etilen ra etyl clorua

Phản ứng C2H5Cl + KOH -toC2H5OH hoặc C2H5Cl đi ra KCl hoặc C2H5Cl đi ra C2H4 hoặc KOH đi ra KCl nằm trong loại phản xạ tách hidro halogenua đã và đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích luyện đem tương quan về KOH đem tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: etilen ra etyl clorua

C2H5Cl + KOH -toC2H5OH→ KCl + C2H4 + H2O

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ etyl clorua thuộc tính với KOH

C2H5Cl+KOHt°,C2H5OHKCl+C2H4+H2O

2. Hiện tượng của phản xạ etyl clorua thuộc tính với KOH

- Có khí ko màu sắc bay đi ra.

3. Cách tổ chức phản xạ etyl clorua thuộc tính với KOH

- Đun nhẹ nhõm lếu phù hợp bao gồm KOH, etyl clorua và etanol.

4. Mở rộng lớn về dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

4.1. Khái niệm, phân loại

a. Khái niệm

- Khi thay cho thế nguyên vẹn tử hiđro của phân tử hiđrocacbon vì như thế nguyên vẹn tử halogen tao được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Ví dụ:

Hiđro cacbon

CH4

CH2 = CH2

C6H6

Dẫn xuất halogen

CH3Cl; CH3Br; CH2Cl2

CH2 = CH – Cl

C6H5Br

- Một số phương pháp để thu dẫn xuất halogen:

+ Thay thế group -OH nhập phân tử ancol vì như thế nguyên vẹn tử halogen. Ví dụ:

Quảng cáo

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

+ Cộng phù hợp hiđro halogenua hoặc halogen nhập phân tử hiđrocacbon ko no.

Ví dụ:

CH2 = CH2 + HBr → CH3 – CH2 – Br

CH2= CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

+ Thế nguyên vẹn tử H của hiđrocacbon vì như thế nguyên vẹn tử halogen.

CH4 + Cl2 asktCH3Cl + HCl

b. Phân loại

Các dẫn xuất halogen được phân loại phụ thuộc vào thực chất của halogen, con số của halogen và Đặc điểm kết cấu của gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

- Dựa theo gót kết cấu của gốc:

+ Dẫn xuất halogen no: CH2FCl, CH2-Cl-CH2Cl, CH3-CHBr-CH3, …

+ Dẫn xuất halogen ko no: CF2=CF2, CH2=CH-Cl, CH2=CH-CH2Br, …

+ Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F, C6H5CH2Cl, C6H5I, …

- Dựa theo gót bậc của cacbon: bậc của dẫn xuất halogen đó là bậc của nguyên vẹn tử C link thẳng với nguyên vẹn tử halogen.

+ Dẫn xuất halogen bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua).

Quảng cáo

4.2. Tính hóa học vật lý

- Tại ĐK thông thường những dẫn xuất monohalogen đem phân tử khối nhỏ như CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl là hóa học khí. Các hóa học không giống là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Không tan nội địa, dễ dàng tan trong số dung môi cơ học.

- hầu hết dẫn xuất halogen đem hoạt tính sinh học tập cao như CHCl3 có công dụng gây nghiện, C6H6Cl6 (hexacloran) khử sâu sắc bọ…

4.3. Tính hóa học hóa học

Tính hóa học cần thiết của dẫn xuất halogen là phản xạ thế nguyên vẹn tử halogen và phản xạ tách hiđro halogenua.

a. Phản ứng thế nguyên vẹn tử halogen vì như thế group –OH

Ví dụ:

CH3CH2Br + NaOH (loãng) to CH3CH2OH + NaBr

Phương trình chất hóa học chung:

R – X + NaOH to R -OH + NaX

b. Phản ứng tách hiđro halogenua

Ví dụ:

CH2CH2H Br + KOH to,C2H5OH CH2 = CH2 + KBr + H2O

Phản ứng tách hiđro halogenua tuân theo gót quy tắc tách Zai – xép: Khi tách HX ngoài dẫn xuất halogen, nguyên vẹn tử halogen X ưu tiên tách đi ra nằm trong nguyên vẹn tử H ở cacbon bậc cao hơn nữa lân cận tạo ra thành phầm chủ yếu.

