Sin3x + cos3x - sinx + cosx = căn 2cos2x

     

A.

Bạn đang xem: Sin3x + cos3x - sinx + cosx = căn 2cos2x

Nghiệm của phương trình đang cho rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

B. Nghiệm của phương trình đang chỉ ra rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x =
*
+ k2π (k ∈ Z).

C. Nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x = -
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

D.

Xem thêm: Dung Kháng Của Tụ Điện Trong Mạch Lọc Rc, Công Thức Tính Dung Kháng

Nghiệm của phương thơm trình đã cho rằng x = -

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


Giải đưa ra tiết:

Phương thơm trình đã mang đến tương tự cùng với : (2sinx + 2cosx - √2)cos2x = 0.

+ cos2x = 0 ⇔ x = 

*
+
*
(k ∈ Z).

+ 2sinx + 2cosx - √2 = 0 ⇔ cos(x -

*
) = 
*
⇔ x = 
*
+ k2π hoặc x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

Vậy nghiệm của phương trình vẫn chỉ ra rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan lại nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành PhátChuyên mục: Kiến thức thú vị