fe3o4 h2so4 đặc nóng

Fe3O4 H2SO4 đặc

Bạn đang xem: fe3o4 h2so4 đặc nóng

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài xích học: Cân vì thế phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng như các dạng bài xích luyện.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 tính năng với H2SO4 loãng

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

2. Cân vì thế phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình  oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 đi ra Fe2(SO4)3

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe3O4 tính năng với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và với khí mùi hương hắc sulfur đioxit bay đi ra.

7. Một số nội dung bên trên liệu liên quan

 • Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây
 • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng vì thế sắt kẽm kim loại nào là sau đây
 • Bột nhôm trộn với bột Fe oxit lếu hợp ý tecmit nhằm triển khai phản xạ sức nóng nhôm dùng
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
 • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Cách phân biệt những hóa học Hóa học
 • Axit sunfuric loãng: đặc thù chất hóa học, công thức, ứng dụng

8. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu hợp ý của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, với kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

8.1. Tính hóa học vật lí oxit Fe3O4

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và với kể từ tính.

8.2. Tính Hóa chất oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng dẫn đến lếu hợp ý muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc tính năng với những hóa học với tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc tính năng với những hóa học khử mạnh ở sức nóng phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al \overset{t^{o} }{\rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

9. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học Cu, Fe, Ag và những hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp hóa học với phản xạ cùng nhau là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án D

Cu tính năng với FeCl3

Cu + 2 FeCl3 → CuCl2 + 2 FeCl2

Fe tính năng với hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl3

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

CuSO+ Fe→ Cu + FeSO4

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Ag ko tính năng với hỗn hợp nào là.

Câu 2. Dung dịch nào là sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở nên hợp ý hóa học F e(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl quánh → FeCl2 + H2

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe tính năng với oxi, chiếm được 3,04 gam lếu hợp ý X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng bảo toàn nhân tố tao có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là

V = 0,1.1000/2 = 50 ml

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào là sau đây tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Au

Xem đáp án

Đáp án C

A loại vì như thế Cu ko tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng

B Loại vì như thế Ag ko tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng

D Loại vì như thế Au ko tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng

Phương trình phản xạ minh họa

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số cân đối tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Xem đáp án

Đáp án B

Cân vì thế phương trình phản ứng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Tổng thông số cân đối tối giản của phương trình bên trên là: 18

Câu 6. Cho mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

A. Kim loại Fe white color dính vào Cu, hỗn hợp gửi quý phái greed color.

Đồng tan đi ra, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu sắc và kết tủa white color.

Không hiện tượng kỳ lạ, vì như thế phản xạ ko xẩy ra.

Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ red color nâu gửi quý phái greed color.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học xẩy ra Lúc mang đến mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ au xanh

⟹ Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ au gửi quý phái greed color.

Câu 7. Tiến hành những thí nhiệm:

(1) Nhúng thanh Cu vô hỗn hợp FeCl3;

(2) Nhúng thanh Al dư vô hỗn hợp FeCl3;

(3) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Al-Cu vô hỗn hợp HCl;

(4) Nhúng thanh Ag vô hỗn hợp H2SO4 loãng;

(5) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Zn-Fe vô hỗn hợp Na2SO4

Số tình huống xuất hiện tại làm mòn năng lượng điện hoá là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 hoàn toàn có thể sử dụng thuốc test nào là sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Xem đáp án

Đáp án A

Để phân biệt 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 tao người sử dụng BaCl2 và Cu vì

BaCl2 hùn quan sát H2SO4 vì thế chỉ tạo ra kết tủa Trắng với hóa học này

Cu quan sát HCl vì như thế ko xẩy ra phản xạ, còn HNO3 dẫn đến khí ko màu sắc hóa nâu vô ko khí

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 9. Nung 8,4 gam Fe vô ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Quy hỗn hợp X về 2 chất Fe và Fe2O3:

Hòa tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư tao có:

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)2 + 3NO2 + 3H2O

0,1/3 0,1

Số mol nguyên vẹn tử Fe vô oxit Fe2O3 là

⇒ nFe = (8,4/56) - (0,1/3) = 0,35/3 → nFe2O3 = 0,35/(3×2)

Vậy mX = mFe + mFe2O3

⇒ mX = (0,1/3). 56 + (0,35/3). 160 = 11,2 gam.

