Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng

     
A.Các nước tư bản: bên trong tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoàixâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa.B.Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt.C.Phong trào đấu tranh xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng

Câu 2:Mã câu hỏi:96229

Mâu thuẫn vừa cơ bản vừa chủ yếu trong xã hội Việt Nam dưới thời Thực dân Pháp thống trị là?


A.Nhân dân, chủ yếu là nông dân với địa chủB.Công nhân với tư bảnC.Toàn thể nhân dân Việt Nam với Thực dân Pháp

Câu 3:Mã câu hỏi:96230

Chủ trương “dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục nền độc lập cho dân tộc”, đại diện của xu hướng bạo động này là?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Chu TrinhC.Bùi Quang Chiêu

Câu 4:Mã câu hỏi:96231

Chủ trương “vận động cải cách văn hóa, xã hội; động viên lòng yêu nước trong nhân dân; đả kích bọn vua quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài”, đại biểu xu hướng cải cách này là ?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Châu TrinhC.Nguyễn Ái Quốc

Câu 5:Mã câu hỏi:96232

Vụ ám sát Ba Danh (Bazin - trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp) xảy ra vào thời gian nào? Do những tổ chức nào thực hiện?


A.2-1919, một số đảng viên của Tân Việt Cách mạng ĐảngB.2-1929, một số đảng viên của Việt Nam quốc dân ĐảngC.3-1929, một số đảng viên của Đảng Thanh niên Cao vọng

Câu 6:Mã câu hỏi:96233

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ hàng thế kỷ” ?


A.Cuộc Cách mạng Tháng 10 năm 1917 ở Nga giành thắng lợi.B.Sự thành lập của Quốc tế cộng sản.C.Sự ra đời của Hội Quốc tế. Nông Dân

Câu 7:Mã câu hỏi:96234

Quốc tế cộng sản (quốc tế III) được thành lập khi nào?


A.7/1971.B.3/1918.C.3/1919.

Câu 8:Mã câu hỏi:96235

Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp ?


A.Xã hội thuộc địa.B.Xã hội nửa phong kiến.C.Xã hội có giai cấp.

Câu 9:Mã câu hỏi:96236

Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930-1954 ?


A.Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập tự do cho dân tộc.B.Xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân.C.Chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.

Câu 10:Mã câu hỏi:96237

Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá: “Ông là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia”. Ông là ai?


A.Phan Bội Châu.B.Phan Châu Trinh.C.Vua Hàm Nghi.

Câu 11:Mã câu hỏi:96238

Tân Việt cách mạng Đảng ra đời khi nào?


A.3/1926.B.5/1927C.7/1928. Hội Hưng Nam

Câu 12:Mã câu hỏi:96239

Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của Pháp là ?


A.Công nhân và nông dân.B.Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.C.Công nhân, nông dân, tiẻu tư sản.

Câu 13:Mã câu hỏi:96240

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?


Câu 14:Mã câu hỏi:96241

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam ta” ?


A.Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp.B.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.C.Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc- Lanh của Phạm Hồng Thái.

Câu 15:Mã câu hỏi:96242

Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu tiên năm 1930?


A.Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.B.Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam CS Đảng, Đông Dương CS liên đoàn.C.An Nam CS Đảng và Đông Dương CS liên đoàn.

Câu 16:Mã câu hỏi:96243

Hội VN cách mạng thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa” khi nào?


A.Năm 1926.B.Năm 1927.C.Năm 1928.

Câu 17:Mã câu hỏi:96244

Trong tác phẩm Đường Kách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc đã đề cập giai cấp nào là chủ, gốc, và cái cốt của cách mệnh?


A.Liên kết công - nông.B.Giai cấp vô sản.C.Giai cấp công nhân.

Xem thêm: Tuyệt Chiệu Giảm Mỡ Bụng Nhờ Động Tác Hít Thở Đúng Cách Hít Thở Giảm Mỡ Bụng 2

Câu 18:Mã câu hỏi:96245

Chọn đáp án đúng nhất:


A.Cách mạng VN là cuộc cách mạng “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.B.Đảng Cộng sản VN là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân VN.C.Sự kiện Đảng Cộng sản VN ra đời là 1 bước ngoặt vô vùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng VN ta.

