take up là gì

Trong quy trình học tập giờ Anh, những phrasal verb (hay những cụm động từ) là 1 trong những công ty điểm ngữ pháp thông thường xuyên xuất hiện tại trong những tư liệu học tập. Phrasal verb với Take nhiều khi cũng thực hiện trở ngại nhập quy trình dịch và hiểu văn cảnh của câu, nhập cơ sở hữu cụm Take up. Vậy Take up là gì? Hãy nằm trong IELTS Vietop thực hiện rõ rệt nghĩa của Take up và cơ hội dùng ngay lập tức tại đây nhé! 

Bạn đang xem: take up là gì

Take up là 1 trong những cụm động kể từ (phrasal verb) với take, được dùng nhiều nhập giờ Anh, thông thường đem tức là cướp (thời gian) hoặc chính thức điều gì cơ mới mẻ.

Take up là gì Cách người sử dụng của Take up nhập giờ Anh
Take up là gì Cách người sử dụng của Take up nhập giờ Anh

E.g: He will take up this job next month.

Tuy nhiên, trong những tình huống, take up lại đem chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng không giống nhau. Hãy nằm trong Vietop lần hiểu kỹ rộng lớn nhập phần sau nhé!

2. Ý nghĩa của cụm kể từ Take up

Theo khái niệm nhập tự điển Cambridge, take up sở hữu 5 chân thành và ý nghĩa sau đây:

2.1. Take up: Chiếm thời hạn hoặc ko gian

Take up (v) to fill an amount of space or time.

E.g:

 • This desk takes up too much room.
 • Too much of this report is taken up with out-of-date numbers

2.2. Take up: Bắt đầu một sở trường hoặc việc làm này đó

Take up (v) to start doing a particular job or activity.

E.g:

 • He’s taken up the position of supervisor.
 • Have you ever thought of taking up acting?

2.3. Take up: Thảo luận hoặc xử lý 1 yếu tố này đó

Take up (v) to discuss something or khuyến mãi with something

E.g:

 • The school took the matter up with the police.
 • I’d lượt thích vĩ đại take you up on your sales figures for June.

2.4. Take up: Làm ăn mặc quần áo cộc hơn

Take up (v) to shorten clothes

E.g:

 • This skirt is too long – I’ll have vĩ đại take it up.
 • My mother is taking up my dress

2.5. Take up: Chấp nhận điều gì đó

Take up (v) to accept something

E.g:

 • To take up this offer, you must apply in writing by the kết thúc of March 2012.
 • Schools are taking up the offer of cut-price computers.

Xem thêm:

Put off là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của Put off nhập giờ Anh

Fail là gì? Cách dùng kể từ Fail nhập giờ Anh

Risk vĩ đại v hoặc ving? Nắm đầy đủ kỹ năng và kiến thức của động kể từ Risk trong khoảng 5 phút.

3. Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up
Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

3.1. Take up arms 

Take up arms: Có tức là gắng vũ khí

E.g:  Would you be willing vĩ đại take up arms for this cause?

3.2. Take up the cudgels for somebody

Take up the cudgels for/ against sb/ sth: tức là chở che, bảo đảm an toàn mang lại ai

E.g: Relatives have taken up the cudgels for two British women accused of murder.

3.3. Take up with somebody

Take up with: Có tức là kết phó, tiếp xúc, thân thiết thiện với ai 

E.g: She’s taken up with a strange crowd of people.

3.4. Take up residence in somewhere

Take up residence in: Có tức là lập nghiệp, ổn định quyết định, quyết định cư ở điểm nào

E.g: My friend took up residence in Canada.

Xem thêm: Cấu trúc Make out

3.5. Take up office

Take up office: Có tức là chính thức thực hiện việc làm văn phòng

E.g: The minister took up office in December.

Cụm từNghĩa
Take someone up Chấp nhận một tiếng đề xuất, tiếng mời
Take up sth Nhặt cái gì cơ lên
Take up with someoneTrở nên thân thiết thiện hoặc chính thức quan hệ với ai đó
Take up the cudgels for/ against someone/ somethingTranh luận hoặc ngăn chặn một ai cơ hoặc một chiếc gì
Take up spaceChiếm không khí diện tích
Take up forThể hiện tại sự cỗ vũ của một người với cùng 1 điều gì/ với ai cơ, tương hỗ ai dó
Take up a hobbyBắt đầu sở trường mới
Take up referencesTìm hiểu lý lịch của người nào đó
Take up a professionBắt đầu một việc làm mới

Xem thêm:

Get rid of là gì

Bảng vần âm giờ Anh

4. Một số phrasal verb không giống với Take

Hãy nằm trong xem thêm tăng một trong những phrasal verb không giống với Take nhé!

Một số phrasal verb không giống với Take
Một số phrasal verb không giống với Take

4.1. Take aback: Gây sửng sốt (thường ở dạng bị động)

E.g: She was taken aback by the surprise birthday các buổi party.

