ và khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian.

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ được màu sắc xanh; khí NO ko màu sắc tuy nhiên hóa nâu vô không gian.

Câu 3. Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam láo phù hợp bao gồm KNO3 và Cu(NO3)2, nhận được láo phù hợp khí X với tỉ khối đối với khí hiđro vì chưng 18,8. Khối lượng Cu(NO3)2 vô láo phù hợp lúc đầu là

A. 9,40 gam.

B. 11,28 gam.

C. 8,60 gam.

D. 47,00 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng

2KNO3 → 2KNO2 + O2

x → 0,5x

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

y → 2y → 0,5y

MX = 18,8.2 = 37,6 = 46.2y + 32.(0,5x + 0,5y)/(0,5x + 2,5y)

=> 2,8x- 14y =0 (1)

mmuối = 101x + 188y= 34,65 (2)

=> x= 0,25, y= 0,05

=> mCu(NO3) = 188.0,05 = 9,4 gam

Câu 4. Cho những thử nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba(OH)2 vô hỗn hợp (NH4)2SO4

(b) Cho Cu dư vô hỗn hợp láo phù hợp KNO3 và HCl

(c) Cho hỗn hợp NH3 vô hỗn hợp AlCl3

(d) Cho sắt kẽm kim loại Ba vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư

(e) Cho FeS vô hỗn hợp HCl

(f) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 vô hỗn hợp HCl loãng

(g) Cho đinh Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng

Số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học khí la

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

(a) tạo nên khí NH3 : Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓ + NH3↑ + H2O

(b) tạo nên khí NO : 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 4H2O + 2NO

(c) ko tạo nên khí: 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(d) tạo nên khí bởi Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

(e) tạo nên Khi H2S: FeS + HCl → FeCl2 + H2S↑

(f) tạo nên khí NO bởi 3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + 2H2O + NO

(g) tạo nên khí H2: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học khí là 6

Câu 5. Cho những phù hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S thứu tự phản xạ với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét, dư. Số phản xạ lão hóa khử xẩy ra là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học thuộc tính với H2SO4 đặc rét xẩy ra phản xạ lão hóa khử là: CuS, Cu2O, Cu2S.

Phương trình phản xạ minh họa

CuS + 4H2SO4 → CuSO4 + 4SO2 + 4H2O

Cu2O + 3H2SO4 → 2CuSO4 + 3H2O + SO2

Cu2S + 6H2SO4 → 2CuSO4 + 5SO2 + 6H2O

Câu 6. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Al, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Al ko tan vô hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Phương trình phản xạ minh họa

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 7. Nhúng một thanh Cu vô hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn kéo ra, cọ tinh khiết, sấy thô, lấy cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế này ?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi lượng thanh đồng lúc đầu là a

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

x mol → 2x mol

Khối lượng thanh đồng sau phản xạ là

a + mAg- aCu phản xạ =  a + 2x.108 - 64x = a + 152 x (gam)

Tức là lượng thanh đồng tăng.

Câu 8. Cho m gam láo phù hợp A bao gồm Al, Cu vô hỗn hợp HCl (dư), sau khoản thời gian kết thúc đẩy phản xạ sinh rời khỏi 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến a gam láo phù hợp R bên trên vào một trong những lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khoản thời gian kết thúc đẩy phản xạ sinh rời khỏi 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của a là:

Xem thêm: redmi note 11 pro+

A. 10,5

B. 11,5

C. 12,3

D. 6,15

Xem đáp án

Đáp án D

X + HCl => chỉ mất Al phản ứng

nH2 = 0,125 mol

Bảo toàn electron:

3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,125 / 3 = 0,05 mol

X + HNO­3 quánh nguội => chỉ mất Cu phản ứng

nNO2 = 0,315 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,125/2 = 0,075 mol

=> m = mAl + mCu = 0,05.27 + 0,125.64 = 6,15 gam

Câu 9. Tổng thông số là những số vẹn toàn, tối giản của toàn bộ những hóa học vô phương trình phản xạ thân thiện Cu với hỗn hợp HNO3 quánh, rét là

A. 8.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng thông số là những số vẹn toàn, tối giản của toàn bộ những hóa học vô phương trình phản xạ thân thiện Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, rét là 10.

Phương trình phản xạ minh họa

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Phát biểu này ko đúng?

A. đồng phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa N2

B. đồng phản xạ với oxi (800-10000C) dẫn đến Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ với hỗn hợp HCl.

D. Cu phản xạ với diêm sinh tạo nên CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 loãng sinh rời khỏi khí NO

Phương trình phản xạ minh họa

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 11. Trong phân tử HNO3 với những loại links là

A. links nằm trong hoá trị và links ion.

B. links ion và links phối trí.

C. links phối trí và links nằm trong hoá trị.

D. links nằm trong hoá trị và liên kết

Xem đáp án

Đáp án C

Trong phân tử HNO3 với những loại links là links phối trí và links nằm trong hoá trị.

