dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Dãy năng lượng điện hóa

Bạn đang xem: dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều thuộc tính được với được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả phụ thuộc sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại nhằm xác lập cặp lão hóa khử của sắt kẽm kim loại.

Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều thuộc tính được với

A. Ag

B. Cu

C. Fe

D. Zn

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Ta sở hữu cặp lão hóa khử bố trí như sau: Zn2+/ Zn; Fe2+/ Fe; Cu2+/ Cu vì vậy Fe2+ và Cu2+ sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn Zn2+ nên rất có thể lão hóa Zn trở nên Zn2+.

Zn + Fe2+ → Fe + Zn2+

Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+

Đáp án D

Ý nghĩa sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại 

Các sắt kẽm kim loại đứng phía đằng trước sẽ sở hữu tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau. trái lại, những sắt kẽm kim loại đứng sau sẽ sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng trước.

Ví dụ: Ag2++ Cu → Cu2++ Ag (kết tủa)

Quy tắc α cũng có thể có những tình huống nước ngoài lệ.

Thí dụ:

Các sắt kẽm kim loại kiềm đầu sản phẩm sẽ không còn khử sắt kẽm kim loại. Mà ngược lại, bọn chúng tiếp tục khử nước.

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Các sắt kẽm kim loại kể từ Mg cho tới trước Hidro, khi thuộc tính với hỗn hợp axit sẽ khởi tạo đi ra muối hạt và giải hòa khí hidro.

Thí dụ:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Al, Fe, Cr tiếp tục thụ động với HNO3 quánh nguội và H2SO4 quánh nguội.

Các sắt kẽm kim loại cuối sản phẩm (Au, Pt,…) ko thuộc tính được với axit.

Dãy năng lượng điện hóa

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại vừa đủ cho biết thêm tính lão hóa và tính khử của những chất

Xác lăm le chiều của phản xạ lão hóa – khử

Quy tắc α

Để ghi chép đích thị chiều của phản xạ lão hóa – khử, người tớ ghi chép cặp lão hóa – khử sở hữu thế năng lượng điện cực kỳ chuẩn chỉnh nhỏ ở phía trái, cặp lão hóa – khử sở hữu thế năng lượng điện cực kỳ chuẩn chỉnh to hơn ở phía bên phải rồi ghi chép phương trình theo gót quy tắc α

Quy tắc anpha

Xác lăm le suất năng lượng điện động chuẩn chỉnh của pin năng lượng điện hóa

Eopin = Eo (+) – Eo (−)

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Các láo lếu phù hợp hóa học nào là tại đây ko nằm trong tồn bên trên vô và một dung dịch?

A. Ni(NO3)2 và AgNO3

B. Fe(NO3)2 và AgNO3

C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

D. Hg(NO3)2 và Cu(NO3)2

Câu 2. Cho bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian kết đôn đốc thí sát hoạch được hỗn hợp X gồm:

A. Fe(NO3)2, H2O

B. Fe(NO3)2, AgNO3

C. Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ hóa học

2AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe(NO3)2

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3

Câu 3. Cho láo lếu phù hợp bao gồm Fe và Mg vô hỗn hợp AgNO3, khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hỗn hợp X (gồm nhị muối) và hóa học rắn Y (gồm nhị kim loại). Hai muối hạt vô X là

A. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)3 và Mg(NO3)2.

C. AgNO3 và Mg(NO3)2.

D. Fe(NO3)2 và AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án A

Chất rắn Y bao gồm nhị sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu hèn nhất là: Ag, Fe

Dung dịch X bao gồm nhị muối hạt của sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử vượt trội nhất, tuy nhiên Fe dư

→ Hai muối hạt vô X là Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.

Mg + 2Ag+  → Mg2+ + 2Ag↓

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag ↓

Câu 4. X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại thuộc tính được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết trật tự vô sản phẩm thế năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag

A. Fe, Cu.

B. Cu, Fe.

C. Ag, Mg.

D. Mg, Ag.

Xem đáp án

Xem thêm: 22h2

Đáp án A

X phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 → X đứng trước H vô sản phẩm năng lượng điện hóa → Loại đáp án B vì thế sở hữu Cu, loại C vì thế sở hữu Ag

Y thuộc tính được với Fe3+ → Loại đáp án D

Đáp án A: X là Fe, Y là Cu

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 5. Cho khí CO (dư) chuồn vô ống sứ nung rét đựng láo lếu phù hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vô hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm

A. MgO, Fe, Cu.

B. Mg, Fe, Cu.

C. MgO, Fe3O4, Cu.

D. Mg, Al, Fe, Cu.

Xem đáp án

Đáp án A

CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau Al vô sản phẩm sinh hoạt hoá học tập.

CO + Al2O3 → ko phản ứng

CO + MgO → ko phản ứng

4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

CO + CuO → Cu + CO2

→ Hỗn phù hợp Y: Al2O3, MgO, Cu, Fe

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

→ Hỗn phù hợp Z: MgO, Fe, Cu

Câu 6. X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại thuộc tính được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết trật tự vô sản phẩm thế năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag.

A. Fe, Cu.

B. Cu, Fe.

C. Ag, Mg.

D. Mg, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

X phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 → X đứng trước H vô sản phẩm năng lượng điện hóa → Loại đáp án B vì thế sở hữu Cu, loại C vì thế sở hữu Ag

Y thuộc tính được với Fe3+ → Loại đáp án D

Đáp án A: X là Fe, Y là Cu

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 7. Cho luồng khí H2 dư qua quýt láo lếu phù hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung rét ở nhiệt độ phỏng cao. Sau phản xạ, láo lếu phù hợp hóa học rắn sót lại là

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Xem đáp án

Đáp án C

CuO, Fe2O3, ZnO bị vì chưng khử C, CO, H2 tạo ra trở nên Cu, Fe, Zn.

Còn lại MgO.

=> Hỗn phù hợp hóa học rắn nhận được là Cu, Fe, Zn, MgO.

Câu 8. Cho láo lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Zn, Fe vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hỗn hợp X bao gồm 3 muối hạt và hóa học rắn Y bao gồm 3 sắt kẽm kim loại. Ba muối hạt vô X là

A. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

B. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2.

C. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3.

D. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy năng lượng điện hóa : Mg2+/Mg Zn2+/Zn Fe2+/Fe Cu2+/Cu Ag+/Ag

→ Dung dịch X bao gồm 3 muối hạt (ion sở hữu tính lão hóa yếu hèn nhất) là Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2

............................................

Trên phía trên VnDoc.com một vừa hai phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều thuộc tính được với. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu có lợi nhé.

Để xem thêm cụ thể vừa đủ nội dung sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại, mời mọc chúng ta ấn vô link: 

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại cụ thể vừa đủ

>> Mời chúng ta xem thêm tăng một trong những thắc mắc liên quan:

Xem thêm: hình nền phật trắng đen

  • Kim loại nào là tại đây sở hữu tính khử mạnh nhất
  • Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu quy trình khử vô pin là
  • Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây sở hữu tính lão hóa yếu hèn nhất
  • Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây sở hữu tính lão hóa mạnh nhất
  • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng vì chưng sắt kẽm kim loại nào là sau đây