Fe + hno3 đặc nguội

     

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là bội phản ứng lão hóa khử, được tinycollege.edu.vn biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung những bài học: cân đối phản ứng oxi hóa khử lớp 10, đặc điểm Hóa học của Al và đặc thù hóa học HNO3.... Cũng tương tự các dạng bài tập. Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và thăng bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng mực hơn.

Bạn đang xem: Fe + hno3 đặc nguội

***
=====>>>>Phần mềm Giải bài Tập đúng chuẩn 100%

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(rắn)

(trắng)

(dung dịch)   (lỏng)

(khí)

(không màu)

(lỏng)

(không màu)

M = 56 M = 63   M = 242 M = 30 M = 18
 

Fe HNO3 = FeNO3)3 NO H2O

 

1. Điều khiếu nại phản ứng Fe chức năng với HNO3

HNO3 loãng dư

2. Cách thực hiện phản ứng mang lại Fe tính năng HNO3

Cho fe (sắt) tính năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

3. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Kim một số loại tan dần sinh sản thành dung dịch muối muối sắt(III) nitrat với khí ko màu hóa nâu trong không gian NO thoát ra.

4. Bài bác tập minh họa

Câu 1. mang lại 11,2 gam fe tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản bội ứng nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Xem đáp án
Đáp án D: Số mol của sắt bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. đến phương trình chất hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình sau:

 

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Xem đáp án
Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 3. Thành phần chủ yếu của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. đánh giá nào sau đó là sai?

A. HNO3 bội phản ứng với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) làm phản ứng với hầu hết kim sa thải Au, Pt.

C. Toàn bộ các muối hạt amoni lúc nhiệt phân mọi tạo khí amoniac.

D. Các thành phần hỗn hợp muối nitrat cùng hợp chất hữu cơ lạnh chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 trong bầu không khí thu được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 6. Để điều chế Fe(NO3)2 ta rất có thể dùng phản nghịch ứng nào sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + dung dịch HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 7. Chỉ thực hiện dung dịch HNO3 loãng, hoàn toàn có thể nhận biết được từng nào chất rắn riêng biệt sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 8. trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 9. cho 16,8 gam bột fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, chiếm được khí NO duy nhất, lượng muối thu được bỏ vô dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung rét kết tủa mà không có không khí nhận được m gam hóa học rắn. Tính m?

A. 10,8 gam 

B. 21,6 gam 

C. 7,2 gam 

D. 16,2 gam


Xem đáp án
Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Bđ 0,3 0,4

Pư 0,1 0,4 0,1 0,1

Kt 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ trọng lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam

 

Câu 10.

Xem thêm: Lý Thuyết Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Của 2 Số Đó, Chuyên Đề: Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số

Sắt chức năng với H2O ở ánh nắng mặt trời cao hom 570 °C thì tạo nên H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 11. cho m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, làm việc đktc). Giá trị của m cùng V theo lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Xem đáp án
Đáp án

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau làm phản ứng còn dư hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại ⇒ fe còn dư, Cu2+ hết, muối hạt Fe2+

3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4 

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 – 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8

 

Câu 12. Dãy những chất và dung dịch nào sau đây khi đem dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 13: hỗn hợp FeSO4 không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 14. cho m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5, sống đktc). Cực hiếm của m với V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 với 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Xem đáp án
Đáp án D

Do sau làm phản ứng thu được tất cả hổn hợp bột KL buộc phải Fe dư, bội nghịch ứng tạo muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3- = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

PTHH:

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3- dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m - 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

 

Câu 15. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi đem dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D

...................................................

Gửi tới các bạn phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được tinycollege.edu.vn biên soạn chấm dứt gửi tới những bạn. Hy vọng tài liệu giúp các bạn biết phương pháp viết và cân bằng phương trình bội nghịch ứng, hiện tượng sau phản nghịch ứng khi mang đến Fe tác dụng với HNO3 loãng dư.

Các chúng ta cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài tập đồ vật Lí 12 ,....Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 11.995
Chia sẻ bài xích viết
Tải về bạn dạng in
0 Bình luận
Sắp xếp theo khoác định tiên tiến nhất Cũ nhất
Phương trình bội nghịch ứng
Giới thiệu cơ chế Theo dõi shop chúng tôi Tải vận dụng Chứng nhận
*

meta.vn. Giấy tờ số 366/GP-BTTTT do cỗ TTTT cấp.
Chuyên mục: Kiến thức thú vị