Câu 12. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu vô hỗn hợp HNO3 thu được một,12 lít láo phù hợp khí NO và NO2 (đktc) với tỉ khối tương đối so với H2 là 16,6. Giá trị của m là

A. 8,32.

B. 3,90.

C. 4,16.

D. 6,40.

Xem đáp án

Đáp án C

M (trung bình NO và NO2) = 16,6.2 = 33.2 gam.

n (NO và NO2) = 0.05 (mol)

Gọi x = số mol NO, hắn = số mol NO2.

Ta với hệ phương trình:

x + hắn = 0.05

( 30x + 46y )/ (x + y) = 33.2

Giải hệ phương trình => x = 0.04, hắn = 0.01

Cu0 →Cu+2 + 2e

x         →           2x

N+5 + 3e → N +2 (NO)

0,12   0,04

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,01   0,01

Bảo toàn e => 2x= 0,13 => x = 0,065 => mCu = m= 0,065.64 = 4,16 gam

Câu 13. HNO3 chỉ thể hiện tại tính lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học nằm trong sản phẩm này bên dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

D. Na2SO3, Phường, CuO, CaCO3, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

Phương trình phản xạ xảy ra

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

H2S + 8HNO3 → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

D loại CuO, CaCO3

B loại CaO

C loại Fe2O3

Câu 14. Axit nitric tinh ma khiết là hóa học lỏng ko màu sắc tuy nhiên lọ Axit nitric quánh vô chống thử nghiệm được màu sắc nâu vàng hoặc nâu là vì.

A. HNO3 lão hóa vết mờ do bụi dơ vô không gian tạo nên phù hợp hóa học với màu

B. HNO3 tự lão hóa trở nên phù hợp hóa học với màu

C. HNO3 bị phân bỏ 1 không nhiều tạo nên NO2 tan lại vô HNO3 lỏng

D. HNO3 hít nước mạnh tạo nên hỗn hợp được màu sắc.

Xem đáp án

Đáp án C:

Axit nitric tinh ma khiết là hóa học lỏng ko màu sắc tuy nhiên lọ Axit nitric quánh vô chống thử nghiệm được màu sắc nâu vàng hoặc nâu là do: HNO3 bị phân bỏ 1 không nhiều tạo nên NO2 tan lại vô HNO3 lỏng

Câu 15. Cho những phản xạ sau : (1) sức nóng phân Cu(NO3)2; (2) sức nóng phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) sức nóng phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản xạ dẫn đến được N2

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (4)

C. (1), (2), (5)

D. (2), (4), (6)

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình thể hiện tại phản ứng

1) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

(2) NH4NO2 → N2 + 2H2O

(3) 2NH3 + 5/2O2 → 2NO + 3H2O

(4) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

(5) NH4Cl → NH3 + HCl

(6) 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Câu 16. Trong chống thử nghiệm HNO3 được pha chế theo gót phản xạ sau:

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng bên trên xẩy ra là vì:

A. Axit H2SO4 với tính axit mạnh rộng lớn HNO3.

B. HNO3 dễ dàng cất cánh tương đối rộng lớn.

C. H2SO4 với tính oxi hoá mạnh rộng lớn HNO3.

D. Một vẹn toàn nhân không giống.

Xem đáp án

Đáp án B

Vì HNO3 dễ dàng cất cánh tương đối => thực hiện hạn chế lượng HNO3 vào trong bình => phản xạ thực hiện tăng lượng HNO3 (chiều thuận)

Câu 17. Cho những chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án 

Các hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là: NaOH, HCl, HNO3, AgNO3, Mg.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

3 Fe(NO3)2 + 4 HNO3 → 2 H2O + NO + 3 Fe(NO3)3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

2Mg + Fe(NO3)2 → 2MgNO3 + Fe

Vậy với toàn bộ 5 hóa học thuộc tính được với hỗn hợp Fe(NO3)2.

Câu 18. Chất này tại đây một vừa hai phải với tính lão hóa một vừa hai phải với tính khử?

A. H2S.

B. O3.

C. SO2.

D. H2SO4.

Xem đáp án

Đáp án C

Oxi với số lão hóa là 0 và -2

S với số lão hóa là -2, 0, +4, +6 => S0 và S+4 vừa với tính lão hóa, một vừa hai phải với tính khử

=> Trong 4 đáp án với SO2 (S+4) thỏa mãn

--------------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com một vừa hai phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu có ích nhé.

>>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một số trong những tư liệu liên quan: 

Xem thêm: galaxy z flip 2

 • Lý thuyết hóa 12 học tập kì 1 không hề thiếu cụ thể nhất
 • Bộ đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc năm 2023 môn Hóa học tập Có đáp án
 • Bài luyện về đồng và phù hợp hóa học của đồng