Skills 2 unit 3 lớp 7

     

Phần Skills 2 để giúp đỡ bàn sinh hoạt rèn luyện về khả năng nghe với viết trải qua chủ thể Community Service. Bài viết dưới đấy là gợi ý về gaiir bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Listening

1. Discuss the following questions (Thảo luận hầu hết câu hỏi sau)

Who vì chưng you think benefits from volunteer work? (Bạn suy nghĩ ai đạt được lợi ích tự công việc tình nguyện?) - Both the people in need & the helper.How bởi vì people benefit from volunteer work? (Làm sao người ta hữu ích ích từ bỏ công việc tình nguyện?) - The helpers enjoy it and they feel happy lớn bởi it. The people in need feel happy when they receive sầu the help.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 3 lớp 7

2. Listen khổng lồ the recording và answer the questions (Nghe và vấn đáp các câu hỏi)

Why does Phuc vị volunteer work? (Tại sao Phúc làm tình nguyện?) – Because he thinks it makes a difference in the community.Why does Phuc feel more self-confident? (Tại sao Phúc cảm thấy sáng sủa hơn?) - Because he has made many new friends.Why does the reporter think Phuc is confident? (Tại sao phóng viên báo chí nghĩ về Phúc từ tin?) - Because Phuc has answered the interview very well.Why does Mai think volunteering is special? (Tại sao Mai cho là Việc tự nguyện thiệt quánh biệt?) - Because she can help others và she can see how happy the street children are when they learn.

3. Listen again & fill in the blanks (Nghe lại và điền vào địa điểm trống)

I _ volunteer _ because I can make a difference in our community.I"ve sầu made many new friends, và I _ feel _ much more self-confident.Volunteering is special to me _ because _ I can help others.It"s special _ because _ I can see how happy the _ children _ are when they learn.

Xem thêm: Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 6: Đề Thi Violympic Toán Lớp 6 Vòng 1 Năm 2016

Writing

4. Combine the two sentences using because (Kết vừa lòng 2 câu sử dụng because)

He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes."I stayed trang chính because it rained.They’ve sầu decided lớn clean the lake up because it is full of rubbish.Because she works in that small town, she’s lived in that small town for three years.Because the neighbourhood is nice and quiet, they think they should move there.

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it (Nhìn số đông phát minh tự nguyện trong Speaking ở vị trí 4. Chọn một chủ kiến và viết một đoạn vnạp năng lượng nthêm về nó)

Ví dụ: I want khổng lồ raise funds for street children. I want lớn vì it because we will be able to lớn provide them with food & books. They will no longer be hungry. They will be able to lớn read. I will ask my friends lớn help me. We will make postcards và sell them.


4. Combine the two sentences using because (Kết hợp 2 câu áp dụng because.)

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it. 


Chuyên mục: Kiến thức thú vị