Câu 19:Mã câu hỏi:96246

Nội dung nào không phải là nhiệm vụ về kinh tế của cách mạng VN?


A.Thủ tiêu hết các thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính Phủ công nông binh quản lí.B.Lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.C.Bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ.

Câu 20:Mã câu hỏi:96247

Sau khi Tân Việt cách mạng Đảng ra đời, trong nội bộ Đảng diễn ra cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng nào?


A.Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tư sản.B.Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cải lương.C.Tư tưởng cách mạng tư sản và tư tưởng cải lương.

Câu 21:Mã câu hỏi:96248

Phong trào Cần Vương diễn ra vào thời gian nào?


A.1885-1896.B.1884-1913.C.1884-1896.

Câu 22:Mã câu hỏi:96249

Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che dấu tội ác dưới cái vỏ bọc “khai hóa văn minh”?


A.Bản án chế độ thực dân Pháp.B.Đường kách mệnh.C.Nhật ký trong tù.

Câu 23:Mã câu hỏi:96250

Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ta đặt ra trong thực tiễn lịch sử Việt Nam dưới sự thống trị của Pháp là?


A.Xóa bỏ chế độ phong kiến.B.Giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân.C.Chống đế quốc, giải phóng dân tộc.

Câu 24:Mã câu hỏi:96251

Việt Nam quốc dân đảng là đảng chính trị theo xu hướng nào?


A.Dân chủ vô sản.B.Dân chủ tư sản.C.Tư tưởng phong kiến.

Câu 25:Mã câu hỏi:96252

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đầu của cách mạng?


A.Chủ nghĩa Mác- Lênin.B.Cách mạng tháng 10 Nga.C.Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu.

Câu 26:Mã câu hỏi:96253

Nội dung của những chủ trương trong xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh?


A.Vận động cải cách văn hóa, xã hội, phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài.B.Động viên lòng yêu nước trong nhân dân, đã kích bọn vua quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản.C.Thực hiện khai dân trí, chấn dân khi, hậu dân sinh, mở mang dân quyền.

Câu 27:Mã câu hỏi:96254

Cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là?


Câu 28:Mã câu hỏi:96255

Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng xã hội Pháp vào thời gian nào?


A.1918B.1919C.1920

Câu 29:Mã câu hỏi:96256

Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?


A.Giai cấp tư sảnB.Giai cấp tư sản và công nhânC.Giai cấp công nhân

Câu 30:Mã câu hỏi:96257

Dưới chế độ thực dân phong kiến, yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt Nam là?


A.Độc lập dân tộcB.Quyền bình đẳng nam nữC.Ruộng đất

Câu 31:Mã câu hỏi:96258

Từ cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn nào?


A.Xã hội chủ nghĩaB.Chủ nghĩa tư bản độc quyềnC.Phát xít

Câu 32:Mã câu hỏi:96259

Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân cần làm gì?


A.Xóa bỏ tư bảnB.Lập ra Đảng Cộng sảnC.Xóa bỏ phát xít

Câu 33:Mã câu hỏi:96260

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời năm nào?


A.1838B.1848C.1858

Câu 34:Mã câu hỏi:96261

Đối với các dân tộc thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu lên tấm gương sáng gì?


A.Giải phóng dân tộc bị áp bứcB.Chống tư bảnC.Chống phát xít

Câu 35:Mã câu hỏi:96262

Dưới tác động chính sách cai trị, chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam phân hóa ngày càng sâu sắc. Trong đó, giai cấp địa chủ chiếm bao nhiêu % cư dân nông thôn?


A.5%B.6%C.7%

Câu 36:Mã câu hỏi:96263

Dưới tác động chính sách cai trị, chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam phân hóa ngày càng sâu sắc. Trong đó, giai cấp địa chủ nắm bao nhiêu % ruộng đất?


A.50%B.60%C.70%

Câu 37:Mã câu hỏi:96264

Dưới tác động chính sách cai trị, chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam phân hóa ngày càng sâu sắc. Trong đó, giai cấp nông dân chiếm bao nhiêu % dân số?