4.2. Take off: Cất cánh

E.g: The plane took off 2 hours late.

4.3. Take over: Trở nên to hơn hoặc cần thiết hơn

E.g: Try not vĩ đại let negative thoughts take over.

4.4. Take after somebody: Trông như thể ai đó

E.g: Your girlfriend doesn’t take after you at all.

Xem thêm: galaxy z flip 2

4.5. Take somebody out: Hẹn ai cơ nằm trong cút đâu

E.g: She took us out for a pizza.

4.6. Take somebody through something: Hướng dẫn, chỉ mang lại ai cơ thực hiện gì

E.g: The director took them through the play scene by scene.

4.7. Take something apart: Tháo dỡ

E.g: She had vĩ đại take apart the engine in order vĩ đại repair it.

4.8. Take something down: Viết lại 

E.g: Reporters took down every word of his speech.

4.9. Take on something: Bắt đầu sở hữu một đặc thù gì đó

E.g: The chameleon can take on the colors of its background.

4.10. Take something back: Rút lại tiếng, nhận sai 

E.g: I’m sorry for saying that. I wish I could take it back.

5. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Take up

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Take up” bao gồm:

 • Start /stɑːt/
 • Begin /bɪˈɡɪn/
 • Commence /kəˈmens/
 • Start doing /stɑːt ˈduː.ɪŋ/
 • Get into /ɡet ˈɪn.tuː/
 • Engage in /ɪnˈɡeɪdʒ in/
 • Take on /teɪk on/
 • Adopt /əˈdɒpt/
 • Undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/
 • Restart /ˌriːˈstɑːt/

Xem thêm:

Turn Up là gì? Cách dùng Turn Up nhập giờ Anh

Take off là gì? Cách người sử dụng take off nhập giờ Anh

Coming soon là gì? Định nghĩa, cơ hội dùng và hình mẫu câu chi tiết

6. Phân biệt Give up và Make up

 Phân biệt Give up và Make up
Phân biệt Give up và Make up

6.1. Give up

Give up là 1 trong những cụm động kể từ với “Give”, đem nghĩa bỏ cuộc nếu như câu sở hữu cấu hình sau:        

Subject + give up + Object  HOẶC Subject + give up, clause

Give up: To stop doing something that you vì thế regularly: Từ vứt một việc này này mà chúng ta thông thường xuyên làm; kể từ vứt một thói quen

E.g: He finally gave up smoking

Give up: To allow someone vĩ đại have something that was yours: Đồng ý nhằm một ai cơ đã có được cái gì cơ từng là của khách hàng.

E.g: The manager disagreed vĩ đại give half their office up vĩ đại the temporary staff.

Give up: To stop trying vĩ đại vì thế something before you have finished, usually because it is too difficult: Ngừng nỗ lực thực hiện một việc gì cơ trước khi chúng ta hoàn thành xong nó vì thế nó quá khó khăn.

E.g: She has trouble trying vĩ đại persuade the quấn vĩ đại accept her requirement, but she’s determined not vĩ đại give up.

Give up: If you give something up as lost, you believe that you will not find it and you stop looking for it: Nếu chúng ta kể từ vứt một cái gì này đã tổn thất, chúng ta tin cậy rằng các bạn sẽ không tìm kiếm thấy nó và chúng ta ngừng lần tìm kiếm nó.

E.g: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Xem thêm: Phrasal verb with Give

6.2. Make up

Tương tự động như Take up”, “Make up” cũng là 1 trong những cụm động kể từ đem nhiều nghĩa không giống nhau. Hãy nằm trong xem thêm một trong những nghĩa bên dưới đây:

Make up your mind: đưa ra quyết định một việc gì đó

E.g: He can’t trang điểm his mind about this decision. 

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

E.g: This story is made up by her

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

E.g: My mom is trying vĩ đại trang điểm with my dad

Make up vĩ đại somebody: đền rồng bù, bồi thường

E.g: I’m sorry I couldn’t be there . I’ll make it up vĩ đại you. 

Make up the bed: lau chùi và vệ sinh gọn gàng ghẽ, thực hiện mang lại ngăn nắp

E.g: My mom teaches bầm vĩ đại trang điểm the bed

Make up your face: trang điểm

E.g: My mother makes herself up every morning. 

Xem thêm: Bài hình mẫu Topic Makeup – IELTS Speaking Part 1

Trên đó là lý giải khái niệm Take up là gì và một trong những cụm kể từ tương quan tuy nhiên IELTS Vietop tiếp tục tổ hợp nhằm chúng ta đơn giản và dễ dàng xem thêm. Dường như, chúng ta cũng hoàn toàn có thể lần hiểu những cụm động kể từ thông thườn nhập giờ Anh nhập nội dung bài viết sau của IELTS Vietop nhằm nắm vững rộng lớn về đề chính này nhé. Chúc chúng ta ôn luyện thiệt tốt!

Xem thêm: hình nền phật trắng đen