4.4. Ứng dụng

Quảng cáo

a. Làm dung môi

Metylen clorua, clorofom, cacbon tetraclorua, 1,2-đicloetan là những hóa học lỏng hòa tan được rất nhiều hóa học cơ học mặt khác bọn chúng còn dễ dàng cất cánh khá, dễ dàng giải hòa ngoài lếu phù hợp, vì vậy được sử dụng thực hiện dung môi nhằm hòa tan hoặc nhằm tinh luyện những hóa học nhập chống thử nghiệm tương tự nhập công nghiệp.

b. Làm nguyên vật liệu mang lại tổ hợp hữu cơ

- Các dẫn xuất halogen của etilen, của butađien được sử dụng thực hiện monome nhằm tổ hợp những polime cần thiết.

- Ví dụ:

CH2=CHCl tổ hợp đi ra PVC sử dụng sản xuất một số trong những loại ống dẫn, vải vóc fake domain authority, ...

CF2=CF2 tổ hợp đi ra teflon, một polime siêu bền dùng để những vật tư chịu đựng kiềm, chịu đựng axit, chịu đựng giũa hao mòn, ...

Teflon bền với sức nóng cho tới bên trên 300oC nên được sử dụng thực hiện lớp phủ phủ kháng dính vào mang lại xoong, chảo, thùng chứa chấp.

c. Các phần mềm khác

- Dẫn xuất halogen thông thường là những phù hợp hóa học đem hoạt tính sinh học tập đặc biệt đa dạng chủng loại.

Ví dụ:

+ CHCl3,ClBrCH−CF3 được sử dụng thực hiện hóa học gây nghiện nhập phẫu thuật.

+ Một số dẫn xuất halogen được sử dụng là dung dịch trừ sâu sắc, chống căn bệnh mang lại cây cối.

+ CFCl3 và CF2Cl2 trước đó được sử dụng phổ cập trong số máy giá buốt, vỏ hộp phun thời nay hiện nay đang bị cấm dùng, bởi bọn chúng khiến cho tác sợ hãi mang lại tầng ozon.

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Theo quy tắc Zai-xep, thành phầm chủ yếu của phản xạ tách HCl thoát khỏi phân tử 2-clobutan?

A. But-2-en. B. But-1-en. C. But-1,3-đien. D. But-1-in.

Đáp án A

Khi tách HX thoát khỏi dẫn xuất halogen, nguyên vẹn tử halogen (X) ưu tiên tách đi ra nằm trong H ở nguyên vẹn tử C bậc cao hơn nữa lân cận.

CH3CHClCH2CH3xt,t0HCl+CH3CH=CHCH3

Câu 2: Khi mang lại but-1-en thuộc tính với hỗn hợp HBr, theo gót quy tắc Mac-cop-nhi-cop thì thành phầm chủ yếu chiếm được là

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

B. CH3-CH2-CHBr-CH3

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình hóa học:

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 3: Số đồng phân kết cấu anken ở thể khí (đktc) tuy nhiên Lúc cho từng anken bại thuộc tính với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học độc nhất là

A. 2

B. 1

C. 3.

D.4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Có 2 công thức vừa lòng là:

CH2=CH2

Xem thêm: phim trường nguyệt tẫn minh tập 23

CH3-CH=CH-CH3

Câu 4:Đun rét mướt 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH, axit hóa dung dịch thu được vì như thế dung dịch HNO3, nhỏ tiếp nhập dung dịch AgNO3 thấy tạo ra trở nên 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là :

A. C2H5Cl.

B. C3H7Cl.

C. C4H9Cl.

D. C5H11Cl

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Đặt công thức của Y là RCl, phương trình phản xạ :

RCl + NaOH → ROH + NaCl (1)

mol: x → x

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O (2)

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 (3)

mol: x → x

Theo fake thiết và những phản xạ tao đem :

x=21,525143,5x(R+35,5)=13,857x=0,15R=57 (R : C4H9)

Vậy Y là C4H9Cl.

Câu 5:Đun rét mướt 1,91 gam lếu phù hợp X bao gồm C3H7Cl và C6H5Cl với hỗn hợp NaOH loãng vừa phải đầy đủ, tiếp sau đó tăng tiếp hỗn hợp AgNO3 cho tới dư nhập lếu phù hợp sau phản xạ, thu được một,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H­5Cl nhập lếu phù hợp đầu là

A. 1,125 gam.

B. 1,570 gam.

C. 0,875 gam.

D. 2,250 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Căn cứ nhập những đặc thù của những halogen tao thấy chỉ mất C3H7Cl phản xạ được với hỗn hợp NaOH đun rét mướt.

