Những từ tiếng anh chỉ tính cách

     

“TIMMY nhắm tới mục tiêu chế tạo một chương trình huấn luyện được thiêt kế dành riêng cho người đi có tác dụng với phần đông nội dung và kỹ năng sát với môi trường xung quanh công sở. Tiếp cận sự việc theo phương pháp “Learning-By-Doing” nhằm học viên có thể vận dụng vào các bước thực tế ngay sau mỗi buổi học.”

Đăng ký ngay


Bạn đang xem: Những từ tiếng anh chỉ tính cách


*Xem thêm: Khám Phá Khu Phố Nhật Quận 1, Khám Phá Một Nhật Bản Thu Nhỏ Giữa Lòng Sài Thành

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể thích nghi, có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: xứng đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền hậu hòa, nhẹ dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, không bờ bến

Bright /braɪt/: sáng sủa dạ, thông minh, cấp tốc trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ con con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có niềm tin hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bị cắn bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền đức lành, nhẹ dàng, vơi nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: xuất xắc đẹp, đẹp mắt đẽ, giỏi vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: thông thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chăm chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: có trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: đề nghị cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bạn dạng năng, do bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện tại đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa sủa, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: nhẹ dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: siêng học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: mạnh mẽ mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: mong mỏi manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bịt đậy, không đậy giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: bí mật đáo, nặng nề gần, không tháo mở

Cold /kould/: lạnh lẽo lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: phía nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo chủ nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đối kháng thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: lặng lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: hiểu biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: ham mê phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, cấp tốc nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ dàng chịu, dễ thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo dỡ vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, thức giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, gồm duyên, làm cho say mê, có tác dụng xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay có tác dụng phúc, hay thao tác làm việc thiện, từ tâm, yêu thương người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: bao gồm năng lực, thạo, giỏi, bao gồm khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: sức nóng tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: sức nóng tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng lớn rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: tháo mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: toá mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt giúp đỡ

Kind /kaind/ : tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: túa vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: từ bỏ tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, bạo phổi khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính từ chỉ tính biện pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: xuất xắc sai bảo bạn khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: từ bỏ phụ, kiêu ngạo, tự cao tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, trường đoản cú phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất cực nhọc chịu, giận dữ vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: hay cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: ko ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn láo, lếu láo xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, dại dột xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (to be cross with somebody: gắt với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, nhãi ranh vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, gồm máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: hậu đậu về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: hay hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, xuất xắc nhạo báng, giễu cợt cợt


Chuyên mục: Kiến thức thú vị