hằng đẳng thức mũ 3

Hằng đẳng thức bậc 3 đang được là thắc mắc được thật nhiều chúng ta học viên, SV dò xét dò xét. Chính vì vậy nội dung bài viết tiếp sau đây của Phạm Vũ Dương Sơn tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu rằng hằng đẳng thức bậc 3 nhé.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức mũ 3

  • A3+ B3= (A + B)3-3AB(A + B)
  • A3+ B3= (AB)3+3AB(AB)
  • (A+B+C)3= A3+ B3+ C3+3(A+B)(A+C)(B+C)
  • A3+ B3+ C3-3ABC = (A+B+C)(A2+ B2+ C2-AB-BC-CA)
  • (AB)3+(BC)3+(CA)3= 3(AB)(BC)(CA)
  • (A+B)(B+C)(C+A) – 8ABC = A(BC)2+ B(CA)2+ C(AB) 2
  • (A+B)(B+C)(C+A) = (A+B+C)(AB+BC+CA)-ABC

7 hằng đẳng thức kỷ niệm lớp 8

Bình phương của một tổng

(a + b) ² = a² + 2ab + b² = (a – b) ² + 4ab

Diễn giải: Bình phương của một tổng nhị số vị bình phương của số loại nhất, cùng theo với nhị phiên tích của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với bình phương của số loại nhị.

Bình phương của một hiệu

(a – b) ² = a² – 2ab + b² = (a + b) ² – 4ab

Diễn giải: Bình phương của một hiệu nhị số vị bình phương của số loại nhất, trừ lên đường nhị phiên tích của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với bình phương của số loại nhị.

Hiệu của nhị bình phương

 a² − b² = (a − b)(a + b)

Diễn giải: Hiệu nhị bình phương nhị số vị tổng nhị số ê, nhân với hiệu nhị số ê.

Lập phương của một tổng

(a + b) ³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

Diễn giải: Lập phương của một tổng nhị số vị lập phương của số loại nhất, cùng theo với tía phiên tích bình phương số loại nhất nhân số loại nhị, cùng theo với tía phiên tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị, rồi cùng theo với lập phương của số loại nhị.

Lập phương của một hiệu

(a – b) ³ = a³ – 3a²b + 3ab² – b³

Diễn giải: Lập phương của một hiệu nhị số vị lập phương của số loại nhất, trừ lên đường tía phiên tích bình phương của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với tía phiên tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị, tiếp sau đó trừ lên đường lập phương của số loại nhị.

Tổng của nhị lập phương

a³ + b³ = (a + b) (a² – ab + b²) = (a + b) ³ – 3a²b – 3ab² = (a + b) ³ – 3ab (a + b)

Diễn giải: Tổng của nhị lập phương nhị số vị tổng của nhị số ê, nhân với bình phương thiếu thốn của hiệu nhị số ê.

Hiệu của nhị lập phương

a³ – b³ = (a – b) (a² + ab + b²) = (a – b) 3 + 3a²b – 3ab² = (a – b) 3 + 3ab (a – b)

Diễn giải: Hiệu của nhị lập phương của nhị số vị hiệu nhị số ê, nhân với bình phương thiếu thốn của tổng của nhị số ê.

Hệ trái khoáy hằng đẳng thức

Ngoài đi ra, tao với 7 mặt hàng đẳng thức lớp 8 bên trên bên trên. Thường dùng trong lúc biến hóa lượng giác chứng tỏ đẳng thức, bất đẳng thức,..

Xem ngay: 50% giờ vị từng nào phút

Cách nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức lớp 8

Qui tắc nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức

Muốn nhân một nhiều thức với cùng một nhiều thức, tao nhân từng hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của nhiều thức ê rồi với mọi tích cùng nhau.

Công thức

Cho A,B,C,DA,B,C,D là những nhiều thức tao có:

(A+B).(C+D)(A+B).(C+D)

=A(C+D)+B(C+D)=A(C+D)+B(C+D)

=AC+AD+BC+BD.=AC+AD+BC+BD.

Các dạng toán cơ bản

Dạng 1: Thực hiện nay luật lệ tính (hoặc rút gọn gàng biểu thức)

Phương pháp

Sử dụng quy tắc nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức.

Ví dụ:

(x+1)(2x+1)=x.2x+x.1+1.2x+1.1=2×2+x+2x+1=2×2+3x+1(x+1)(2x+1)=x.2x+x.1+1.2x+1.1=2×2+x+2x+1=2×2+3x+1

Dạng 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

Phương pháp

Giá trị của biểu thức f(x)f(x) tại x0x0 là f(x0)f(x0)

Ví dụ: 

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2) tại  x=2x=2

Ta có: 

A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)

⇔A=x.x2+x.1−1.x2−1.1−2x.x2+2x.2−3.x2+3.2

⇔A=x3+x−x2−1−2×3+4x−3×2+6

⇔A=−x3−4×2+5x+5A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)

⇔A=x.x2+x.1−1.x2−1.1−2x.x2+2x.2−3.x2+3.2

⇔A=x3+x−x2−1−2×3+4x−3×2+6⇔A=−x3−4×2+5x+5

Tại x=2x=2 ta có: 

A=−23−4.22+5.2+5=−9A=−23−4.22+5.2+5=−9.

Dạng 3: Tìm xx

Phương pháp

Sử dụng những quy tắc nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức nhằm biến hóa trả về dạng tìm xx cơ bạn dạng.