Câu 10. Hỗn hợp ý A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong bại liệt số mol FeO thông qua số mol Fe2O3). Hòa tan 4,64 gam A vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được 200 ml hỗn hợp X . Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 0,1M quan trọng nhằm chuẩn chỉnh phỏng không còn 100 ml hỗn hợp X?

A. 0,1 lít

B. 0,12 lít

C. 0,2 lít

D. 0,24 lít

Xem đáp án

Đáp án C

Vì số mol của FeO thông qua số mol của Fe2O3 nên tao coi lếu hợp ý là Fe3O4

Ta với phương trình hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 +4H2O

0,02 → 0,02

Trong 100 ml X sẽ sở hữu 0,01 mol FeSO4 nên:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

→ nKMnO4 = 0,02 mol → VKMnO4 = 0,02/0,1 = 0,2 lit

Câu 11. Nung lếu hợp ý bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới Lúc kết cổ động phản xạ chiếm được hóa học rắn A. Cho A tính năng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí B. Tỉ khối của B đối với bầu không khí là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol

X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)

→ Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2

→ MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3

→ d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046

Câu 12. Hòa tan trăng tròn gam lếu hợp ý bột Fe và Fe2O3 vì thế một lượng hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ, chiếm được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X tính năng với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa chiếm được rước nung giá buốt vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

→ mFe2O3 = mhh - mFe = trăng tròn - 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Dung dịch X chiếm được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Kết tủa chiếm được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này chiếm được Fe2O3

BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

→ mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)

Xem thêm: dịch hình ảnh trên web

Câu 13. Hòa tan không còn m gam Fe vì thế 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan giảm xuống, tuy nhiên theo đòi đề bài xích, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 14. Có những nguyên vẹn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những vật liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên liệu dùng để làm luyện ngang là quặng Fe với ko 30-95% oxi Fe, ko chứa chấp hoặc chứa chấp đặc biệt không nhiều S,P

Than cốc(không với vô bất ngờ,nên pha chế kể từ phàn nàn mỡ) với tầm quan trọng cung ứng sức nóng Lúc cháy, dẫn đến hóa học khử là CO và tạo ra trở nên gang

Chất chảy CaCO3 ở sức nóng phỏng cao bị phân diệt trở nên CaO, sao bại liệt hóa phù hợp với SiO2 là hóa học khó khăn giá buốt cháy với vô quặng Fe trở nên xỉ silicat dễ dàng giá buốt chảy, với lượng riêng biệt nhỉ nổi lên bên trên gang

Câu 15. Cho 8,4 gam bột Fe vô 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xẩy ra phản xạ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo ra muối hạt Fe2+

ne Fe mang đến tối nhiều = 0,15.2 = 0,3 mol

ne Ag+ nhận tối nhiều = 0,2 mol

ne Cu2+ nhận tối nhiều = 0,1.2 = 0,2 mol

Ta thấy : 0,2 < ne Fe mang đến tối nhiều < 0,2 + 0,2

=> Ag+ phản xạ không còn, Cu2+ phản xạ 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo ra Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

=> m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

Câu 16. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe vì thế hỗn hợp H2SO4 đậm quánh vừa vặn đầy đủ , với chứa chấp 0,075 mol H2SO4, chiếm được b gam một muối hạt và với 168 ml khí SO2 (đktc có một không hai bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

=> nSO4(2-) = nH2SO4 - nSO2 = 0,0675 mol

Sau phản xạ muối hạt chiếm được là:

Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

=> x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

Câu 17. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp HNO3 lấy dư, tao được lếu hợp ý bao gồm nhì khí NO2 và NO với VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 vì thế 2,625. Thành phần Phần Trăm theo đòi thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe đang được người sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi số mol NO2 và NO thứu tự là a, b

