Research has shown that over half the children in britain who take the dịch

Read the following passage và mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

Bạn đang xem: Research has shown that over half the children in britain who take the dịch

School lunch

Retìm kiếm has shown that over half the children in Britain who take their own lunches to school do not eat (26) __________ in the middle of the day. In Britain, schools have sầu khổng lồ (27) ________ meals at lunchtime. Children can choose lớn bring their own food or have sầu lunch at the school canteen.

One shocking finding of the retìm kiếm is that school meals are much healthier than lunches prepared by

parents. There are strict (28) _____________ for the preparation of school meals, which have sầu khổng lồ include one (29) ___________ of fruit and one of vegetables, as well as meat, a dairy tác phẩm and starchy food lượt thích break or pasta. Lunchboxes examined by researchers contained sweet drinks, crisps and chocolate bars. Children consume twice as much sugar as they should at lunchtime.

The research will provide a better understanding (30) _____________ why the percentage of overweight in Britain has increased in the last decade. Unfortunately, the government can’t criticize parents, but it can remind them of the nutritional value of milk, fruit và vegetables. Small changes in their children’s diet can affect their future health. Children can easily develop bad eating habits at this age, & parents are the only ones who can prevent it.

Điền vào ô 28.


A. standards


B.procedures


C. conditions


*
Nhóm học tập facebook miễn chi phí mang lại teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá chỉ 250k 1 khóa đào tạo bất kỳ tại VietJaông chồng. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online trên ứng dụng VietJaông chồng. Tải ngay!


Đáp án A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Thể Tích Nước Bể Bơi Ở Tất Cả Các Hình Dạng

Tạm dịch: There are strict standards for the preparation of school meals,...: Có gần như tiêu chuẩn chỉnh nghiêm ngặt so với Việc chuấn bị bữa tiệc sống ngôi trường học tập.

A. standard (n): tiêu chuẩn, trình độ.

Ex: You must reach certain standards lớn be able khổng lồ apply for that university. quý khách hàng đề nghị có được hồ hết tiêu chuẩn chỉnh nhằm có thể nộp đối kháng vào trường đại học kia.

B. procedure (n): giấy tờ thủ tục.

Ex: Not many factories seriously follow safety procedures. Không có nhiều xí nghiệp tuần thủ các quy trình tiếp tế bình an.

Xem thêm: Bán Kính Nguyên Tử Trong Bảng Tuần Hoàn, Củng Cố Kiến Thức

C. condition (n): ĐK, điều khoản.

Ex: You can borrow my xe đạp on condition that you return it tomorrow. Bạn hoàn toàn có thể mượn xe của mình cùng với ĐK là bạn phải trả lại vào ngày mai.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị