đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8 học kì 1 lần 1

Đề chất vấn 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 bao gồm đáp án (4 đề)

Với Đề kiểm tra 15 phút ít Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 8 của các ngôi trường bên trên toàn quốc để giúp học viên đầu tư ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm trên cao trong số bài thi Tiếng Anh lớp 8.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8 học kì 1 lần 1

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề điều tra chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 1)

I. Put the verbs in bracket into lớn correct tenses

1. Tuan (already/ do) _________his homework.

2. We started (learn) _______ English when we were ten.

3. It (rain) _________when the plane got khổng lồ Hanoi.

4. Henry (go) _________khổng lồ Son La last week.

II. Use the words in the box to complete the postcard Tom sent khổng lồ his frikết thúc, Mary23

met souvenirs in friendly great took cool

Dear Mary,

I am having a (1) _____________ time in Viet Nam. The weather is wonderful. The people are (2) _____________. In Hanoi, I (3) _____________ my friend, Hoa & her family. It was nice khổng lồ meet them. I bought lots of (4) _____________ and (5) _____________ a lot of photos. I hope you are well. Did you receive the postthẻ I sent you on the first day I arrived in Viet Nam?

See you soon.

Your friend,

Tom

III. Rewrite the following sentences

1. The milkmen in Britain collect empty milk bottles.

Empty milk bottles__________________________________________

2. Can I take some pictures?

Would you mind____________________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Put the verbs in bracket inlớn correct tenses.

1. has already done (câu chia thời bây chừ dứt vì chưng bao gồm already)

2. lớn learn/ learning (start khổng lồ V/ Ving: ban đầu có tác dụng gì)

3. was raining (QKTD when QKĐ)

4. went (câu chia thời quá khứ đọng bởi bao gồm last week)

II. Use the words in the box to lớn complete the postthẻ Tom sent khổng lồ his friover, Mary

1. great

2. friendly

3. met

4. souvenirs

5. took

III. Rewrite the following sentences

1. Empty milk bottles are collected by the milkmen in Britain.

2. Would you mind if I took some photos?

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề soát sổ số 2)

I. Choose the best answer

1. That letter..............last night by her.

(wrote/ was wrote/ was written/ write)

2. They ...............this house since last year.

(build/ built/ khổng lồ build/ have built)

3. We were having dinner................the phone rang.

(since/ for/ when/ as)

4. I take part ....................most youth activities of my school.

(of/ on/ to/ in)

5. Nimãng cầu asked me......................a driving license.

(if/ whether/ if I had/ whether I have)

6. I don’t know how.................the game.

(playing/ plays/ played/ lớn play)

7. He is anxious ............ for the demo results.

(wait/ to wait/ waiting/ waits)

8. I have khổng lồ go to the bank in order ............. some money.

(change/ changing/ khổng lồ change/ changes)

II. Find và correct the mistake in each sentence

1. James should be tell (A) the news (B) as soon (C) as possible (D).

2. The (A) assistant asked (B) Helen whether (C) those was (D) too small for her.

III. Rewrite the following sentences

1. Could you tell me how to study English?

Would you mind……………………………………………………………….?

2. They built this house more than one hundred years ago.

This house………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the best answer

1. was written (câu tiêu cực thời quá khứ)

2. have built (câu phân chia thời hiện giờ chấm dứt bởi gồm “since”)

3. when (QKTD when QKĐ)

4. in (take part in: tham mê gia)

5.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 7 Có Lời Giải Chi Tiết, Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 7 Có Lời Giải Chi Tiết

if I had (câu gián tiếp dạng nghi vấn cùng với ask)

6. to play (know how to lớn V: biết phương pháp làm cho gì)

7. lớn wait (be adj to V)

8. khổng lồ change (in order to lớn V: để triển khai gì)

II. Find & correct the mistake in each sentence

1. A ⇒ be told (câu tiêu cực với hễ tự kmáu thiếu thốn “should”)

2. D ⇒ were (chủ ngữ là those số các đi với rượu cồn tự số nhiều)

III. Rewrite the following sentences

1. Would you mind telling me how khổng lồ study English

2. This house was built more than one hundred years ago.

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề điều tra chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 3)

I. Choose the best answer A, B, C or D

1. Have sầu you ……………. any news about her since her accident?

A. heard B. hearing

C. hear D. lớn hear

2. We ……………. dinner when he arrived yesterday evening.

A. was having B. is having

C. are having D. were having

3. Mai asked her frikết thúc ……………. shopping

A. goes B. lớn go

C. goD. if went

4. I have known her ……………. two years.

A. with B. in

C. since D. for

5. Would you mind ……………. the window?

A. openB. opening

C. openedD. lớn open

6. ……………. is often called “The windy city”.

