Hòa tan m gam hỗn hợp gồm cu và fe3o4

Ứng dụng toán thù hóa nhằm định lượng hỗn hợp cloramphenicol, dexamethason naphazolin bởi quang đãng phổ tử ngoại
Bạn đang xem: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm cu và fe3o4

... Các dung dịch hỗn hợp chuổn %t m lại Nồng độ (mg/L) STT CLO DEX ILS CLS NAP.. CLO DEX NAP CLO DEX NAP. 98, 6 101,5 98, 5 99,1 30 100,9 99,1 50 101 ,7 99,0 97, 7 102,3 99,3 98 ,7 30 12 101,3 98, 3 98, 3 ... ụl MWOI0 siỊ -m, tern -m m ịcmỊmxềHìệmmmilimet Hình Sắc ký kết đổ rửo xuất sắc củơ Collỵdexo đế định lượng NAf! Điểu kiện sác kỷ: động: Methũĩiol - dung dịch đ m NH4N03 pH 9,5 (93 :7) ; cột Silicơ (5 m; 4,6 X ... phổ dung dịch chế ph m Collydexa, phổ hỗn hợp phổ cùng dung dịch độ đậm đặc tương ứng (CLO 40 mg/l + DEX 10 mg/l + NAPhường mg/l + vitamin B2 0,4 mg/l) tương đương khoảng chừng 225 300 nm Giả thiết lô thu c...
*

Dùng m gam hỗn hợp Al để khử trả yoanf một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối luongj oxit sút 0 pot


... nh m hoàn toàn m gam hỗn hợp g m Al FexOy thu hỗn hợp chất rắn B Cho B tác dụng vơi dung dịch NaOH thu dung dịch C, phần không tan D 0, 672 lít khí H2 .Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch ... Lấy hỗn hợp sau phản ứng đến tác dung cùng với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch C 0,0 672 lít khí H2 ./phần mang thực phản ứng nhiêt nh m phản sau đem hỗn hợp sau hản ứng mang lại tác dụng cùng với dung dịch axit ... CTPT oxit sắt tính giá thị m b/Nếu mang lại 200ml dung dịch HCl 1M tác dung với dung dịch C mang lại phản ứng ngừng thu 6,24 gam kết tủa số gam NaOH dung dịch NaOH lúc đầu bao nhiêu? M t hỗn hợp A g m bột...


Xem thêm: Độ Tự Cảm Của Cuộn Dây - Cách Tính Cho Mạch Phân Tần Loa

*

*

*Xem thêm: Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 7 Có Đáp Án Nâng Cao Lớp 7 Có Đáp Án

*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị