turn into là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Let us turn our attention to…

Bạn đang xem: turn into là gì

Sau Khi đã từng rõ rệt rằng..., tao hãy nằm trong con quay quý phái...

Let us now analyze/turn to/examine…

Tiếp theo dõi, tao hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu vãn...

done to lớn a turn

hoàn trở thành việc gì nhập chính thời hạn quan trọng nhằm thao tác làm việc tê liệt

even a worm will turn

con giun xéo lắm cũng quằn

Xem thêm: ios 16 iphone

to turn sth down

từ chối một địa điểm việc làm

Ví dụ về đơn ngữ

I always found her lively and keen, but would never have thought she would turn into this icon.

It has an undulating, cambered terrain with a sharp downhill turn into the home page straight.

The train then makes a right turn into the final former near-miss point, a corkscrew.

She saves his life by throwing the dust onto the trolls, who turn into mere insects.

The women also commonly use plants such as manioc to lớn turn into flat cakes, which they cook over a small pile of coals.

Xem thêm: tìm hình ảnh bằng google