Độ biến dạng của lò xo

     

Khái niệm: là độ dãn hoặc nén của lò xo khi lực đàn hồi cân bằng với lực tác dụng lên dây treo khi đứng yên.

Bạn đang xem: Độ biến dạng của lò xo

Đơn vị:m


Phương Pháp Học Siêu Nhanh - Nhớ Siêu Lâu của học sinh giỏi

*

Hoặc chia sẻ link trực tiếp:

http://tinycollege.edu.vn/bien-so-do-bien-dang-ban-dau-cua-lo-xo-tai-vi-tri-can-bang-vat-ly-12-246

Khái niệm:

Chu kỳ của lắc lò xo dao động điều hòa là khoảng thời gian vật thực hiện được một dao động toàn phần.

Chú thích:

T: Chu kỳ dao động(s).

ω: Tần số góc (tốc độ góc)(rad/s).

N: Số dao động mà chất điểm thực hiện được trong khoảng thời gian t.

t: Thời gian thực hiện hết số dao động(s).

m: Khối lượng vật treo trên lò xo(kg).

k: Độ cứng của lò xo(N/m).

g: Gia tốc trọng trường(m/s2).

∆l0: Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằngm.

Lưu ý:

Ta có : T=2πωω=km=g∆l0⇒T=2πmk=2π∆l0g


Tần số góc của con lắc lò xo - vật lý 12

ω=2πf=2πT=km=g∆l0


Chú thích:

ω: Tốc độ góc (Tần số góc)(rad/s).

f: Tần số dao động(Hz).

T: Chu kỳ dao động(s).

m: Khối lượng của vật treo(kg)

k: Độ cứng của lò xo(N/m)

∆l0: Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng (m)

g: Gia tốc trọng trường(m/s2)


Độ biến dạng tại VTCB của lò xo - vật lý 12

∆l0=lCB-l0=mgk


Chú thích:

∆l0: Độ biến dạng (độ dãn hay nén) của lò xo tại vị trí cân bằng (cm, m).

lcb: Chiều dài lò xo khi gắn vật và chưa dao động(cm, m).

Xem thêm: Tóm Tắt Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Review, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

l0: Chiều dài tự nhiên (chiều dài ban đầu) của lò xo(cm, m)

m: khối lượng của vật kg

g: Gia tốc trọng trườngm/s2

k: Độ cứng của lò xoN/m


Chiều dài lớn nhất của lò xo - vật lý 12

lmax=l0+A+∆l0=lCB+A=∆l+l0


Chiều dài con lắc lò xo lớn nhất khi vật đạt đến vị trí biên dưới khi dao động điều hòa.

Chú thích :

lmax: Chiều dài lớn nhất mà lò xo đạt được khi thực hiện dao động điều hòa(cm, m).

lCB: Chiều dài lò xo khi gắn vật và chưa dao động(cm, m).

A: Biên độ dao động của con lắc lò xo(cm, m).

∆l: Độ dãn khi kéo ra rồi thả của lò xo m


Chiều dài ngắn nhất của lò xo - vật lý 12

lmin=lCB-A=l0+∆l0-A=l0-∆l


Chiều dài con lắc lò xo ngắn nhất khi vật đạt đến vị trí biên trên khi dao động điều hòa.

Chú thích :

lmin: Chiều dài ngắn nhất mà lò xo đạt được khi thực hiện dao động điều hòa (cm, m).

lCB: Chiều dài lò xo khi gắn vật và chưa dao động(cm, m).

A: Biên độ dao động của con lắc lò xo(cm, m).

-∆l:Độ nén ban đầu rồi thả của lò xo m


Lực đàn hồi của con lắc lò xo - vật lý 12

Fđh=k∆l


Fđh=k∆l

Khi lò xo nằm ngang :

Fđh→=-kx→

Fđh cực đại tại hai biên và cực tiểu tại vị trí cân bằng

Khi lò xo treo thẳng đứng :