Ví dụ: 

Tìm x biết:

(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

Ta có:

(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

⇔x.x+3.x+2.x+2.3−x.x−5.x+2.x+2.5=6

⇔x2+3x+2x+6−x2−5x+2x+10=6

⇔2x+16=6⇔2x=−10

⇔x=−5(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

⇔x.x+3.x+2.x+2.3−x.x−5.x+2.x+2.5=6

⇔x2+3x+2x+6−x2−5x+2x+10=6

⇔2x+16=6

⇔2x=−10

⇔x=−5

Bài tập luyện nhân nhiều thức với tương đối nhiều loại lớp 8

Bài 1: Kết trái khoáy của luật lệ tính (x -2)(x +5) vị ?

A. x2 – 2x – 10.

B. x2 + 3x – 10

C. x2 – 3x – 10.

D. x2 + 2x – 10

Bài 2: Thực hiện nay luật lệ tính  ta với sản phẩm là ?

A. 28x – 3.

B. 28x – 5.

C. 28x – 11.

D. 28x – 8.

Bài 3: Giá trị của x vừa lòng ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + một là ?

A. x = – 1.

B. x =  

C. x = .

D. x = 0

Bài 4: Biểu thức rút gọn gàng của biểu thức A = ( 2x – 3 )( 4 + 6x ) – ( 6 – 3x )( 4x – 2 ) là ?

A. 0   B. 40x

C. -40x   D. Kết trái khoáy không giống.

Bài 5: Rút gọn gàng biểu thức A = (x + 2).(2x – 3) + 2 tao được:

A. 2×2+ x – 4     B. x2+ 4x – 3

Xem thêm: code x2 kinh nghiệm blox fruit update 18

C. 2×2– 3x + 2     D. –2×2+ 3x -2

Bài 6: Rút gọn gàng biểu thức A = (2×2 + 2x).(-2×2 + 2x ) tao được:

A. 4×4+ 8×3+ 4×2     B. –4×4 + 8×3

C. –4×4+ 4×2 D. 4×4 – 4×2

Có thể chúng ta cần: Cách tính lượng riêng

Bài 7: Tính độ quý hiếm biểu thức: A = (x + 3).(x2 – 3x + 9) bên trên x = 10

A.1980     B. 1201

C. 1302     D.1027

Bài 8: Tìm x biết: (2x + 2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

Bài 9: Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) – 6x.(x + 2) = 16

A. x = 2     B. x = – 3

C. x = – 1     D. x = 1

Giải tập luyện nhân đơn thức với tương đối nhiều thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Câu 1: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta với ( x – 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) – 2( x + 5 )

= x2 + 5x – 2x – 10 = x2 + 3x – 10.

Chọn đáp án B.

Câu 2: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta với ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + 1

⇔ ( 2x – x2 + 2 – x ) – ( 3×2 + 6x + 5x + 10 ) = – 4×2 + 1

⇔ – 4×2 – 10x – 8 = – 4×2 + 1 ⇔ – 10x = 9 ⇔ x = 

Vậy nghiệm  x ở đây  là .

Chọn đáp án B.

Câu 3: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta với ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + 1

⇔ ( 2x – x2 + 2 – x ) – ( 3×2 + 6x + 5x + 10 ) = – 4×2 + 1

⇔ – 4×2 – 10x – 8 = – 4×2 + 1 ⇔ – 10x = 9 ⇔ x = – 9/10

Vậy độ quý hiếm x cần thiết dò xét là x = – 9/10.

Chọn đáp án B.

Câu 4: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta với A = ( 2x – 3 )( 4 + 6x ) – ( 6 – 3x )( 4x – 2 )

= ( 8x + 12×2 – 12 – 18x ) – ( 24x – 12 – 12×2 + 6x )

= 12×2 – 10x – 12 – 30x + 12×2 + 12 = 24×2 – 40x.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (x + 2).(2x – 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2×2 – 3x + 4x – 6 + 2

A = 2×2 + x – 4

Chọn đáp án A.

Câu 6: Giải bài tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (2×2 + 2x).(-2×2 + 2x )

A = 2×2.(-2×2 + 2x) + 2x.(-2×2 + 2x)

A = 2×2.(-2×2) + 2×2.2x + 2x. (-2×2) + 2x .2x

A = -4×4 + 4×3 – 4×3 + 4×2

A = -4×4 + 4×2

Chọn đáp án C.

Câu 7: Giải bài bác tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (x + 3).(x2 – 3x + 9)

A = x .(x2 – 3x + 9) + 3.(x2 – 3x + 9)

A = x3 – 3×2 + 9x + 3×2 – 9x + 27

A = x3 + 27

Giá trị biểu thức khi x = 10 là : A = 103 + 27 = 1027

Chọn đáp án D.

Câu 8: Giải bài bác tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: (2x + 2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x – 1) + 2(x – 1) – x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2×2 – 2x + 2x – 2 – 2×2 – x – 4x – 2 = 0

⇔ – 5x – 4 = 0

⇔ – 5x = 4

⇔ x =  

Chọn đáp án A.

Câu 9: Giải bài bác tập luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x – 3) – 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x – 3) + 1.(2x – 3 ) – 6x. x – 6x . 2 = 16

⇔ 6×2 – 9x + 2x – 3 – 6×2 – 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ – 19x = 19

⇔ x = – 1

Chọn đáp án C

Bài ghi chép mới

Xem thêm: cách đánh dấu tích vào ô vuông trong word

• Bột ngũ ly đủ chất An Sinh &#160        • Cách thực hiện kem chuối hộp sữa chua, sữa quánh thật ngon tận nhà         • Mua phân tử giắt khén ở TP HCM LH: 0379.720.449         • Bưởi đỏ hỏn Tân Lạc là gì? Công dụng của bòng Tân Lạc         • Cách chế trở nên giắt mật thô giản dị và đơn giản, dễ dàng làm