Lợn ỉ lai lợn đại bạch

KHả NĂNG SảN XUấT CủA CáC Tổ HợPhường LợN LAI GIữA NáI F1 (YORKSHIRE ì MóNG CáI) VớI ĐựC GIốNG DUROC, LANDRACE Và F1(LANDRACE ì YORKSHIRE) NUÔI TạI BắC GIANG


... ± 1 , 07 50 96 , 78 ± 0, 87 50 97, 74 ± Số 60 ngày/ổ (con) 31 10, 23 0, 26 50 9, 90 0,25 50 10, 02 Thời gian cai sữa (ngày) 31 32 ,71 ± 0, 66 50 32 , 78 ± 0, 54 50 31 ,84 ± 0, 54 Khối hận lượng sơ sinch /con (kg) 359 ... 31 96, 10 ± 0, 97 50 94,13 ± 1,12 50 96 ,03 ± 1 , 07 Số để nuôi/ổ (con) 31 11, 10 ± 0, 26 50 10, 36 ± 0, 29 50 10, 38 ± 0, 28 0, 27 Số cai sữa/ổ (con) 31 10, 68 ± 0, 28 50 9,96 ± 0, 24 50 10, 12 ± Tỷ lệ nuôi ... 113, 97 ± 0, 35 50 113, 68 ± 0, 27 50 113,32 ± 0, 32 Số đẻ ra/ổ (con) 31 12, 10 ± 0, 40 50 11,42 ± 0, 44 50 11, 30 ± 0, 37 Số sơ sinc sống/ổ (con) 31 11, 58 ± 0, 36 50 10, 62 ± 0, 35 50 10, 78 ± 0, 34 Tỷ lệ sơ...

Bạn đang xem: Lợn ỉ lai lợn đại bạch


*

NĂNG SUấT Và CHấT LƯợNG THịT CủA CáC Tổ HợP LợN LAI GIữA NáI F1 (YORKSHIRE ì MóNG CáI) VớI ĐựC GIốNG LANDRACE, DUROC Và PIDU (PIéTRAIN ì DUROC)


... 81 ,75 a ± 0, 31 b ± 0, 69 66 ,88 a ± 0, 63 b ± 0, 27 70 , 97 a ± 0, 16 c ± 0, 73 b ± 0, 96 c b ± 0, 25 86 , 50 a ± 0, 55 22 ,77 L*(Lighness) 0, 36 50, 54 ± 0, 22 53, 68 ± 0, 21 2,21 49,29 ± 0, 97 49,63 ± 0, 75 ± 0, 10 ... L ì (Y ì MC) lại có dy mỡ thừa lng cao ra mắt Vũ Đình Tôn v cs ( 200 8) , Phùng Thăng Long ( 200 4) 27. 40 22 .77 25 .00 đôi mươi. 00 15 .00 10. 00 5 .00 0. 00 Dx(YxMC) Lx(YxMC) (PxD )x( YxMC) Hình Độ dy ngấn mỡ lng cđa c¸c ... 0, 10 6,44 ab ± 0, 05 6,59 b ± 0, 05 5,49 Tỷ lệ nạc (%) b ± 0, 02 5,52 ± 0, 02 5,49 ± 0, 02 3 ,03 ± 0, 11 2 ,76 ± 0, 21 2,96 ± 0, 19 ± 1 , 08 48, 96 ± 0, 58 45 ,89 ± 0, 87 47, 29 ab a b a* (Rednes) 5, 98 ± 0, 18...
*

Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật " MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI F1 (MÓNG CÁI X YORKSHIRE) VÀ NÁI MÓNG CÁI NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI QUẢNG BÌNH " pptx


... CT 0, 03 20 0, 906 9 0, 05 10 1,9 672 0, 06 70 1 ,75 39 0, 80 1 0 0, 06 10 0,19 10 3,4 482 0, 302 0 0, 602 0 0, 0 600 1, 70 2 1 0, 03 80 7 ,03 28 0, 43 10 0 ,7 605 0, 01 30 0, 102 7 0, 1 100 0, 86 96 0, 08 10 1,93 57 0, 104 0 1 ,71 87 0, 80 6 0 0, 0 603 ... 0, 0 603 0, 19 30 3,44 67 0, 37 70 0,5 688 0, 09 trăng tròn 1, 673 3 0, 15 đôi mươi 6, 603 0 0, 4 600 0, 74 13 0, 09 70 0 ,09 82 0, 11 10 0 ,86 87 0, 08 20 1,93 50 0, 103 0 1 ,71 99 0, 80 8 0 0, 0 600 0, 23 60 3,3496 0, 3 80 0 0, 5 676 0, 09 30 1, 672 7 0, 17 30 ... 0, 78 30 0 ,06 37 0, 18 10 3,4699 0, 12 80 0, 67 30 0 ,01 30 1 ,74 47 0, 02 60 7 , 07 60 0, 303 0 0, 84 22 0, 000 2 0, 103 4 0, 0131 0, 9153 0, 0 07 0 2 ,01 trăng tròn 0 ,01 10 1, 80 6 4 0, 79 trăng tròn 0 ,06 24 0, 19 10 3,44 60 0,14 80 0,6655 0, 01 40 1 ,74 30...