Fđh→=-kx+∆l0→

Trường hợp 1 :A>∆l0

Fđh max =kA+∆l0 tại biên dưới

Fđh min tại vị trí không biến dạng

Tại biên trên :Fđh=kA-∆l0

Trường hợp 2:A ∆l0

Fđh max =kA tại biên dưới


Công thức tính chu kì của con lắc lò xo trên mặt phẳng nghiêng - vật lý 12

T=2πmk=2π∆l0gsinα


Công thức

T=2πmk=2π∆l0gsinα

Với T : Chu kì con lắc lò xo trên mặt nghiêngs

∆l0: Độ biến dạng ban đầu của lò xom

g: Gia tốc trong trường m/s2

k : Độ cứng của lò xoN/m

m: Khối lượng của vậtkg

α: Góc nghiêng rad


Chiều dài của con lắc lò xo trên mặt nghiêng - vật lý 12

∆l0=mgsinαkl=l0±∆l0±x ,xA


*

Tại VTCB : Fđh=Psinα

Chú thích:

∆l0: Độ giãn hoặc nén ban đầu của lò xom

x : Li độ của vậtm

m: Khối lượng của lò xokg

g :Gia tốc trọng trườngm/s2

α :Góc nghiêng của mặt phẳng

l: Chiều dài của lò xo trong quá trình dao độngm

A: Biên độ của dao động m

k : Độ cứng của lò xoN/m


Li độ của vật trong con lắc lò xo - vật lý 12

x=±An+1=amaxaA=±A.vvmax2-1x=l-l0-∆l0


Chú thích :x :Li độ của vậtm

A: Biên độ của vật m

amax Gia tốc cực đạim/s2

a:Gia tốc của vật m/s2

n : tỉ số động năng và thế năng

v :Vận tốc của vật m/s

vmax: Vận tốc cực đại của vậtm/s

l: Chiều dài dây đang bị thay đổi m

l0: Chiều dài ban đầum

∆l0:Độ biến dạng của lò xo tại VTCB


Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo thẳng đứng độ dãn đầu nhỏ hơn Một vật lý 12

Fđhmax=k∆l0+AFđhmin=0


Chú thích :

Lực đàn hồi max tại biên dương và cực tiểu tại vị trí không biến dạng


Advertisement

Biến số liên quan


Thời gian nén của lò xo - vật lý 12

tnén


Thời gian lò xo nén là khoảng thời gian mà vật có lực đàn hồi và có xu hướng chống lại sự biến dạng nén .

Đơn vị :s

Kí hiệu :tnén


Thời gian lò xo dãn - vật lý 12

tdãn


Thời gian lò xo dãn là khoảng thời gian mà vật có lực đàn hồi và có xu hướng chống lại sự biến dạng dãn .

Đơn vị :s

Kí hiệu :tdãn


Thời gian nén của lò xo - vật lý 12

tnén


Thời gian lò xo nén là khoảng thời gian mà vật có lực đàn hồi và có xu hướng chống lại sự biến dạng nén .

Đơn vị :s

Kí hiệu :tnén


Thời gian lò xo dãn - vật lý 12

tdãn


Thời gian lò xo dãn là khoảng thời gian mà vật có lực đàn hồi và có xu hướng chống lại sự biến dạng dãn .

Đơn vị :s

Kí hiệu :tdãn


Độ biến dạng ban đầu của lò xo tại vị trí cân bằng - vật lý 12

∆l0


Khái niệm: là độ dãn hoặc nén của lò xo khi lực đàn hồi cân bằng với lực tác dụng lên dây treo khi đứng yên.

Đơn vị:m


Advertisement

Các chủ đề liên quan

Vấn đề 9: Con lắc lò xo trên mặt phẳng nghiêng. Vấn đề 1: Đại cương về con lắc lò xo. Vấn đề 6: Lực đàn hồi và lực kéo về cùa con lắc lò xo.

Các câu hỏi liên quan

có 86 câu hỏi vật lý


Thời gian lò xo bị nén trong một dao động toàn phần của hệ là


Treo vật có khối lượng m = 400g vào lò xo có độ cứng k = 100N/m, lấy g = 10m/s2. Khi qua vị trí cân bằng vật đạt tốc độ 20πcm/s, lấyπ2=10 . Thời gian lò xo bị nén trong một dao động toàn phần của hệ là


↳Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thích

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lượng m = 200g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm. Trong một chu kỳ T, thời gian lò xo giãn là


Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lượng m = 200g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm, lấy g = 10m/s2. Trong một chu kỳ T, thời gian lò xo giãn là


↳ Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thích

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/4. Tìm biên độ dao động


Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì làT4 . Biên độ dao động của vật là


