Vì lợi ích mười năm trồng cây

     
(QTO) - Tháng 5 này là tròn 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại nhớ về công lao và những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cả một đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Bác luôn canh cánh trong lòng điều ham muốn tột bậc là “…làm sao cho nước ta hoàn toàn được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Và để tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước thì phải chăm lo sự nghiệp “trồng người”. Bác căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” . Đó chính là kế sách lớn cho sự phát triển, là một trong những giá trị mang tính nhân văn sâu sắc, còn nguyên vẹn giá trị trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Bạn đang xem: Vì lợi ích mười năm trồng cây


*
Ảnh minh họa.

45 năm qua kể từ ngày được độc lập, thống nhất, gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế tri thức, để có một thế hệ tương lai có đức, có tài gánh vác các trọng trách lớn, đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”, như Bác Hồ hằng mong ước, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta là phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà, đó là những con người phải có cả đạo đức và tài năng, những người thực sự xứng đáng gánh vác những tiền đồ to lớn mà thế hệ cha ông đã để lại.

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đang được lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, trong phần định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đã dành riêng một mục nhấn mạnh đến sự nghiệp “trồng người”: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”.

Điểm mới trong dự thảo văn kiện của Đảng lần này là đề ra nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục - đào tạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa theo mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia gắn với thị trường. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo ở các vùng, miền để đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và gắn với quy hoạch nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục, đào tạo. Tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là kỹ năng mềm, tính kỷ luật, kỷ cương lao động. Phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách.

Xem thêm: Bài Tập Về Dấu Của Tam Thức Bậc 2, Lý Thuyết Và Bài Tập Dấu Tam Thức Bậc Hai

Một điểm mới nữa là cho phép thực hiện cơ chế tự chủ đối với một số trường phổ thông tại các đô thị lớn, các nơi có điều kiện; thí điểm cho thuê một số cơ sở giáo dục sẵn có theo nguyên tắc bảo đảm tất cả học sinh được đến trường. Tiếp tục thực hiện tự chủ đại học; phát triển một số trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu. Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển giáo dục và đào tạo. Thực hiện có chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin. Tiến tới phổ cập trung học phổ thông gắn với phân luồng trong giáo dục. Giảm tỉ lệ mù chữ, bỏ học ở miền núi. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo. Những năm qua, dư luận xã hội đặt ra vấn đề xây dựng mô hình giáo dục riêng để định hình cho giáo dục Việt Nam phát triển ổn định, tiến tới theo kịp mặt bằng giáo dục khu vực và thế giới.

Như chúng ta đều biết, ngày nay có rất nhiều trào lưu, triết lý giáo dục. Giáo dục Việt Nam phải có mô hình riêng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước, không thể sao chép mô hình nguyên bản một nước nào khác vì điều kiện phát triển của Việt Nam khác với các nước khác. Nhìn lại, chúng ta thấy rằng ngay từ rất sớm, Bác Hồ đã nêu ra yêu cầu tất yếu để xây dựng một xã hội mới, chế độ mới tốt đẹp hơn thì cần phải có yếu tố con người: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Đó là những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, tức là có đức và có tài, trong đó đạo đức là gốc, là nền tảng, là yếu tố căn cốt của con người mới và là nhân tố thể hiện sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Đó là quan điểm về phát triển nguồn nhân lực trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà ngày nay Đảng, Nhà nước ta, những người có trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục phải biết kế thừa, phát triển.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời điểm cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhớ lời Bác Hồ dạy về sự nghiệp “trồng người”, các cấp, các ngành và mỗi một công dân phải biết ra sức học tập, lao động sản xuất, lấy mục đích vì lợi ích nước nhà mà phấn đấu; phải có trách nhiệm với sự tồn vong, hưng thịnh của dân tộc. Trách nhiệm đó còn đặt lên vai thế hệ trẻ, như trong “Thư gửi các học sinh” nhân ngày khai trường năm 1945, Bác Hồ đã chỉ ra nhiệm vụ cho thế hệ trẻ, đó là “phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta”, để “cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu”.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị