ôn tập tiếng anh lớp 8

... liệu dẫn nhiêtj tự giỏi cho sau đây, bí quyết đúng? a Đồng, bầu không khí, nước b Không khí, nước, đồng c Nước, đồng, không khí d Đồng, nước, không khí 14: Đối lưu lại chuyển nhiệt xảy chất sau đây: a Chỉ ... lấy ví dụ mang đến trang bị vừa gồm động ? Thả viên bi lăn uống máng hình lòng chảo, A B Tại địa điểm viên bi đụng lớn số 1, bé dại nhất? Tại địa chỉ viên bi lớn nhất, bé dại nhất? C Tại sau ngày đông mặc những áo mỏng manh ... kéo 6.104 N Tính quảng con đường thời gian phút, Biết hiệu suất đầu trang bị 1200kW 10 Một vật dụng gửi thứ kăn năn lường 15kilogam lên độ dài 10m thời 30giây Tính hiệu suất sản phẩm công nghệ ? HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI I Trắc nghiệm a...

Bạn đang xem: ôn tập tiếng anh lớp 8


*

... quan hệ Thầy giáo hỏi “Đi đâu” A lại trả lời “Em làm tập rồi.” Núi ko vào vấn đề, lạc đề • Bài 47: a) Phân biệt cách dẫn thẳng bí quyết dẫn loại gián tiếp 19 HỆ THỐNG BÀI TẬP.. TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN ... trăng tròn HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚPhường. CỰC CHUẨN d) Hoán dụ -> trái tlặng bạn chiến sĩ yêu thương nước, gan , dũng cảm miền Nam… e) Nói giảm nói tránh->Tránh xúc cảm khổ cực cảm giác tác giả… • Bài 49: ... ông giáo ạ! Cái tương tự khôn TT • Bài 10: Tìm nhân tố tình thái, cảm thán câu sau : HỆ THỐNG BÀI TẬPhường TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN a) Nhưng nhưng ông hại, bao gồm lẽ rùng rợn giờ những (Kyên ổn Lân, Làng) b)...
*

... and answer the questions Alexander Grasi Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotlvà He moved khổng lồ Canada và then lớn the USA in the 187 0s In America, he worked with deaf-mutes at Boston University ... than đô thị life A B C D 17 T.V is bringing not only informations but also entertainment A B C D 18 The countryside is too quite for me khổng lồ live sầu và work in A B C D 19 We are going to lớn held a summer ... / the chores / khổng lồ / today / Mai / / himself / /  _ 28 clean/ the/ teacher/ me/ told/ to/ blackboard/the/./  ...
*

... ( 28) Therefore, we should (29) our deep thanks lớn Alexander Gramê mệt Bell, a (30) , who invented the telephone in 187 6 26 A lượt thích B of C for D as 27 A light B fire C sunlight D match 28 ... enough rd 11 Alexander Grasi mê Bell was born _3 March, 184 7 A in B on C at D during 12 Would you like _a message ? 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn A to leave B leave C leaving We must be there ... make sentences 36 She / like / learn English/./  37 She / learn / this language /since 20 08/ ./  38 She / always / want / improve her English/./  39 She / buy / an English -Vietnamese dictionary/...
*

*

... invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went khổng lồ live sầu _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotlvà His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds & speech In 187 0 the Bells decided ... because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach hlặng in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going to lớn spkết thúc two weeks in Thành Phố New York last month? A B C D 19 She took...
... aunt ( 28) _ this way of life and so all for her children 24 A it B they C these D those 25 A since B for C in D between 26 A stay B mix C get D go 27 A worked B working C to lớn work D work 28 A likes ... sisters did nothing One night her sister (27) to lớn a buổi tiệc nhỏ at the palace Cindy was very sad because she had to be at trang chính Suddenly, a fairy appeared và told her that she could ( 28) lớn the các buổi party, ... Ho Chi Minch City 1995 A in B at C for 18 My friends are quite reserved public A at B with C on 19 They lớn go lớn the market and buy something for dinner A should B must C will đôi mươi...
... 177 TEST 180 TEST4 183 * LISTENING COMPREHENSION 186 UINT 14: WONDERS OF THE WORLD 187 TEST 188 TEST 194 TEST ... * LISTENING COMPREHENSION 87 UNIT : MY NEIGHBORHOOD 89 TEST 89 TEST 92 TEST 95 TEST 98 * LISTENING COMPREHENSION ... invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to live sầu _ a in Scotlvà b in America c in Boston d b & c are...