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl + NaOH → C3H7OH + NaCl (1)

mol: x → x

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (2)

mol: x → x

Theo (1), (2) và fake thiết tao đem :

nC3H7Cl=nNaCl=nAgCl=1,435143,5=0,01 mol.mC6H5Cl=1,910,01.78,5=1,125 gam.

Chú ý: C6H5Cl phản xạ với NaOH ở sức nóng chừng cao, áp suất cao.

Câu 6:Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với lếu phù hợp KOH/C2H5OH dư, sau khoản thời gian loại tạp hóa học và dẫn khí sinh đi ra qua loa hỗn hợp brom dư thấy đem x gam Br2 nhập cuộc phản xạ. Tính x nếu như hiệu suất phản xạ lúc đầu là 80%.

A. 25,6 gam.

B. 32 gam.

C. 16 gam.

D. 12,8 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl KOH/C2H5OH, to C3H6 + HCl (1)

mol: 0,2.80% → 0,16

C3H6 + Br2 → C3H6Br2 (2)

mol: 0,16 → 0,16

Theo những phản xạ và fake thiết tao đem : x = 0,16.160 = 25,6 gam.

Câu 7: 0,05 mol hiđrocacbon mạch hở X làm mất đi màu sắc vừa phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam brom đã tạo ra thành phầm đem dung lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6

B. C4H8

C. C5H10.

D. C5H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nBr2=8160=0,05 mol;nX=0,05 mol

Xét tỉ trọng T=nBr2nX=0,050,05=1

→ X là anken CnH2n (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=69,56%

→ n = 5

Vậy công thức của X là C5H10

Câu 8:Cho hiđrocacbon mạch hở X phản xạ với brom (dung dịch) theo gót tỉ trọng mol 1:1, chiếm được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B. but-2-en

C. propilen

D. butan

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

X phản xạ với Br2 theo gót tỉ trọng mol 1:1 nên X là anken, đem công thức CnH2n (n ≥ 2)

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=74,08%

→ n = 4

Vậy công thức của X là C4H8

Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học không giống nhau nên X là but-1-en

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 9: Cho phản xạ thân mật buta-1,3-đien và HBr ở -800C (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3-CHBr-CH=CH2

B. CH3-CH=CH-CH2Br

C. CH2Br-CH2-CH=CH2

D. CH3-CH=CBr-CH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Ở 800C, buta-1,3-đien ưu tiên nằm trong 1,2

Phương trình hóa học

CH2=CHCH=CH2+HBrCH3CHBrCH=CH2(spc)CH3CH=CHCH2Br(spp)

Câu 10.Hợp hóa học này sau đây được dùng làm tổ hợp đi ra PVC:

A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr

C. C6H5Cl D. CH2=CHCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

PVC: poli vinyl clorua

C2H5Cl + KOH → KCl + C2H4 + H2O | C2H5Cl đi ra KCl | C2H5Cl đi ra C2H4 | KOH đi ra KCl

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
 • KOH + CO2 → KHCO3
 • 2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
 • KOH + SO2 → KHSO3
 • KOH + HCl → KCl + H2O
 • KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
 • 2KOH + H2SO4 → K2SO4+ 2H2O
 • 2KOH + CuSO4 → K2SO4+ Cu(OH)2
 • 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2
 • 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3
 • 2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3+ Mg(OH)2
 • KOH + Al(OH)3 → KAlO2+ 2H2O
 • KOH + Cr(OH)3 → KCrO2+ 2H2O
 • 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2+ 2H2O
 • KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O
 • KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O
 • 2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O
 • 6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O
 • 2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O
 • 2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O
 • 2KOH + H2S → K2S + 2H2O
 • KOH + H2S → KHS + H2O
 • KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
 • KOH + NH4Cl -to→ KCl+ NH3 + H2O
 • KOH + NH4NO3 -to→ KNO3+ NH3 + H2O
 • 2KOH + (NH4)2SO4 -to→ K2SO4+ 2NH3 + 2H2O
 • CH3COOCH3 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + C2H5OH
 • C2H5Cl + KOH -to→ KCl + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -to→ KBr + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -toC2H5OH→ KBr + C2H4 + H2O
 • C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O
 • 2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2
 • Zn + 2KOH -to→ K2ZnO2 + H2
 • KOH + KHS → K2S + H2O
 • 2KOH + 2NaHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-kali-k.jsp

Xem thêm: liên quân thử nghiệm ios