Ta với hệ phương trình:

a + b = 0,8

46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

=> a = 0,6 và b = 0,2

%VNO2 = 75% ;

%VNO = 25%

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,6 ← 0,6

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,6 ← 0,2

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 ← 0,3

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 18. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu hợp ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vô 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch chiếm được mang đến tính năng vừa vặn đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa rước nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng phỏng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn nhân tố Fe

=> nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 thứu tự là x, nó (mol)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn nhân tố Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + nó = 0,12 (I)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,07 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,04; nó = 0,002

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn nhân tố Na

=> nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)

nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

=> nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn nhân tố N là:

nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

=> C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%

Câu 19. Nhận tấp tểnh nào là ko chính về năng lực phản xạ của Fe với nước?

A. Tại sức nóng phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe tính năng với nước dẫn đến Fe3O4 và H2.

B. Tại sức nóng phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với nước dẫn đến Fe(OH)3.

C. Tại sức nóng phỏng to hơn 570oC, Fe tính năng với nước dẫn đến FeO và H2.

D. Tại sức nóng phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở sức nóng phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Ở sức nóng phỏng cao, Fe khử được tương đối nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại sức nóng phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với H2O dẫn đến FeO

Câu trăng tròn. Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Kết cổ động phản xạ được hỗn hợp X. Dung dịch X bao gồm muối hạt :

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)2; AgNO3

C. Fe(NO3)3; AgNO3

D. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3

Xem đáp án

Đáp án C

Cho một không nhiều bột Fe vô AgNO3 dư:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Câu 21. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) FeO tính năng với hỗn hợp HNO3

(b) Fe(NO3)2 tính năng với hỗn hợp HCl

(c) FeCO3 tính năng với hỗn hợp H2SO4

(d) K tính năng với hỗn hợp Fe2(SO4)3

(e) Ba tính năng với hỗn hợp FeCl2

Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thử nghiệm dẫn đến hóa học khí là?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Xét thành phầm của từng phản xạ => Số phương trình vừa lòng đề bài

(a) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(b) 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

(c) FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

(d) K + H2O → KOH + H2

6KOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

(e) Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + FeCl2→ BaCl2 + Fe(OH)2

→ Số thử nghiệm sinh đi ra hóa học khí là: 5

Câu 22. Cho sơ đồ dùng gửi hóa:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 (mỗi mũi thương hiệu ứng với cùng 1 phản ứng). Hai hóa học X, Y thứu tự là

A. HCl, NaOH

B. HCl, Al(OH)3

C. KCl, Cu(OH)2

D. Cl2, KOH

Xem đáp án

Đáp án D

Ta với phương trình phản ứng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

Câu 23. Cặp hỗn hợp nào là tại đây phản xạ cùng nhau dẫn đến hóa học khí?

A. NH4Cl và AgNO3.

B. NaOH và H2SO4.

C. Ba(OH)2 và NH4Cl.

D. Na2CO3 và KOH.

Xem đáp án

Đáp án C

A. NH4Cl + AgNO3 → AgCl ↓ + NH4NO3

B. 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

C. Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

D. Na2CO3 không phản xạ với KOH

Câu 24. Dãy bao gồm những hóa học đều phản xạ được với Fe(NO3)2 là:

A. NaOH, Mg, KCl, H2SO4.

B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.

C. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3

D. KCl, Br2, NH3, Zn.

Xem đáp án

Đáp án B

A. Loại KCl ko pư

B. Thỏa mãn

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

3Br2 + 3Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + 2FeBr3

2NH3 + 2H2O + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NH4NO3

12HCl + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

C. Loại Cu, FeCl3

D. Loại KCl

.........................

Trên trên đây VnDoc đang được trình làng cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu có lợi nhé. Các bạn cũng có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một vài tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài xích luyện Hóa 12

Xem thêm: cách tạo gamepass trong roblox