A. San Francisco

B. Chicago

C. Hawaii

D. Tokyo

7. The table……………. of wood is more expensive sầu than plastics.

A. makesB. made

C. makeD. making

8. The old oto tires are ……… to make pipes & floor coverings.

A. reusedB. reduced

C. refilled D. recycled

II. Fill in the blank a suitable preposition

1. He is never absent………………… school

2. She is afraid ……………crossing the busy street

3. She was excited……………………. joy.

4. Are you amazed…………………seeing that scene?

III. Find a correct the mistakes

1. It (A) was late, so (B) we decided taking (C) a xe taxi trang chủ (D)

2. I don’t know who (A) wrote (B) the tuy nhiên, but I’ll try (C) & find about (D).

3. She showed (A) me where did (B) I left (C) my (D) luggage.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the best answer A, B, C or D

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Câu chia thời hiện giờ chấm dứt vày gồm since

Dịch: quý khách đã có lần nghe tin gì của cô ấy tự lúc bị tai nạn chưa?

2 D

QKTD when QKĐ

Dịch: Chúng tôi sẽ bữa tối Khi anh ấy mang đến vào về tối hôm qua.

3 B

Ask sb to lớn V: đề nghị ai làm gì.

Dịch: Mai rủ các bạn mình đi mua sắm.

4 D

For + khoảng thời gian

Dịch: Tôi sẽ biết cô ấy được hai năm.

5 B

Would you mind Ving: bạn có phiền/ ngại…

Dịch: Quý Khách gồm pthánh thiện Open giúp tôi được không?

6 C

Dịch: Chicago thường xuyên được điện thoại tư vấn là thành phố ndở hơi sương.

7 B

Be made of st: được gia công từ bỏ loại gì

Dịch: Chiếc bàn được làm từ mộc giá cao hơn bởi nhựa.

8 D

Recycle: tái chế

Dịch: Các lốp xe pháo cũ được tái chế để triển khai đường nước xuất xắc thảm trải sàn.

II. Fill in the blank a suitable preposition

1. from (be absent from sw: vắng ngắt mặt)

2. of (be afraid of: sợ)

3. about (be excited about: hào hứng)

4. at (be amazed at: tởm ngạc)

III. Find a correct the mistakes

1. C ⇒ lớn take (decide to V: ra quyết định làm gì)

2. D ⇒ out (find out: tra cứu ra)

3. B ⇒ bỏ did (câu con gián tiếp thể nghi vấn)

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 4)

I/ Choose the suitable words or phrases khổng lồ fill in the blanks

1.Cool the burns immediately so as to ............ tissue damage.

A. ease

B. relieve

C. minimize

D. maximize

2.We can ............... old milk bottles after washing them.

A. reused

B. recycle

C. thrown away

D. broken

3.My mother ............... a birthday cake tomorrow.

A. will make

B. makes

C. lớn make

D. made

4.Your Christmas present ............... at the moment.

A. were sent

B. are sent

C. are sending

D. is being sent

5.He had his father............... his watch.

A. fixed

B. fixing

C. khổng lồ fix

D. fix

6.I am ............... at seeing the magnificent waterfall.

A. amazing

B. interesting

C. astonished

D. frightening

7.People use first aid ............... ease the victim’s paint & anxiety.

A. in order

B. so as to

C. because

D. but

8.Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?

A. sit

B. to lớn sit

C. sitting

D. siting

II/ Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Someone stole my bike last night.

My bike…………………………………………………………………….

2. Can I sit here?

Would you mind if………………………………………………………...?

3. The hairdresser is cutting my hair this afternoon.

I am………………………………………………………………………….

4. ‘Do you like Marlon Brando?’ she asked.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1

She asked…………………………………………………………………….

Đáp án và Thang điểm

I/ Choose the suitable words or phrases to lớn fill in the blanks


Chuyên mục: Kiến thức thú vị