Read unit 3: at home

     

Bài học tập Read Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 8- At home lý giải các em phát âm với mày mò một số trong những văn bản về sự việc cảnh báo bình yên vào công ty.

Bạn đang xem: Read unit 3: at home


Tóm tắt bài xích giảng

1. Unit 3 Lớp 8 Read Task 1

2.Unit 3 Lớp 8 Read Task 2

3. Bài dịch Read Unit 3 Lớp 8

các bài tập luyện minc họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Read Unit 3


True or false? Check (√) the boxes. Correct the false sentences.(Đúng xuất xắc sai? Em hãy khắc ghi (√) vào cột đúng và sửa câu sai lại mang lại đúng.)

a. It is safe lớn leave medicine around the house.

b. Drugs can look lượt thích candy.

c. A kitchen is a suitable place khổng lồ play.

d. Playing with one match cannot start a fire.

e. Putting a knife inlớn an electrical socket is dangerous.

f. Young children bởi vì not understvà that many household objects are dangerous.

Guide to lớn answer

b. T

c. F

=> A kitchen is a dangerous place.

d. F

=>Playing with one match can start a fire.

e. T

f. T


2. Unit 3 Lớp 8 Read Task 2


Ask & answer.(Hỏi với trả lời.)

a)Why must we put all chemicals và drugs in locked cupboards? (Tại sao bọn họ đề xuất đựng tất cả thuốc thang vào tủ có khóa?)

b)Why mustn"t we let children play in the kitchen? (Tại sao họ không được cho phép trẻ em đùa vào bếp?)

c)Why mustn"t children play with matches? (Tại sao con nít không được phép đùa cùng với diêm?)

d)Why must we cover electrical sockets? (Tại sao chúng ta bắt buộc phủ quanh ổ kết nối điện lại?)

e)Why vì we have sầu khổng lồ put all dangerous objects out of children"s reach? (Tại sao bọn họ phải kê xa hồ hết thiết bị nguy khốn ngoài tầm với của trẻ con?)

Guide to answer

a. Because children often try khổng lồ eat & drink them.

Xem thêm: Top 10 Bài Hát Dành Cho Đám Cưới Hay Nhất Nên Hát Trong Đám Cưới

b. Becausethe kitchen is a dangerous place.

c.Becauseone match can cause a fire và fire destroys homes and injures children.

d.Becausechildren cannot put anything inkhổng lồ electric sockets. Electricity can kill them.

e.Becausethey can injure & even kill children.


3. Bài dịch Read Unit 3 Lớp 8


Bà Quim, bà bầu của Lan ở chính giữa cộng đồng địa phương. Bà sẽ hiểu áp phích treo trên tường.

*


các bài tập luyện minch họa


Read the following passage and choose the thành quả (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.


I live sầu in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next lớn the kitchen & there’s a living room where there is a lovely old fireplace. There’s a garden in front of the house. The garden goes down lớn the beach và in spring và summer there are flowers everywhere. So, I have sầu a lot of visitors. My thành phố friends often stay with me.

I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. Where does the author live?

a. near the sea b. in the country c. in the thành phố d. a & b

2. How many rooms are there in his/ her house?

a. two b. three c. four d. five

3. There’s a garden _____ the house.

a. before b. behind c. beside d. beneath

4. The author loves the house because of _____

a. the garden b. the flowers in summer

c. the fire in winter d. all are correct

5. What does the author like best?

a. the lovely old fireplace b. the garden

c. the flowers in spring & summer d. the viewfrom his/ her bedroom window.

Key

1d 2d 3a 4d 5d


Câu 1:Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. We don’t live sầu (1)______ a house or a flat. We live sầu on houseboat. The boat (2) _____ small, but it’s quite big inside. Apart from the bathroom, it has only one room, so we (3) _____ vì chưng everything there_ eat, cook, sleep và watch TV. We usually keep our houseboat at Little Venice (4)______ London. We’re almost in the center of the city there. That’s great for clubs, pubs, the theatre, & so on. But the (5) _____ thing about a houseboat is that you can move sầu and take your trang chủ (6) ______ you.Chuyên mục: Kiến thức thú vị