Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks

     

*Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks

*
Thầy Phan Khắc Nghệ


*
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
Xem thêm: Kể Một Câu Chuyện Về Lòng Tự Trọng, Câu Chuyện Về Hai Bát Mỳ Và Lòng Tự Trọng

*
Cô Trang Anh


*
Thầy Nguyễn Tiến Lượng


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Speech is one of the most important ways of communicating. It consists of far more than just making noises. To talk and also to (1) ________ by other people, we have to speak a language, that is, we have to use combinations of (2) ________ that everyone agrees to stand for a particular object or idea. Communication would be impossible if everyone made up their own language. Learning a language properly is very important. The basic (3) ________ of English is not very large, and not only about 2,000 words are needed to speak it quite well. But the more idea you can (4) ________, the more precise you can be about their exact meaning. Words are the main thing we use in communicating what we want to say. The way we (5) ________ the words is also very important. Our tone of voice can express many emotions and (6) ________ whether we are pleased or angry, for instance.


BÀI DỊCHLời nói là một trong những cách giao tiếp quan trọng nhất. Nó bao gồm nhiều hơn là chỉ gây tiếng ồn. Để nói chuyện và cũng để (31) được hiểu bởi người khác, chúng ta phải nói một ngôn ngữ, nghĩa là, chúng ta phải sử dụng sự kết hợp của âm thanh mà mọi người đồng ý đứng cho một đối tượng hay ý tưởng cụ thể. Giao tiếp sẽ là không thể nếu tất cả mọi người tạo ra ngôn ngữ của riêng họ. Học một ngôn ngữ đúng là rất quan trọng. Các từ vựng cơ bản của tiếng Anh không phải là rất lớn, và không chỉ có khoảng 2.000 từ là cần thiết để nói nó khá tốt. Nhưng ý tưởng bạn càng thể hiện, bạn càng chính xác hơn về ý nghĩa chính xác của chúng. Từ ngữ là điều chính chúng ta sử dụng trong việc truyền đạt những gì chúng ta muốn nói. Cách chúng ta nói các từ cũng rất quan trọng. Giọng nói của chúng tôi có thể thể hiện nhiều cảm xúc và cho thấy chúng tôi có hài lòng hay tức giận hay không.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị