Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng anh

     
150 đề thi học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 có hệ thống thắc mắc trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp cùng từ vựng giờ Anh lớp 6. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp mang lại đầy đủ các bạn mếm mộ học tập Anh văn uống, đặc biệt là gần như bạn đang chuẩn bị phi vào kỳ thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 có một lượng kiến thức có ích nhằm củng cụ vốn kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh của bản thân mình.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng anh

Đề thi học viên giỏi Tiếng Anh lớp 6

ĐỀ SỐ 1 I. Chọn từ gồm phần gạch chân được phát âm không giống đối với những từ còn lại1. A. books B. pencils C. rulers D. bags2. A. read B. teacher C. eat D. ahead3. A. tenth B. math C. brother D. theater
4. A. has B. name C. family D. lamp5. A. does B. watches C. finishes D. brushes6. A. city B. fine C. kind D. like7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate8. A. son B. come C. trang chủ D. motherII. Chọn một tự không cùng nhóm với các tự còn lại1. A. never B. usually C. always D. after2. A. orange B. yellow C. hãng apple D. blue3. A. see B. thirsty C. hungry D. hot4. A. carrot B. rice C. bread D. noodle5. A. face B. eye C. month D. leg
6. A. you B. their C. his D. my7. A. sugar B. bottle C. box D. tube8. A. in B. but C. of D. underIII. Chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) nhằm hoàn thành những câu sau1.She ………………. to lớn the radio in the morning.A. listen B. watches C. listens D. sees2. My friover ………………. English on Monday & Friday.A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have3. I am ……….., so I don’t want khổng lồ eat any more.A. hungry B. thirsty C. full D. small4. ………………. vị you work? - I work at a school.A. What B. Where C. When D. How5. I’m going khổng lồ the ……………….. now. I want khổng lồ buy some bread.A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store6. Is this her …………………?A. erasers B. books C. an eraser D. eraser7. The opposite of “weak” is ………………………………
A. thin B. small C. svào D. heavy8. She doesn’t have ……………….. friends at school.A. a B. some C. many D. much9. ………………… long or short?A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hairC. Does Mai’s hair have sầu D. Is hair of Mai10. What does Lien bởi when ……….. warm?A. it B. it’s C. its D. they’re11. ………………. you lượt thích a drink?A. What B. Would C. Want D. How12. I need a large ………….. of toothpaste.A. bar B. can C. tube D. box13. What about …………….. to Hue on Sunday?A. lớn go B. go C. going D. goes14. Mr và Mrs Brown và their father have sầu ……………… legs.A. four B. six C. eight D. ten15. I usually go swimming in hot …………………..A. winter B. autumn C. day D. summer16. There are …………………. fingers in one hand.A. two B. five C. ten D. one17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.A. have B. has C. are D. is18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .A. hospital B. post office C. restaurant D. cinema19. Vietnam has two main ……………… each year.
A. seasons B. months C. weeks D. summers20. It is twenty – five sầu past …………………….A. fifty B. a quarter C. four o’cloông chồng D. elevenIV. Em hãy điền một giới từ bỏ phù hợp điền vào địa điểm trống nhằm xong các câu sau1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.2. He lives (3)…………………………. a house (4) ……………… the countryside.3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.4. I agree (6)………..… you about that.5. I like the weather (7) ………… June.6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. the wall, please.7. The desk is (10)…………………. the chair và the bed.V. Mỗi mẫu sau đây có một lỗi không nên hày tra cứu và sử lại mang lại đúngEg: 0. He don’t lượt thích apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t1. She is always on time for the school.2. She & he goes khổng lồ work on foot.3. Ngoc is tall than her sister.4. Let’s khổng lồ go shopping!5. They lượt thích watch T.V.6. He comes here with bicycle.7. How many childs are there in the room?8. He isn’t understand what you are saying.9. How much eggs vị you want?10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

Xem thêm: Sự Tiến Hóa Của Các Hình Thức Tiêu Hóa Diễn Ra Theo Hướng Nào ? A

VI. Cho dạng đúng của hễ tự trong ngoặc1. Your father……………….. (go) to lớn work by bike everyday?2. We ……………….. (not watch) television at the moment.3. Let’s ……………….. (help) your friover, Nam. She (do) her homework.4. What you……………….. (do) this summer vacation?- We……………….. (visit) Ha Long Bay.5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.6. It often……………….. (rain) in summer.VII. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa thực hiện từ hoặc đội từ bỏ nhắc nhở bên dưới đây1. What time/ Nga/ get/ morning?...............................................................................................2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..................................................3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.................................................................................................
4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………................................................5. What/ there/ front/ your house?..............................................................................................6. Where/ your father/ sit/ now?............................…………………………………………..………7. My class/ start/ seven/ morning………..…………………………………………………..…….…8. I/ not often/ swimming/ friends……..…………………………………………………..…………..9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy vậy now.……………………………………..…………..Tài liệu vẫn còn đấy, mời chúng ta mua về giúp thấy tiếp

Chuyên mục: Kiến thức thú vị