Xem thêm: Bài Ca Dao: Đàn Ông Không Râu Bất Nghì, Đàn Ông Không Râu Bất Nghì


*

Báo cáo khoa học: " Năng suất cùng tác dụng chăn nuôi lợn nái lai f1 (yorkshire ì móng cái) trong điều kiện nông hộ" pot


... s÷a/løa 9,68a ± 0, 30 19 ,79 10, 69b ± 0, 32 16 ,88 11 ,05 bc ± 0, 37 14 ,82 11 , 08 bc ± 0, 47 15, 40 Sè xuÊt b¸n/løa 9,61a ± 0, 29 19,45 10, 63b ± 0, 32 17 ,03 11 ,00 bc ± 0, 36 14,45 9 ,77 ab ± 0, 58 21, 37 Khèi lợng sơ ... sèng/løa 10, 46a ± 0, 27 16,29 10, 94ab ± 0, 40 trăng tròn, 76 12,55c ± 0, 60 21,55 12,15bc 0, 77 22 ,74 Số để nuôi/lứa 10, 37a ± 0, 25 15, 67 10, 81 ab ± 0, 32 16 ,85 11,30bc ± 0, 35 13, 80 11,31bc ± 0, 38 12, 18 Sè cổ cai ... 10, 79 ± 0, 16 15,49 Snai lưng cai s÷a/løa 10, 42 ± 0, 18 18 , 07 Sè cổ xuÊt b¸n/løa 10, 20 0, 18 18, 58 Khối hận lợng sơ sinc trung bình /bé kg 1 ,00 0, 01 10, 89 Thời gian cai sữa ngày 41, 68 0, 67 16,56 Thời gian xuất...
*

NĂNG SUấT SINH SảN CủA NáI LAI F1 (YORKSHIRE ì MONG CAI) PHốI VớI ĐựC GIốNG LANDRACE, DUROC Và (PIETRAIN ì DUROC)


... 11, 68 94,39 11,29 10, 26 91, 37 29,45 a 1 ,02 12 , 08 a 6 ,00 61 ,76 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 0, 21 0, 31 0, 34 3, 48 0, 29 0, 41 1,33 0, 25 0, 01 0, 56 0, 06 1 ,89 30 30 30 30 30 30 30 30 3 68 30 316 30 114 ,0 a ... a 12, 80 12 , 07 94, 18 11, 20 10, 40 93,53 29,93 b 1 , 07 13 ,09 b 6,31 66 , 07 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 0, 31 0, 41 0, 50 2,33 0, 38 0, 39 2, đôi mươi 0,31 0, 01 0, 43 0, 06 2 ,79 32 32 32 32 32 32 32 32 342 32 3 18 32 ... 342 32 3 18 32 114 ,06 b 11,44 10, 72 93,93 10, 41 9,91 95,69 29,53 c 1,15 12 ,06 a 6,16 61 ,04 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 0, 45 0, 34 0, 36 1,65 0, 45 0, 42 1, 40 0, 28 0, 01 0, 41 0, 06 1 ,77 * Ghi chú: Các giá bán...

Xem thêm: Tiính Diện Tích Tam Giác Thường, Vuông, Cân, Đều, Bài Tập Có


*

Nghiên cứu vãn một số tiêu chuẩn sinc lý ngày tiết của nhì tổng hợp lai (landrace x móng cái)x duroc với (landrace x móng cái)x pidu nuôi trong ĐK trang trai huyện phong điền, tỉnh giấc quá thiên huế


... tính cao đối với lợn khỏe Tại lợn Móng Cái tự 22, 50 ± 0, 34 nghìn/ mm3 tăng lên đến 26, 30 ± 0, 50 nghìn/ milimet 3, lợn Đại Bạch từ bỏ 17, đôi mươi nghìn/ milimet lên 23, 18 ± 0, 60 nghìn/ mm3, giống F2 trường đoản cú trăng tròn, 62 ± 0, 45 ... khỏe mạnh 7, 12; 7 ,09 ; 7 ,03 ; 7, 17 triệu/ mm3 Theo Chu Đức Thắng và cs ( 201 1) <19> con số hồng cầu lợn sau cai sữa ( 30 – 60 ngày) nằm trong tương đương lợn Đại Bạch 7, 18 ± 0, 23 triệu/ mm3, tương đương lợn Móng Cái, ... 1/ 10/ 201 4 sngơi nghỉ Nông nghiệp PTNT tỉnh TT Huế tổng bọn lợn gồm 201 70 8 con( tăng 1. 37 % đối với kì), lũ lợn nạc8 603 2 ( tăng 8, 52% so với kì) chỉ chiếm 42,65% tổng bọn Đàn lợn nái ngoại nái F1( MC x...

Chuyên mục: Kiến thức thú vị