↳Trắc nghiệm Khó Câu hỏi yêu thích
Advertisement

Tính thời gian ngắn nhất từ lúc t = 0 đến lúc lực đàn hồi cực đại lần thứ nhất bằng


Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với phương trình x=20cos(10t+π3)(cm). (chiều dương hướng xuống; gốc O tại vị trí cân bằng). Lấy g = 10m/s2. Cho biết khối lượng của vật là m = 1 kg. Tính thời gian ngắn nhất từ lúc t = 0 đến lúc lực đàn hồi cực đại lần thứ nhất bằng


↳Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thích

Lực hồi phục tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm là bao nhiêu


Con lắc lò xo có m = 200g, chiều dài của lò xo ở vị trí cân bằng là 30cm dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc là 10rad/s. Lực hồi phục tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm là


↳Trắc nghiệm Dễ Câu hỏi yêu thích

Vật dao động điều hòa có động năng bằng 3 thế năng khi vật có li độ bằng bao nhiêu?


Vật dao động điều hòa có động năng bằng 3 thế năng khi vật có li độ bằng bao nhiêu?


↳Trắc nghiệm Dễ Câu hỏi yêu thích
Xem tất cả câu hỏi liên quanLàm bài tập

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Chính xácKhông chính xácBáo Lỗi

Các công thức liên quan

Chu kỳ của con lắc lò xo - vật lý 12 Tần số góc của con lắc lò xo - vật lý 12 Độ biến dạng tại VTCB của lò xo - vật lý 12 Chiều dài lớn nhất của lò xo - vật lý 12 Chiều dài ngắn nhất của lò xo - vật lý 12 Lực đàn hồi của con lắc lò xo - vật lý 12 Công thức tính chu kì của con lắc lò xo trên mặt phẳng nghiêng - vật lý 12 Chiều dài của con lắc lò xo trên mặt nghiêng - vật lý 12 Li độ của vật trong con lắc lò xo - vật lý 12 Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo thẳng đứng độ dãn đầu nhỏ hơn Một vật lý 12

Biến số liên quan


Thời gian nén của lò xo - vật lý 12

tnén


Thời gian lò xo dãn - vật lý 12

tdãn


Thời gian nén của lò xo - vật lý 12

tnén


Thời gian lò xo dãn - vật lý 12

tdãn


Độ biến dạng ban đầu của lò xo tại vị trí cân bằng - vật lý 12

∆l0


Advertisement
*

Học IELTS Miễn Phí


*

*

Advertisement
Advertisement

Tin Tức Liên Quan


Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website


Cách tắt chặn quảng cáo
Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(
*

Từ Điển Phương Trình Hóa HọcPhương Trình Hóa HọcDãy Điện HóaDãy Hoạt Động Kim LoạiBảng tính tan các chất hóa họcCấu hình electron Nguyên TửBảng Tuần Hoàn Nguyên Tố Hóa HọcBảng Một Số Nguyên Tố Hóa HọcMàu Sắc Chất Hóa Học
Luyện Thi IELTS miễn phíLuyện Tập Reading Theo Dạng Câu HỏiLuyện Tập Reading Theo Bài ĐọcThi Thử IELTS ReadingLuyện Tập Listening Theo Dạng Câu HỏiLuyện Tập Listening Theo Bài NgheThi Thử IELTS ListeningHướng dẫn viết IELTS Writing Task 1Luyện tập viết IELTS Writing task 1Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 2Luyện tập viết IELTS Writing task 2Luyện Speaking Part 1Luyện Speaking Part 2Luyện Speaking Part 3
Các sản phẩm của Be Ready EducationPhương Trình Hóa HọcChemical Equation BalancerBe Ready IELTSThư Viện Lịch SửTừ điển Ngôn Ngữ Ký HiệuGiáo Dục Sáng TạoTrò Chơi Tập ThểTVB Một Thời Để NhớTuyển Tập Câu Hỏi Tại SaoCâu Chuyện Nhân QuảEzyDict
*

Sản phẩm xây dựng bởi Be Ready EducationAustralia vì mục đích phi lợi nhuận

Link Tài Trợ - Sponsored LinksLegend Kit
Loading…

Powered by Be Ready Academy


×
Đăng Nhập
Facebook Google+
Hoặc đăng nhập với tài khoản
Remember Me
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?Đăng kýtại đây.
Đăng Nhập

Chuyên mục: Kiến thức thú vị