Thi violympic tiếng anh lớp 3

     
Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng thế, cũng giống như hệ thống lại kiến thức sẵn sàng cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Thi violympic tiếng anh lớp 3

Mời các em thuộc tham khảo nội dung cụ thể bên dưới đây:Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng một cho vòng 35Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 mang đến vòng 35

Sở đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2:1. Alice ....... A cat.A. you B. he C. she D. has2. My ..... is Jenny.A. your B. name C. game D. name"s3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.A. Nice lớn meet you B. See you laterC. Goodbye D. Good night4. I ..... AndyA. are B. am C. is D. you5. St& ......, please.A. down B. up C. in D. on6. You ........ LongA. is B. be C. are D. am7. Goodbye ........A. Nice lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening8. ...... lớn ...... you, Nam.A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she9. Sit ......., please.A. down B. up C. in D. on
10. ......... your name?A. What B. What"s C. How"s D. Why"sSection 3: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful1. EI _ HT2. My name _ _ Peter3. TAB _ E4. SCHOOL - B _ G5. TH _ EE6. T _ ank you very much7. Hi, Alice. I _ _ Tommy8. TEACH _ R9. Hello, Mary. How _ _ _ you?10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Xem thêm: Con Trai Không Có Lông Nách : Cạo Hay Không Cạo? Tình Huống: Bạn Trai Không Có Lông

Section 2: The teacher is comingPut the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words
Section 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair MatchingMatch a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Xem thêm:


Section 2: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful1. Wh _ t is this?2. Lis _ en to lớn me, please.3. Let"s sing a s _ ng.4. St _ nd up!5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.7. Is this a penc _ l?8. This is _ doll.9. _ ice lớn meet you.10. No, it is n _ t.Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper
Section 2: Find the honeySection 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10Tải file Doc hoặc PDF nhằm xem thêm ngôn từ cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3
Chia sẻ bởi: Lịch thi IOE năm học 20đôi mươi - 2021 Lịch thi từng trải IOE cung cấp quận thị trấn 2021 Tổng vừa lòng các bài bác tập về giới từ bỏ thi IOE Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng ngực cho vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng ngực đến vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp cho thị trấn Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 trên mạng Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học tập năm nhâm thìn - 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp cho VN 2017 các bài luyện tập viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE lớp 5 cung cấp giang sơn Từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 với 5 Luyện thi IOE lớp 3, 4, 5 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp thị xã Tài liệu ôn thi học viên xuất sắc Tiếng Anh lớp 5
Học tập
*
Thi IOE
Kết trái thi IOE cấp Quốc gia năm học tập 20đôi mươi - 2021 486 Cuộc thi giờ đồng hồ Anh qua mạng Internet
Lịch thi IOE năm học tập 2020 - 2021 3.869 Lịch thi thử khám phá IOE cấp cho quận thị xã 2021
Tổng đúng theo các bài xích tập về giới từ thi IOE 944 Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh
Hệ thống các thuật ngữ toán học tập bằng giờ đồng hồ Anh 1.8đôi mươi 126 Thuật ngữ Toán thù học tiếng Anh cơ bạn dạng với nâng cao

Chuyên mục: Kiến thức thú vị