A.60%B.70%C.80%

Câu 38:Mã câu hỏi:96265

Giai cấp nông dân dưới bộ máy thống trị của thực dân Pháp tại Việt Nam phải chịu bao nhiêu tầng áp bức, bóc lột?


A.1B.2C.3

Câu 39:Mã câu hỏi:96266

Dưới tác động chính sách cai trị, chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam phân hóa ngày càng sâu sắc. Giai cấp tư sản Việt Nam gồm những tầng lớp nào?


A.Tư sản thương nghiệpB.Tư sản công nghiệpC.Tư sản nông nghiệp

Câu 40:Mã câu hỏi:96267

Giai cấp tư sản Việt Nam dưới bộ máy cai trị của thực dân Pháp bị tư sản nước nào chèn ép?


A.Tư sản người HoaB.Tư sản PhápC.Cả 2 đều đúng

Câu 41:Mã câu hỏi:96268

Bộ phận nào của tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam chịu ảnh hưởng của tư tưởng tiến bộ, có tinh thần cách mạng cao, thức thời và nhậy cảm với thời cuộc ?


A.Học sinh, trí thứcB.Thợ thủ công, viên chứcC.Những người làm nghề tự do

Câu 42:Mã câu hỏi:96269

Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội làm nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt trong xã hội Việt Nam, đó là mâu thuẫn gì?


A.Nông dân – địa chủB.Tư sản – công nhânC.Công nhân - nông dân

Câu 43:Mã câu hỏi:96270

Trước bối cảnh lịch sử Việt Nam dưới bộ máy thống trị của thực dân Pháp đã đặt ra cho nhân dân Việt Nam nhiệm vụ hàng đầu là?


A.Chống phát xítB.Chống đế quốcC.Giải phóng dân tộc

Câu 44:Mã câu hỏi:96271

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến. Trong đó, Cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra ở đâu?


A.Hà GiangB.Bắc GiangC.Nghệ An

Câu 45:Mã câu hỏi:96272

Trong thời gian hoạt động tại pháp, Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin đăng trên báo Nhân đạo vào năm nào?


A.5/1919B.7/1920C.9/1921

Câu 46:Mã câu hỏi:96273

Đường kách Mệnh do cơ quan nào của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bàn năm 1927 ?


A.Bộ văn hóaB.Bộ giáo dụcC.Bộ tuyên truyền

Câu 47:Mã câu hỏi:96274

Qúa trình chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc được đánh dấu bằng việc Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam thông qua những bài đăng trên báo nào?


A.Người cùng khổB.Nhân đạoC.Đời sống công nhân

Câu 48:Mã câu hỏi:96275

Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc), Sau đó Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm nào?


A.6/1925B.5/1926C.5/1925

Câu 49:Mã câu hỏi:96276

Để truyền bá tư tưởng Mác-Lênin vào Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức xuất bản những tờ báo nào ?


A.Chuông rè,B.Thanh niên, công nông, lính cách mệnh, Tiền phongC.Sài Gòn giải phóng

Câu 50:Mã câu hỏi:96277

Trong những năm 1919-1925 phong trào công nhân diễn ra mạnh mẽ. Trong đó bãi công của công nhân Ba Son do Tôn Đức Thắng tổ chức diễn ra năm nào?*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT Xác suất & Thống kê

Đại Số Tuyến Tính

Tâm Lý Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp Luật Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Xã Hội Học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

Cơ Sở Văn Hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm Lịch Sử Đảng

Trắc nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô

Trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT Xác suất & Thống kê

Bài tập Đại Số Tuyến Tính

Trắc nghiệm Tâm Lý Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin Học Đại Cương

Trắc nghiệm Kế Toán Đại Cương

Trắc nghiệm Pháp Luật Đại Cương

Trắc nghiệm Marketing Căn Bản

Trắc nghiệm Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Trắc nghiệm Xã Hội Học Đại Cương

Trắc nghiệm Logic Học

Trắc nghiệm Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở Văn Hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận chính trị

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - Ngoại ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - Sức khoẻ

Biểu mẫu - Văn bản


Khác

Hỏi đáp


*

Kết nối với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

tinycollege.edu.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247


Chuyên mục: Kiến thức thú vị