Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương

*

Một nhóm 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m mương. Người ta bổ sung thêm 20 fan nữa thuộc đào thì vào một ngày đào được bao nhiêu mét mương?(Mức đào của mỗi người nlỗi nhau).


*

Nếu có thêm 20 người nữa thì tổng cộng có:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm đôi mươi người nữa cùng đaoà thì vào một ngày đào được:

35x3=105(m đường)

mình nha người mua hàng !!!!!


*

Nếu bao gồm thêm 20 tín đồ nữa thì tổng cộng có:10+20=30﴾người﴿30 người gấp 10 người:30:10=3﴾lần﴿Người ta bổ sung thêm đôi mươi tín đồ nữa thuộc đaoà thì vào một ngày đào được:35x3=105﴾m đường﴿

Linc Nguyễn


Nếu có thêm đôi mươi người nữa thì tổng cộng có:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm trăng tròn người nữa cùng đaoà thì trong một ngày đào được:

35x3=105(m đường)

bai de qua ma


tổng thể tín đồ sau khiđược tăng thêm là:

10+20=30(ng)

30ng gấp 10ng chu kỳ là:

30:10=3(lần)

vào một ngày 30ngđàođược là:

35x3=105(m)

Đ/S:105m


Nếu bao gồm thêm trăng tròn fan nữa thì gồm vớ cả:

10 + đôi mươi = 30 (công nhân)

30 gấp 10:

30 : 10 = 3 (lần)

Số km con đường đào ví như thêm 20 bạn nữa là:

35 . 3 = 105 (km)

Đáp số: …………


Sau khi bổ sung có:

10 + 20 = 30 ( người )

Số mét mương 30 người đào được trong một ngày là;

35 × ( 30 ÷ 10 ) = 105 ( m )

Đs: 105 m


Nếu gồm thêm đôi mươi tín đồ nữa thì tất cả tất cả:

10 + trăng tròn = 30 (công nhân)

30 vội vàng 10:

30 : 10 = 3 (lần)

Số km đường đào nếu thêm đôi mươi fan nữa là:

35 . 3 = 105 (km)

Đáp số: …………
Xem thêm: Cách Kiểm Tra Năm Nhuận (Leap Year), Viết Chương Trình Kiểm Tra Năm Nhuận C

trường hợp bao gồm thêm trăng tròn fan nữa

10+20=30(m)

30 fan vội 10 người

30:10=3(lần)

fan ta bổ sung thêm đôi mươi người thì một ngày đáo được

35x3=105(m)

đ/s:105 m mương


Bài giải

Nếu thêm 20 tín đồ nữa thì tổng cộng tín đồ là :

10 + đôi mươi = 30 ( người )

Tổng số bạn tăng thêm là :

30 : 10 = 3 ( lần )

Người ta bổ sung cập nhật thêm trăng tròn fan nữa thì hàng ngày đào được là :

35 x 3 = 105 ( km )

Đáp số : 105 km


Khi người ta ngã sungthêm 20 người nữa thì tổng cộng có số bạn là:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm đôi mươi người nữa cùng đàothì trong một ngày đào được số mét đường là:

35x3=105(m đường)

vậy....


môt nhóm 10 tín đồ vào một ngày đào được 35m mương .bạn ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi tín đồ nữa cùng đàothì vào một ngày đào được từng nào mét mương ? ( nút đào của mọi cá nhân tương đồng )


một nhóm 10 bạn trong 1 ngày đào được 35m mương. Ngườita bổ sung thêm 20 người nữa cùngđào thì vào một ngày đào được từng nào mét mương? (Mức đào của mỗi cá nhân như nhau)


một đội 10 tín đồ trong một ngày thì đào được 35m mương. Người ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương mức đào của mỗi cá nhân nhỏng nhau


Một đôi 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m mương. tín đồ ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi người nữa thuộc đào thì vào vào một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mọi cá nhân nlỗi nhau)


Một nhóm 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung cập nhật thêm 20 fan nữa thuộc đào thì trong một ngày team kia đào được bao nhiu mét mương ? ( mức đào của mỗi ngườinlỗi nhau)


Một đội 10 fan vào một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung cập nhật thêm trăng tròn fan nữa thuộc đào thì vào một ngày đội đó đào được từng nào mết mương?(Mức đào của mọi cá nhân như nhau)


Một team 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m nương. Nếu bổ sung thêm đôi mươi người nữa thuộc đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (nút đào của một tín đồ như nhau)
Xem thêm: Dàn Ý Phân Tích 8 Câu Thơ Cuối Đoạn Trích Trao Duyên Của Nguyễn Du Hay Nhất

một đội 10 người vào một ngày đào được 35m mương .tín đồ ta bổ sung cập nhật đôi mươi bạn nữa thuộc đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ?( mực đào mọi người hệt nhau )


Có 10 fan vào một ngày đào được 35m mương. Người ta bổ sung cập nhật thêm 20 bạn nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu m mương ? ( Mức đào của mỗi cá nhân hệt nhau. )


Chuyên mục: Kiến thức thú vị