Xem thêm: Bài Mẫu Talk About Tet Holiday Free Essay Example, Write A Passage ( 80


... cỏc thi hc sinch gii mụn Ting Anh lp ( cú ỏp ỏn) đáp án hớng dẫn chnóng đề thi học sinc giỏi môn giờ anh lớp Năm học: 2011 2012 A: đáp án Question I : ( 1,25 marks ) D C A C A Question II : ( 3,75 ... vacation (within 100 150 words) Beginning with: Dear Lan, Love, Nga Tng hp cỏc thi hc sinch gii mụn Ting Anh lp ( cú ỏp ỏn) The end! Kỳ thi Phát học sinh khiếu THCS cấp huyện Đề thi môn: Tiếng ... Và ĐT THạCH THàNH TRƯờng thcs thạch tợng đề thi học tập sinh giỏi môn tiếng anh lớp năm học : 2011 - 2012 Thời gian : 150 phút ( Không nhắc thời hạn giao đề ) Questions: I Choose one of word whose...
... S k thi hc sinch gii cp huyờn nm hc 200 9 - 201 0 nhọt : Ting Anh Ngy thi : 20/ 12 /200 9 Thi gian lm bi : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi ny cú 05 trang) (Thớ sinh lm bi thi trờn t giy thi, ... Kè cổ THI CHà Nội HC SINH GII TH X NM HC 201 1 -201 2 MễN: TING ANH Thi gian lm bi: 120 phỳt Ngy thi: 10/4 /201 2 Ngi chm Mó phỏch ( thi gm cú trang, thớ sinc lm bi thi trc tip trờn bn thi ... 100- 1đôi mươi words with the title My holidays P. N S Phũng GD&T NAM TRC ỏp ỏn chm thi chn hc sinch gii huyờn lp nm hc 200 8 -200 9 Mụn thi: Ting anh Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Tng im: đôi mươi...
... 20 Trường em http://truongem.com ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ I/ 1a 2a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9c 10a II/ T 2F 3F 4T III/ 1/ A 2/ D 3/C 4/D 5B IV/ 1/ Would you mind telling me how to study English 2/ This house ... 8-B 22 Trường em http://truongem.com ĐÁP ÁN ĐỀ 14 I- ( 4m ) : 1-b , 2- b , 3-c , 4c , 5-d , 6-a , 7c , 8b II- (1m ) : 1-b , 2- d , 3-c , 4-a III- ( 2, 5m ) : 1,5 : T ; , , : F IV- ( 2, 5 ) : ... famous tailor made this dress ĐÁP. ÁN ĐỀ 12 I) Mỗi câu 0,7 đ: Câu Đáp án c b d a c b d c a 10 d II) Mỗi câu 0.5đ: 1) Would you mind taking some photograp? 2) The tourists said...
... TẠO KỲ ANH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP. trung học cơ sở NĂM HỌC 2014- năm ngoái Mơn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm cho bài: 150 phút ( khơng tính thời hạn giao đề) (Đề thi gồm 04 trang, gồm 08 phần) ... GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI VĨNH N ĐỀ BÀI MƠN TIẾNG ANH LỚPhường Thời gian có tác dụng 150 phút (khơng kể thời gian ĐỀ CHÍNH THỨC giao đề) (Đề thi bao gồm 04 trang) A PHONETICS I Choose the word ... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN , LỚP. 8, NĂM HỌC 2014- năm ngoái PART I –points B 2.A 3.C A D C B D B 10 D...
... (information) 46 I think this article is .informative you should have a look in it (information) 47 This area has lots of big mountains This is lớn say this area is .mountainous .(mountain) 48 The arrival ... that I"m going lớn have interesting activities  to tell 28 Is there something interesting at school this month?  anything 17 29 30 18 Viet"s brother is very well at repairing household appliances ... are only a <16> few things that I don"t know about Vinh An One thing is that we don"t have <17> many things khổng lồ in the evening We don"t have sầu any cinemas or theaters The< 18> only thing is that people...
...  THE END THƯ VIỆN SEN VÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚPhường ĐÁP.. ÁN ĐỀ THI TIẾNG ANH Part two I D A B 4.C 5.D II 1-B 2-D 3-A 4-C 5-B Part three: I D ... (proper) 10 Each of my friends has a _ character (differ) THƯ VIỆN SEN VÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚPhường III Complete the following sentences with the correct form of the verb in the ... to lớn A khổng lồ B C lớn make D making A taking B lớn take C take D took THƯ VIỆN SEN VÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 10 A so B that C so that D so as II Fill in each gap with one suitable word.(2pts)...

Xem thêm: Bài 2: Tìm M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên R Ên R, Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến, Nghịch Biến Trên R


... Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn uống lớp THCS ĐỀ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN TĨNH GIA Môn Ngữ vnạp năng lượng - Lớp Năm học tập 20 08- 2009 bài: 120 ... Ph¬ng Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn uống lớp THCS ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤPhường HUYỆN NĂM HỌC 2001 – 2002 MÔN THI: VĂN – TIẾNG VIỆT LỚP. Thời gian 150 phút ( không nói thời gian phân phát đề) ... Ph¬ng Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn uống lớp trung học cơ sở ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC trăng tròn 08 – 2009 Môn: Ngữ văn (Thời gian có tác dụng bài: 120 phút) Cõu 1: (5,0 điểm) Với câu chủ thể...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng sản xuất cv xin việc cunghocvui tra cứu tìm giao thương mua bán bên khu đất Giỏi tin học Documento lớn Dokument tóm tắt văn phiên bản trong trái tim người mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý thông thường cùng sứ mệnh của ngành ruột vùng ttiết minch về con trâu lập dàn ý bài xích vnạp năng lượng tự sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 cthị trấn cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve nhỏ trau

Chuyên mục: Kiến thức thú vị