Võng tiếng anh là gì

     
There is often a wooden platform between the stilts where food is prepared & where hammocks are slung, although people sleep mostly upstairs on mats.


Bạn đang xem: Võng tiếng anh là gì

The fibrous ring may be an isolated lesion, but more frequently is associated with a parachute or hammock valve sầu.
A large wind-chime hammock sculpture was suspended from a woven canoe-lượt thích roof structure lashed khổng lồ the pier"s over.
In addition khổng lồ cloth production, we consider the importance of spinning thread for fishnets and hammocks.
The hammock valve is the most difficult anomaly to lớn correct due to the quantity of muscle that is found beneath the leaflets.
For a hammock valve sầu, fenestrations are created in the muscular bar which lies underneath the leaflet tissue.
Decision-making in the complex situation of severe restricted motion of the leaflets, or for the hammock valve sầu, must be based on the experience of the surgeon.
Each rating is provided with a hammock billet và a seat at table, và adequate washing and sanitary accommodation is provided.
Some people stayed up all night in hammocks khổng lồ get inside first & as soon as the clochồng struông chồng, they became chairmen for that meeting.


Xem thêm: Bói Ngày Sinh Ngày 4 Tháng 7 Là Cung Hoàng Đạo Gì? Sinh Ngày 4/7 Cung Gì

Các quan điểm của những ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những biên tập viên tinycollege.edu.vn tinycollege.edu.vn hoặc của tinycollege.edu.vn University Press tuyệt của các bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tinycollege.edu.vn English tinycollege.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến thức thú vị